Avdeling for konkurransepolitikk og næringsøkonomi

Avdelingen ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken og næringsøkonomiske analyser.

Avdelingen ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken og næringsøkonomiske analyser.

Det innebærer blant annet forvaltningsansvar for den norske konkurranseloven, lov om offentlige anskaffelser og lov om offentlig støtte, med tilhørende forskrifter, samt gjennomføring av EØS-avtalens regler i norsk rett på de samme områdene. I tillegg skal avdelingen bidra til at konkurransehensyn blir tilstrekkelig ivaretatt på andre politikkområder. Avdelingen har også ansvar for etatsstyring av Konkurransetilsynet, Dagligvaretilsynet og Klagenemndssekreteriatet, med Klagenemda for offentlige anskaffelser og Konkurranseklagenemda,  samt den faglige styringen av anskaffelsesdivisjonen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Avdelingen gjør også økonomiske analyser på en rekke andre områder, slik som økonomisk politikk, klima- og miljøpolitikk, konkurranseevne og omstilling. Avdelingen gir faglige råd om hvilke veivalg som gir størst verdiskaping i norsk økonomi.

På det internasjonale området deltar avdelingen i ulike fora i EFTA, EU, OECD og WTO.

 

 

Avdelingen har følgende seksjoner: