Avdeling for maritim politikk og kystutvikling

Avdeling for maritim politikk og kystutvikling har ansvar for sjøtransport, sjøsikkerhet, skip og mannskap, havner og farleder, miljøberedskap, maritim næringspolitikk og havkoordinering. Avdelingen består av tre seksjoner: seksjon for maritim politikk og markeder, seksjon for sjøsikkerhet og regelverk og kystseksjonen. Kystverket og Sjøfartsdirektoratet er underliggende etater.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for sjøsikkerhet og regelverk

  Seksjon for sjøsikkerhet og regelverk har ansvaret for arbeidet med sjøfartslovgivningen nasjonalt. Dette omfatter arbeid med sjøsikkerhet og arbeidsrettslige forhold om bord på skip, samt arbeid med sikkerhet og beredskap. Seksjonen deltar i flere internasjonale fora, blant annet FNs sjøfartsorganisasjon (IMO), Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), arbeidsgrupper i EU/EØS og i Arktisk råd/PAME. Seksjonen ivaretar etatsstyringen av Sjøfartsdirektoratet og behandler klagesaker på direktoratets vedtak.

  Avdelingsdirektør Tonje Sund

 • Seksjon for maritim politikk og markeder

  Seksjon for maritim politikk og markeder har ansvar for departementets arbeid med rammebetingelser og virkemidler for de maritime næringer. Seksjonen har ansvar for å koordinere oppfølgingen av regjeringens havsatsing.

  Avdelingsdirektør Hilde Kristin Hansen

 • Kystseksjonen

  Kystseksjonen ivaretar ansvar for sjøtransport, havner, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. I dette ansvaret inngår fiskerihavne- og farledstiltak, maritim navigasjonsinfrastruktur og maritime sjøsikkerhetstjenester som lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenesten. Seksjonen ivaretar også etatsstyringen av Kystverket.  Kystseksjonen ivaretar ansvar for sjøtransport, havner, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Seksjonen følger opp tiltak innen sjøtransport og forebyggende sjøsikkerhet i Nasjonal transportplan, herunder havnepolitikk, fiskerihavne- og farledstiltak og drift og vedlikehold av maritim navigasjonsinfrastruktur. Seksjonen følger også opp drift og videreutvikling av maritime sjøsikkerhetstjenester som lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenesten. Seksjonen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap på kystforvaltningsområdet. Seksjonen har også ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven, deler av Svalbardmiljøloven og deler av forurensningsloven. Videre inkluderer seksjonens ansvar etatsstyringen av Kystverket. Seksjonen arbeider med å forbedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget på området, blant annet gjennom statistikk, varestrømsanalyser, transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser.

  Avdelingsdirektør Anita Christoffersen