Tilskudd til prosjekter som fremmer likestilling i fiskeriene

Formålet med ordningen er å gi støtte til tiltak som vil bidra til å fremme likestilling i fiskeriene, det er satt av 2 000 000 kroner til ulike tiltak. Fristen for å søke er 1. november og søknadene vil vurderes samlet etter søknadsfristens utløp.

Målgruppe
Målgrupper for tilskuddsordningen er institusjoner, organisasjoner, stiftelser, bedrifter og privatpersoner i Norge.


Virkeområde
Tiltaket skal komme felleskapet til gode og ha et nasjonalt, regionalt eller lokalt nedslagsfelt.


Beløp
Øvre grense for tildeling av midler er 300 000 kroner.


Søknad og gjennomføring
Likestillingstiltaket skal gjennomføres i 2024, med siste frist for gjennomføring og levering av sluttrapport 1. april 2025.

Tildelingskriterier og prioriteringer
Følgende tiltak vil prioriteres:

  • Tiltak som kan bidra til rekruttering av flere kvinner som fiskere og fiskebåtredere og til at kvinnelige fiskere blir værende lengre i yrket.
  • Tiltak som styrker kunnskapen om kvinners muligheter i fiskerinæringen.
  • Tiltak som styrker kunnskapen om betydningen av kvinner som rekrutteringsbase for fiskeriene.
  • Holdningsskapende arbeid mot seksuell trakassering og kjønnsdiskriminerende adferd i fiskerinæringen.
  • Støtte til nettverk for kvinnelige fiskere som informerer og ivaretar kvinners interesser som fisker eller fremtidig fisker.
  • Støtte til tiltak som gjelder kulturformidling og holdningsskapende arbeid innenfor fiskeri og sjømatsektoren, med formål å oppnå bedre likestilling

Forhold som medfører at et tiltak faller utenfor ordningen
Det gis ikke midler til tiltak i fylkeskommunal eller kommunal regi, eller der kommunale midler anvendes.
Det gis ikke støtte til full finansiering av prosjekter.
Det gis ikke tilskudd til tiltak som kommer inn under andre av NFDs støtteordninger.
Det gis ikke støtte til partipolitiske organisasjoner.

Særlig om lønnskostnader
Tilskuddet dekker ikke lønnskostnader.
Kostnader knyttet til planlegging, møtevirksomhet og honorar til frivillige kan likevel dekkes av tilskuddet. Departementet kan foreta en skjønnsmessig fastsettelse av evt. slike utgifter.


Krav til søknadens form og innhold
Søknadsskjema finner du her: soknadsskjema-likestillingstiltak.docx

Søknadsfrist og -behandling
Departementet behandler mottatte søknader samlet etter søknadsfristens utløp. Søknadsfristen er 1. november 2023


Oppfølging og kontroll
Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene nyttes etter forutsetningene, jf. det statlige bevilgningsreglementets § 10 annet ledd og Lov om Riksrevisjonen § 12 tredje ledd.
Tilsagn om tilskudd vil inneholde krav til rapportering, regnskap og ev. revisorgodkjennelse av regnskapet.

Klageadgang
Klager behandles i henhold til reglene i forvaltningsloven. Eventuell klage skal framsettes for NFD. Dersom NFD ikke opphever eller endrer vedtaket som er påklaget, og klagen ikke skal avvises, legges saken fram for Kongen i statsråd til avgjørelse. Klagefristen er 3 uker etter at avslagsbrev er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29.


Skriftlige søknader sendes til
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep
0032 OSLO
e-post: postmottak@nfd.dep.no