Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Taleskriver - rådgiver / seniorrådgiver (engasjement) – NFD12/17

Nærings- og fiskeridepartementet trenger en ny god penn. Taleskrivegruppen består av fem taleskrivere med en bred, sammensatt kompetanse. Stillingen er et engasjement på to år med mulighet for forlengelse. Taleskrivergruppen er en del av statsrådseksjonen.   Hva gjør en taleskriver i NFD? Som taleskriver i NFD får du mulighet til å ...

Søknadsfrist: 2. juni 2017

Førstekonsulent - vikariat til Administrasjonsavdelinga, fagteam for BSA - NFD 13/17

Nærings- og fiskeridepartementet har to statsrådar, om lag 350 tilsette og mange etatar og tilknytte verksemder. Administrasjonsavdelinga skal sørge for gode administrative tjenester og system som gir effektiv og forsvarleg drift av departementet. Avdelinga er inndelt i team, og det er ledig eit vikariat på eit år i fagteam for budsjett, styring og analyse med moglegheit til forlenging og med tilsetting snarast. ...

Søknadsfrist: 30. mai 2017

1-2 vikariat som rådgivar/seniorrådgivar – Eigarskapsavdelinga – NFD 11/17

Eigarskapsavdelinga si hovudoppgåve er å medverke til profesjonell forvaltning av staten sitt direkte eigarskap der målsettinga er høgast mogeleg avkastning over tid for staten og ei god og ansvarleg utvikling for selskapa. Avdelinga forvaltar staten sitt eigarskap i 22 selskap: børsnoterte selskap som blant anna DNB, Telenor og Norsk Hydro, selskap som staten eig aleine som blant anna Statkraft og Flytoget, og enkelte ikkje-noterte selskap som staten eig saman ...

Søknadsfrist: 29. mai 2017