Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet.Førstekonsulent/rådgiver sikkerhet og beredskap (1-års engasjement), Adm.avd - NFD 21/20

Næring- og fiskeridepartementets beredskapsansvar er knyttet til å gjøre næringslivet i stand til å levere varer og tjenester når samfunnet er utsatt for ulike former for påkjenninger. I nærings- og fiskerisektoren har vi på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalyser etablert særskilte systemer og beredskapstiltak innen bygg og anlegg, matvaredistribusjon, utenriks skipsfart, varekrigsforsikring og drivstofforsyning. Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet skjer i nært samarbeid med ...

Søknadsfrist: 15. august 2020

Annen gangs utlysning. Førstekonsulent/rådgivar - til administrasjonsavdelinga, fagteam for Arkiv og IKT- NFD 20/20

Administrasjonsavdelinga skal bidra til at Nærings - og fiskeridepartementet er eit effektivt, moderne, fagleg sterkt og gjennomføringskraftig departement som er i stand til å ta hand om samfunnsoppdraget sitt på ein god måte. Dette skal mellom anna skje gjennom administrative tenester med rett kvalitet, fagleg godt grunnlag for avgjerder, effektive interne prosessar og verktøy, kompetente, motiverte og utviklingsorienterte leiarar og medarbeidarar, god styring av underliggjande etatar og ...

Søknadsfrist: 15. august 2020

Utvalgssekretærer til Norsk offentlig utredning om mineralloven - NFD 19/20

Kongen i statsråd oppnevnte 23. juni et utvalg som skal vurdere og foreslå endringer i mineralloven. Utvalget skal ha et sekretariat på fire personer. Vi søker nå etter 1-2 utvalgssekretærer (rådgiver/seniorrådgiver, jurist). Sekretariatet for utredningen er lagt til næringspolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet. Engasjementet vil vare til utvalget har levert sin utredning 1. desember 2021. Oppstart etter avtale. Utvalgets mandat og sammensetning finnes på Nærings- og ...

Søknadsfrist: 24. august 2020

Ekspedisjonssjef for Administrasjonsavdelingen - NFD 18/20

Administrasjonsavdelingen skal legge til rette for at Nærings- og fiskeridepartementet er et effektivt, moderne og faglig sterkt departement som er i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Avdelingen skal være en pådriver for utvikling, samordning og kvalitetssikring i departementet, og er sentral for at departementets ledelse og øvrige avdelinger effektivt skal kunne utføre sine oppgaver. Administrasjonsavdelingen har 45 ansatte og er delt inn i fem fagteam. Avdelingen har ...

Søknadsfrist: 16. august 2020

Ekspedisjonssjef for Havbruksavdelingen - NFD 17/20

Havbruksavdelingen har ansvar for å utforme en næringspolitikk som legger til rette for lønnsomme arbeidsplasser og å realisere hav­bruksnæringens verdiskapingspotensial. I dette ligger bl.a. å utvikle en mangfoldig hav­bruksnæring og å forvalte tillatelsessystemet for akvakultur. Videre har avdelingen ansvar for å utvikle og forvalte rammeverket for etablering og operasjonell drift av hav­bruksaktivitet. I dette ligger bl.a. ansvar for arbeidet med miljømessige og klimarelaterte ...

Søknadsfrist: 16. august 2020

Taleskriver (seniorrådgiver - midlertidig stilling for 1 år med mulighet for forlengelse) – NFD 16/20

Er du samfunnsinteressert, kreativ og glad i å skrive? Da kan du være taleskriveren vi leter etter. Nærings- og fiskeridepartementet søker taleskriver (seniorrådgiver) med en god penn og erfaring med å formidle budskap på en enkel og forståelig måte. Du får jobbe tett på den politiske ledelsen og departementets fagavdelinger med aktuelle saker om næringspolitikk og fiskeripolitikk. Stillingen er midlertidig for 1 år med mulighet for forlengelse, og er plassert i departementets ...

Søknadsfrist: 11. august 2020

Underdirektør i Administrasjonsavdelingen, fagteam for personal, organisasjon og styringNFD 15/20

Administrasjonsavdelingen skal bidra til at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er et effektivt, moderne, faglig sterkt departement som er i stand til å ta hånd om samfunnsoppdraget sitt på en god måte. Dette skal blant annet skje gjennom følgende: administrative tjenester med rett kvalitet, faglig godt grunnlag for avgjørelser, effektive interne prosesser og verktøy, kompetente, motiverte og utviklingsorienterte ledere og medarbeidere, god styring av underliggende etater og virkemiddel samt ...

Søknadsfrist: 9. august 2020

Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (jurist) - Havbruksavdelingen, Seksjon for havbrukspolitikk og -økonomi - NFD 13/20

Havbruksnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer, og er av stor betydning for verdiskaping og aktivitet langs hele kysten. I havbruksavdelingen får du jobbe med videreutvikling og forvaltning av denne fremtidsrettede næringen. Seksjon for havbrukspolitikk og -økonomi skal utvikle en næringspolitikk som legger til rette for lønnsomme arbeidsplasser og å realisere havbruksnæringens verdiskapingspotensial. Hos oss får du brynt deg på avveininger mellom næringsutvikling og miljø og på ...

Søknadsfrist: 16. august 2020

Førstekonsulent/rådgiver/senior-rådgiver (økonom) - Havbruksavdelingen, Seksjon for havbrukspolitikk og -økonomi -  NFD 14/20

Havbruksnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer, og er av stor betydning for verdiskaping og aktivitet langs hele kysten. I havbruksavdelingen får du jobbe med videreutvikling og forvaltning av denne fremtidsrettede næringen. Seksjon for havbrukspolitikk og -økonomi skal utvikle en næringspolitikk som legger til rette for lønnsomme arbeidsplasser og å realisere havbruksnæringens verdiskapingspotensial. Hos oss får du brynt deg på avveininger mellom næringsutvikling og miljø og på ...

Søknadsfrist: 16. august 2020

Til toppen