Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver i Handelspolitisk avdeling

Seksjon for eksportfinansiering i Handelspolitisk avdeling har en til to ledige stillinger som førstekonsulent/rådgiver. Seksjonen har ansvaret for de norske eksportfinansieringsordningene. Ordningene forvaltes av Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Seksjonen har ansvar for etatsstyringen av Eksfin og videreutviklingen av virkemidlene. Et viktig område for tiden er hvordan virkemidlene kan bidra til grønn omstilling. Seksjonen har også ansvar for den internasjonale reguleringen av offentlig ...

Søknadsfrist: 21. august 2022

Ledig stilling som seniorrådgiver/fagdirektør i Handelspolitisk avdeling

Seksjon for eksportfinansiering i Handelspolitisk avdeling har en til to ledige stillinger som seniorrådgiver.For særlig kvalifiserte kandidater kan stilling som fagdirektør vurderes. Seksjonen har ansvaret for de norske eksportfinansieringsordningene. Ordningene forvaltes av Eksportfinansiering Norge (Eksfin).Seksjonen har ansvar for etatsstyringen av Eksfin og videreutviklingen av virkemidlene.Et viktig område for tiden er hvordan virkemidlene kan bidra til grønn omstilling. Seksjonen har ...

Søknadsfrist: 21. august 2022

Avdelingsdirektør - leder for Seksjon for sjøsikkerhet og regelverk i Avdeling for maritim politikk og kystutvikling

I Avdeling for maritim politikk og kystutvikling, Seksjon for sjøsikkerhet og regelverk, er det ledig fast stilling som avdelingsdirektør/seksjonsleder. Avdelingen har ansvar for skipsfartslovgivningen, kystforvaltning og sjøtransport, statlig beredskap mot akutt forurensning og rammebetingelser for maritim næring nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen har etatsstyringsansvar for Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner og har 36 ansatte. I Seksjon for ...

Søknadsfrist: 22. august 2022

Rådgiver/Seniorrådgiver (jurist) - Handelspolitisk avdeling

I seksjon for Europa og indre marked er det ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver (jurist). Seksjonen ligger i Handelspolitisk avdeling, som har ansvaret for bilaterale frihandelsavtaler, profilering og fremme av norsk næringsliv i utlandet, handel med sjømat, Norges ordninger for eksportfinansiering og for å følge opp utviklingen av det indre marked i EU/EØS. Seksjon for Europa og indre marked har ni medarbeidere. De koordinerer departementets EØS-arbeid og har ansvar for utviklingen ...

Søknadsfrist: 24. august 2022

Førstekonsulent i Næringspolitisk avdeling

Næringspolitisk avdeling har ansvar for næringspolitikk overfor ulike bransjer. I Seksjon for budsjett og etatsstyring i Næringspolitisk avdeling er det ledig en fast stilling som førstekonsulent. Seksjonen har ansvar for etatsstyringen av Brønnøysundregistrene, Norges geologiske undersøkelse, Justervesenet, Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard og Regelrådet. Formålet med arbeidet er at underliggende virksomheter på best mulig måte skal kunne gjennomføre sine ulike ...

Søknadsfrist: 15. august 2022

1-års vikariat som førstekonsulent/rådgivar i fagteam for Arkiv- og IKT

Det er ledig eit 1-års vikariat fram til desember 2023 i fagteam for Arkiv - og IKT. Fagteamet har ansvar for informasjonsforvaltning og generell bruk av IKT i departementet. Dette inneber ansvar for dagleg drift av arkivet, systemansvar for Acos Websak og SharePoint samt brukarstøtte. Nærings- og fiskeridepartementet skal, saman med dei andre departementa, bytte til ny sak- og arkivløysing (P360) hausten 2023. Departementet har høge ambisjonar på området og fagteamet har ei sentral rolle i ...

Søknadsfrist: 26. august 2022

Engasjement som førstekonsulent/rådgiver (jurist) i Næringspolitisk avdeling

Næringspolitisk avdeling har ansvaret for næringspolitikk rettet mot enkeltnæringer.Avdelingen har ca. 35 ansatte og et godt faglig og sosialt miljø. Seksjon for reiseliv, IKT og tjenesteyting har blant annet ansvaret for reiselivsnæringen, IKT-næringen, handelsnæringen og kulturell og kreativ næring. Vi skal bidra til å skape gode rammebetingelser for næringslivet, og har et særlig fokus på politikk for små og mellomstore bedrifter. ...

Søknadsfrist: 21. august 2022