Seksjon for styring og fiskerikriminalitet

Seksjonen har et overordnet ansvar for å fremme etterlevelse og forebygge kriminalitet i fiskerinæringen nasjonalt og internasjonalt. I seksjonens portefølje er reformen av ressurskontrollen etter NOU 2019:21, internasjonalt arbeid mot fiskerikriminalitet og samarbeid med næringen og relevante sektormyndigheter på kontrollområdet. Seksjonen har ansvaret for etatsstyringen av Fiskeridirektoratet og  arbeid med statsbudsjettet på fiskeriområdet. Internasjonalt har seksjonen ansvar for å følge opp prosesser knyttet til grensekryssende og organisert fiskerikriminalitet og UUU-fiske. Sekretariatet for Københavnerklæringen mot grensekryssende organisert kriminalitet i den globale fiskerinæringen og Blue Justice-initiativet er også tillagt seksjonen. Seksjonen følger også de globale prosessene i FN knyttet til havrett og fiske og har et spesielt ansvar knyttet til oppfølging av FNs bærekraftsmål 14.

Leder: avdelingsdirektør Olav Norheim