Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi

Avdelingen ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken, selskapsretten og næringsøkonomiske analyser.

Det innebærer blant annet forvaltningsansvar for den norske konkurranseloven, lov om offentlige anskaffelser og lov om offentlig støtte, med tilhørende forskrifter, samt gjennomføring av EØS-avtalens regler i norsk rett på de samme områdene. Avdelingen har også ansvar for etatsstyring av Konkurransetilsynet og Klagenemndssekreteriatet, med Klagenemda for offentlige anskaffelser og Konkurranseklagenemda. I tillegg skal avdelingen bidra til at konkurransehensyn blir tilstrekkelig ivaretatt på andre politikkområder.

Avdelingen har videre forvaltningsansvaret for de generelle selskapslovene og regelverket for registrering i Brønnøysundregistrene. Dette innebærer også behandling av klager over registreringsvedtak i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, samt behandling av dispensasjonssaker etter aksjelovene og selskapsloven.

Avdelingen gjør også økonomiske analyser på en rekke politikkområder og gir faglige råd om hvilke veivalg som gir størst verdiskaping i norsk økonomi.

På det internasjonale området deltar avdelingen i ulike fora i EFTA, EU, OECD og WTO.

 

Avdelingen har følgende seksjoner: