NFDs tilskudd til særskilte prosjekter for 2018

Bevilgningen på kap. 900, post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter i 2018 er 8,8 mill. kroner. Deler av midlene er allerede øremerket til ulike prosjekter. De resterende midlene kan nyttes til å finansiere relevante tiltak på departementets område.

Formål og målgruppe
Formålet med ordningen er å kunne gi tilskudd til tiltak som er vesentlige i departementets arbeid med nærings- og fiskeripolitikken. Målgruppen er organisasjoner, virksomheter og forskningsmiljøer som gjennomfører tiltak som er relevante for formålet med tilskuddsbevilgningen.

Områder der det kan være aktuelt å gi støtte er bl.a.:
− samarbeidsarenaer mellom viktige aktører i næringslivet
− samfinansiering av utredninger som skal bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for nærings- og fiskeripolitikken
− informasjonstiltak
− internasjonale organisasjoner som ikke er omfattet av de øvrige tilskuddsbevilgninger på departementets område
− utprøving av tiltak
− andre prosjekter

Kriterier for tildelingen
Tiltakene vurderes ut fra hvor relevante de er for å gjennomføre regjeringens nærings- og fiskeripolitikk. Det legges vekt på tiltak som har forankring i politiske dokumenter, som bl.a. Sundvoldenerklæringen, stortingsproposisjoner og -meldinger, handlingsplaner og strategier på Nærings- og fiskeridepartementets område. Søker må utarbeide tydelige målsettinger og ev. også indikatorer for måloppnåelse på prosjektnivå. Det gis ikke støtte under denne ordningen til tiltak som naturlig hører inn under andre tilskuddsordninger under Nærings- og fiskeridepartementet.

Tidsramme
Tiltaket skal ha en klar tidsavgrensning, og det kan ikke legges føringer ut over det som er bevilget for det enkelte budsjettår eller søkes om permanent støtte.

Gjennomføringsevne
I søknaden må det presenteres en realistisk plan for gjennomføring og måloppnåelse.

Finansieringsbehov
I søknaden må det redegjøres for finansieringsbehovet. Støtte kan ikke dekke et prosjekt eller en organisasjon fullt ut. Tilskudd skal som hovedregel bidra til å utløse prosjekter som ellers ikke ville bli realisert. Det stilles krav til selvfinansiering og/eller annen delfinansiering.
Tilskudd som etter EØS-avtalen kan regnes som statsstøtte, skal gis innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende reglene om bagatellmessig støtte. Dette gjelder også hvis støtten gis videre til tredjepart.

Krav til søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde:
− informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer (hvis aktuelt), kontonummer og kontaktperson, type organisasjon dersom det ikke framgår på annen måte, info om organiasasjon og økonomisk situasjon
− beskrivelse av prosjektet det søkes om støtte til, inklusiv:
bakgrunnen for hva det søkes om støtte til
formål og målsetting
beskrivelse av prosjektets nytteverdi
gjennomgang av hvordan søknaden er relevant med hensyn til formål og kriterier for tildeling, jf. ovenfor
tiltak som skal gjennomføres for å nå formålet/målsettingen
informasjon om samarbeidspartnere
tidsplan/gjennomføringsplan
− budsjett og finansieringsplan, inklusiv:
oversikt over totale utgifter knyttet til prosjektet der det klart framkommer hvordan omsøkt beløp inngår og hva det skal dekke
oversikt over andre finansieringskilder, inklusiv støtte fra andre partnere og selvfinansiering
ev. oppsplitting av utbetaling av støtte per år
− egenerklæring som viser ev. bagatellmessig støtte som er mottatt siste tre år og om mottaker får annen offentlig støtte

Søknadsfrist og -behandling
Departementet behandler mottatte søknader fortløpende. Det settes ingen søknadsfrist for ordningen. Når samtlige midler for 2018 er bundet opp i tilsagn, vil det bli annonsert på disse sidene.

Oppfølging og kontroll
Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene nyttes etter forutsetningene, jf. det statlige bevilgningsreglementets § 10 annet ledd og Lov om Riksrevisjonen § 12 tredje ledd.

Tilsagn om tilskudd vil inneholde krav til rapportering, regnskap og ev. revisorgodkjennelse av regnskapet.

Klageadgang
Klager behandles i henhold til reglene i forvaltningsloven. Eventuell klage skal framsettes for NFD. Dersom NFD ikke opphever eller endrer vedtaket som er påklaget, og klagen ikke skal avvises, legges saken fram for Kongen i statsråd til avgjørelse. Klagefristen er 3 uker etter at avslagsbrev er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29.


Skriftlige søknader sendes til
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep
0032 OSLO
e-post: postmottak@nfd.dep.no

Til toppen