Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi

Avdelingen ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken, selskapsretten og næringsøkonomiske analyser.

Det innebærer blant annet forvaltningsansvar for den norske konkurranseloven, lov om offentlige anskaffelser og lov om offentlig støtte, med tilhørende forskrifter, samt gjennomføring av EØS-avtalens regler i norsk rett på de samme områdene. Avdelingen har også ansvar for etatsstyring av Konkurransetilsynet og Klagenemndssekreteriatet, med Klagenemda for offentlige anskaffelser og Konkurranseklagenemda. I tillegg skal avdelingen bidra til at konkurransehensyn blir tilstrekkelig ivaretatt på andre politikkområder.

Avdelingen har videre forvaltningsansvaret for de generelle selskapslovene og regelverket for registrering i Brønnøysundregistrene. Dette innebærer også behandling av klager over registreringsvedtak i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, samt behandling av dispensasjonssaker etter aksjelovene og selskapsloven.

Avdelingen gjør også økonomiske analyser på en rekke politikkområder og gir faglige råd om hvilke veivalg som gir størst verdiskaping i norsk økonomi.

På det internasjonale området deltar avdelingen i ulike fora i EFTA, EU, OECD og WTO.

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for næringsøkonomi

  Seksjonen arbeider med generell næringspolitikk og foretar økonomiske analyser. Seksjonen gir faglige råd om tiltak som legger til rette for effektiv konkurranse og hvilke veivalg som gir størst verdiskaping i norsk økonomi.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Silje Ones

 • Seksjon for offentlige anskaffelser

  Seksjon for offentlige anskaffelser forvalter regelverket om offentlige anskaffelser, dvs. anskaffelsesloven, anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften. Seksjonen ivaretar for tiden ansvaret knyttet til konkurranseøkonomiske spørsmål.

  Seksjonsleder: Konstituert avdelingsdirektør Vibeke Andersen

 • Seksjon for offentlige støtte

  Seksjon for offentlig støtte forvalter lov om offentlig støtte med forskrifter. Et felles regelverk om offentlig støtte for EØS-området, skal hindre at nasjonale eller lokale myndigheter tilgodeser enkelte foretak eller næringer på en måte som påvirker samhandelen negativt, og bidra til at markedsaktørene stilles overfor forutsigbare og like konkurranse- og rammevilkår.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Monica Wroldsen

 • Seksjon for selskaps- og konkurranserett

  Seksjonen har forvaltningsansvaret for konkurranselovene og de generelle selskapslovene. Dette omfatter blant annet aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven, prokuraloven, samvirkeloven og stiftelsesloven, samt konkurranseloven, EØS-konkurranseloven og pristiltaksloven.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marit Elisabeth Bolstad