Tilskudd til kommunale ungdomsfiskeprosjekt

Formålet med ordningen er å gi støtte til konkrete kommunale tiltak som tilrettelegger for at ungdom kan skaffe seg erfaring i fiskeriyrket.

Målgruppe
Målgruppen for tilskuddsordningen er ungdom mellom 12 og 25 år som ønsker erfaring med fiskeryrket. 

Beløp
Øvre grense for tildeling av midler er 200 000 kroner.

Søknad og gjennomføring
Tiltaket skal gjennomføres tidligst fra og med våren 2024, med siste frist for gjennomføring og levering av sluttrapport 1. desember 2024.

Tildelingskriterier og prioriteringer
Det er kommuner som kan søke om støtte fra denne ordningen.

Det kan gis støtte til tiltak som tilrettelegger for at ungdom, som skal delta i ungdomsfiskeordningen som Fiskeridirektoratet forvalter, kan delta på fartøy i sommerferien og få kunnskap om og erfaring fra fiske under kyndig veiledning og i trygge rammer.

Det forutsettes at fartøyet og mannskap som benyttes har nødvendige sertifikater og tillatelser til å ta med ungdom på fiske.

Tiltaket bør ha en konkret plan for gjennomføring. 

Følgende tiltak vil prioriteres:

  • Tiltak som har en åpen utlysning som gjør det mulig for alle som ønsker å delta i ungdomsfisket å søke om å få være med på fartøyet.
  • Tiltak som tilrettelegger for at mange ungdommer kan delta i løpet av sommerferien.
  • Tiltak som kan dokumentere et godt faglig opplegg for ungdommene som skal delta.

Øvrige vilkår for å få støtte
Fartøyet som blir brukt i ungdomsfiskeordningen skal være registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret.

Forhold som medfører at et tiltak faller utenfor ordningen

  • Det gis ikke støtte til fullfinansiering av prosjekter.
  • Det gis ikke tilskudd til tiltak som kommer inn under andre av NFDs støtteordninger.

Særlig om lønnskostnader
Tilskuddet dekker ikke lønnskostnader.

Kostnader knyttet til planlegging, møtevirksomhet og honorar til frivillige kan likevel dekkes av tilskuddet. Departementet kan foreta en skjønnsmessig fastsettelse av evt. slike utgifter.

Krav til søknadens form og innhold

Søknadsfrist og -behandling
Departementet behandler mottatte søknader samlet etter søknadsfristens utløp. Søknadsfristen er 28. februar 2024.

Oppfølging og kontroll
Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene nyttes etter forutsetningene, jf. det statlige bevilgningsreglementets § 10 annet ledd og Lov om Riksrevisjonen § 12 tredje ledd.

Tilsagn om tilskudd vil inneholde krav til rapportering, regnskap og ev. revisorgodkjennelse av regnskapet.

Klageregler
Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Skriftlige søknader sendes til
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep,
0032 OSLO
e-post: postmottak@nfd.dep.no