Kontakt Nærings- og fiskeridepartementet

Her finner du adresser og telefonnummer og annen kontaktinformasjon til Nærings- og fiskeridepartementet.

Besøksadresse: Kongens gate 8
Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Telefon og faks: Sentralbord 2224 9090
E-post til ansatte: fornavn.etternavn@nfd.dep.no

Regelen for  e-postadressene er slik:
Fornavn1-fornavn2.etternavn1-etternavn2@nfd.dep.no

Bokstavene æ – ø – å blir omskrevet slik:
æ = a
ø = o
å = a

E-post:
E-post til Nærings- og fiskeridepartementet
Pressekontakter
Ansatte i NFD: Depkatalog

Nærings- og fiskeridepartementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven.

Det betyr blant annet at alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til departementet med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet.

Departementet er etter arkivlova forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.

Henvendelser i sosiale medier

Henvendelser i sosiale medier til statsrådene, øvrig politisk ledelse og departementet som krever saksbehandling, behandles ikke. Har du spørsmål eller saker du ønsker at Nærings- og fiskeridepartementet skal behandle, ber vi deg om å kontakte departementet på postmottak@nfd.dep.no.

Invitasjoner til statsrådene

Invitasjoner til næringsministeren eller fiskeri- og havministeren sendes til postmottak@nfd.dep.no.

Statsrådene får mange invitasjoner. Invitasjoner bør sendes til departementet i god tid før arrangementet finner sted.

Alle invitasjoner behandles fortløpende, og det kan ta litt tid før man får svar på invitasjonen.

Vær gjerne tydelig på følgende i invitasjonen:

  • Tid og sted (fysisk eller digitalt) for arrangementet
  • Hvem som er arrangør
  • Inviteres statsråden til å holde innlegg eller til å delta i debatt?
  • Tema for innlegget eller debatten