Avdelinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet består av politisk ledelse, departementsråden, assisterende departementsråd, departementsrådens stab (statsrådseksjonen og kommunikasjonsseksjonen) og ni avdelinger.
 • Administrasjonsavdelingen

  Administrasjonsavdelingen skal bidra til at Nærings- og fiskeridepartementet er et effektivt, moderne, faglig sterkt og gjennomføringskraftig departement som er i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag på en god måte.

  Ekspedisjonssjef Lise Sofie Woie

 • NFD Kommunikasjonsseksjonen

  Kommunikasjonsseksjonen er departementets fagenhet for kommunikasjon. Seksjonen gir kommunikasjonsfaglige råd og legger praktisk til rette for at politisk ledelse kommuniserer regjeringens politikk. Seksjonen har ansvar for blant annet ekstern kommunikasjon, mediehåndtering, departementets nettsider, sosiale medier, taler og debattinnlegg.

  Kommunikasjonssjef Merete Bergeland Jebsen

 • Eierskapsavdelingen

  Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å bidra til profesjonell forvaltning av statens direkte eierskap i selskaper. Avdelingen forvalter statens eierskap i 20 selskaper, hvorav børsnoterte selskaper som blant annet Equinor, DNB Bank, Telenor og Norsk Hydro, heleide selskaper som blant annet Statkraft, Posten Bring og Nysnø, og enkelte deleide unoterte selskaper. I tillegg er avdelingen ressurs- og kompetansesenter for eiermiljøer i andre departement. Avdelingen er også faglig sekretariat for næringsministeren og regjeringen i utformingen av eierskapspolitikken.

  Ekspedisjonssjef Jan Tore Føsund

 • Næringspolitisk avdeling

  Næringspolitisk avdeling følger og utvikler rammevilkår og virkemidler for næringspolitikken og særlig i verdikjedene for industrien, sjømatnæringen og tjenestenæringene. Norsk næringsliv går gjennom en omstilling som blant annet skal bidra til kutt i klimagassutslipp og en mer bærekraftig og sirkulær utvikling. Avdelingens arbeid for å legge til rette for omstilling i næringslivet er basert på departementets faglige mål om å bidra til størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi innenfor bærekraftige rammer.

  Ekspedisjonssjef Sigrid Dahl Grønnevet

 • Avdeling for maritim politikk og kystutvikling

  Avdeling for maritim politikk og kystutvikling har ansvar for sjøtransport, sjøsikkerhet, skip og mannskap, havner og farleder, miljøberedskap, maritim næringspolitikk og havkoordinering. Avdelingen består av tre seksjoner: seksjon for maritim politikk og markeder, seksjon for sjøsikkerhet og regelverk og kystseksjonen. Kystverket og Sjøfartsdirektoratet er underliggende etater.

  Ekspedisjonssjef Ottar Ostnes

 • Handelspolitisk avdeling

  Handelspolitisk avdeling har ansvaret for bilaterale frihandelsavtaler, profilering og fremme av norsk næringsliv i utlandet, handel med sjømat, Norges ordninger for eksportfinansiering og for å følge opp utviklingen av det indre marked i EU/EØS.

  Ekspedisjonssjef Nina Christine Rør

 • Forsknings- og innovasjonsavdelingen

  Forsknings- og innovasjonsavdelingen har ansvar for utvikling og implementering av den næringsrettede forsknings- og innovasjonspolitikken. Ansvarlige statsråder er både næringsministeren og fiskeri- og havministeren.

  Ekspedisjonssjef Cathrine Meland

 • Havbruksavdelingen

  Havbruksavdelingen har ansvar for alle saker knyttet til havbruksnæringen. I dette ligger og konsesjonsregelverk og kapasitetsbegrensninger i havbruk, samt fiskehelse, fiskevelferd og miljømessig bærekraft i havbruksnæringen. Avdelingen har ansvar for blant annet akvakulturloven, matloven og dyrevelferdsloven når det gjelder havbruk.

  Ekspedisjonssjef Yngve Torgersen

 • Fiskeriavdelingen

  Fiskeriavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene og fiskeflåten. Det ligger et bredt spekter av tema i porteføljen til avdelingen, som omfatter blant annet bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser, kvoteforhandlinger og internasjonale fiskeriavtaler, UUU-fiske, fiskerikriminalitet, regulering av og adgangen til å drive fiske og fangst, samt strukturordninger for fiskeflåten.

  Ekspedisjonssjef Elisabeth Norgård Gabrielsen

 • Avdeling for konkurransepolitikk og næringsøkonomi

  Avdelingen ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken og næringsøkonomiske analyser.

  Ekspedisjonssjef Camilla Bretteville Froyn