Nærings- og fiskeridepartementet tilskuddsordninger

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) administrerer ulike tilskuddsordninger. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra disse ordningene.
  • NFDs tilskudd til særskilte prosjekter for 2022

    Bevilgningen på kap. 900, post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter er i 2022 er på 20,7 mill. kroner. Deler av midlene er allerede øremerket til ulike prosjekter. De resterende midlene kan nyttes til å finansiere relevante tiltak på departementets område.