Nærings- og fiskeridepartementet tilskuddsordninger

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) administrerer ulike tilskuddsordninger. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra disse ordningene.
  • Sjømattiltak for 2021

    Søknadsfristen gikk ut 20. juni, og det er ikke lenger mulig å sende inn søknad for 2021. Bevilgningen på kap. 900 post 77 Sjømattiltak er i år på 3 millioner kroner. Formålet med ordningen er å bidra til økt sjømatkonsum blant barn og unge.

  • NFDs tilskudd til særskilte prosjekter for 2021

    Bevilgningen på kap. 900, post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter er i 2021 er på 20,3 mill. kroner. Deler av midlene er allerede øremerket til ulike prosjekter. De resterende midlene kan nyttes til å finansiere relevante tiltak på departementets område.

  • Tilskudd til prosjekter som fremmer likestilling i fiskeriene

    Formålet med ordningen er å gi støtte til tiltak som vil bidra til å fremme likestilling i fiskeriene, det er satt av 1 500 000 kroner til ulike tiltak. Fristen for å søke er 30.11.2021 og søknadene vil vurderes samlet etter søknadsfristens utløp.