Avdelinger i Nærings- og fiskeridepartementet

 • Administrasjonsavdelingen

  Administrasjonsavdelingen skal bidra til at Nærings- og fiskeridepartementet er et effektivt, moderne, faglig sterkt og gjennomføringskraftig departement som er i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag på en god måte.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Lise Sofie Woie

 • NFD Kommunikasjonsseksjonen

  Kommunikasjonsseksjonen (KOM) er det kommunikasjonsfaglege senteret i departementet. Med eit aktivt forhold til media og god samfunnsdialog spreier KOM informasjon og skaper debatt om norsk nærings-, fiskeri- og handelspolitikk. KOM planlegg og legg til rette for politisk leiing si kontakt med media og bidreg til å profilere prioriterte politikkområde.

  Avdelingsleder: Fung. kommunikasjonssjef Camilla Pettersen

 • Eierskapsavdelingen

  Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å bidra til profesjonell forvaltning av statens direkte eierskap der målsettingen er å oppnå høyest mulig avkastning over tid og en god og ansvarlig utvikling for selskapene. Avdelingen forvalter statens eierskap i 20 selskaper, hvorav børsnoterte selskaper som blant annet DNB, Telenor og Norsk Hydro, heleide selskaper som blant annet Statkraft og Flytoget, og enkelte deleide unoterte selskaper. Avdelingen er også faglig sekretariat for næringsministeren og regjeringen i utformingen av eierskapspolitikken, og er ressurs- og kompetansesenter for eiermiljøer i andre departementer.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Jan Tore Føsund

 • Næringspolitisk avdeling

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Wenche Stenberg

 • Avdeling for maritim politikk og kystutvikling

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Ottar Ostnes

 • Handelspolitisk avdeling

  Handelspolitisk avdeling har ansvaret for bilaterale frihandelsavtaler, profilering og fremme av norsk næringsliv i utlandet, handel med sjømat, Norges ordninger for eksportfinansiering og for å følge opp utviklingen av det indre marked i EU/EØS.

  Avdelingsleder: Fung. ekspedisjonssjef Vibeke Greni

 • Forsknings- og innovasjonsavdelingen

  Avdelingen har departementets overordnende administrative ansvar for det forsknings- og innovasjonspolitiske området. Våre oppgaver omfatter forvaltning av selskaper, etater og tilskuddsbevilgninger, samt politikkutvikling og -gjennomføring. Det er et mål at forsknings- og innovasjonspolitikken legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Cathrine Meland

 • Havbruksavdelingen

  Havbruksavdelingen har ansvar for alle saker knyttet til havbruksnæringen. I dette ligger og konsesjonsregelverk og kapasitetsbegrensninger i havbruk, samt fiskehelse, fiskevelferd og miljømessig bærekraft i havbruksnæringen. Avdelingen har ansvar for blant annet akvakulturloven, matloven og dyrevelferdsloven når det gjelder havbruk.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Yngve Torgersen

 • Fiskeriavdelingen

  Fiskerisavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene og fiskeflåten. Det ligger et bredt spekter av tema i porteføljen til avdelingen, som omfatter blant annet bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser, kvoteforhandlinger og internasjonale fiskeriavtaler, UUU-fiske, fiskerikriminalitet, regulering av og adgangen til å drive fiske og fangst, samt strukturordninger for fiskeflåten.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Elisabeth Norgård Gabrielsen

 • Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi

  Avdelingen ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken, selskapsretten og næringsøkonomiske analyser.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Camilla Bretteville Froyn