Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet tilskuddsordninger

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) administrerer ulike tilskuddsordninger. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra disse ordningene.
  • NFDs tilskudd til særskilte prosjekter for 2023

    Bevilgningen på kap. 900, post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter er i 2023 er på 19,3 mill. kroner. Deler av midlene er allerede øremerket til ulike prosjekter. De resterende midlene kan nyttes til å finansiere relevante tiltak på departementets område.

  • Tilskudd til kommunale ungdomsfiskeprosjekt

    Formålet med ordningen er å gi støtte til konkrete kommunale tiltak som tilrettelegger for at ungdom kan skaffe seg erfaring i fiskeriyrket.