Nærings- og fiskeridepartementet tilskuddsordninger

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) administrerer ulike tilskuddsordninger. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra disse ordningene.
  • NFDs tilskudd til særskilte prosjekter for 2017

    Bevilgningen på kap. 900, post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter i 2017 er 12,9 mill. kroner. Deler av midlene er allerede øremerket til ulike prosjekter. De resterende midlene kan nyttes til å finansiere relevante tiltak på departementets område.

  • NFDs tilskudd til sjømattiltak 2017

    Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til tiltak som på sikt er med på å øke sjømatkonsumet hos den norske befolkningen. Innenfor bevilgningen på kap. 900, post 77 er det satt av 8, 25 millioner kroner i 2017. Midlene tildeles i tre omganger. Fordelingen av midler i rundene er avhengig av søknadstilfanget innen hver søknadsfrist, som settes til 1. mars, 1. mai og 1. september 2017.

  • NFDs tilskudd til informasjon ressursforvaltning for 2017

    Tilskuddsordningen skal fremme økt kunnskap, forståelse og aksept for bærekraftig forvaltning av levende marine ressurser, medregnet sjøpattedyr.