Kystseksjonen

Kystseksjonen ivaretar ansvar for sjøtransport, havner, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. I dette ansvaret inngår fiskerihavne- og farledstiltak, maritim navigasjonsinfrastruktur og maritime sjøsikkerhetstjenester som lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenesten. Seksjonen ivaretar også etatsstyringen av Kystverket.  Kystseksjonen ivaretar ansvar for sjøtransport, havner, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Seksjonen følger opp tiltak innen sjøtransport og forebyggende sjøsikkerhet i Nasjonal transportplan, herunder havnepolitikk, fiskerihavne- og farledstiltak og drift og vedlikehold av maritim navigasjonsinfrastruktur. Seksjonen følger også opp drift og videreutvikling av maritime sjøsikkerhetstjenester som lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenesten. Seksjonen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap på kystforvaltningsområdet. Seksjonen har også ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven, deler av Svalbardmiljøloven og deler av forurensningsloven. Videre inkluderer seksjonens ansvar etatsstyringen av Kystverket. Seksjonen arbeider med å forbedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget på området, blant annet gjennom statistikk, varestrømsanalyser, transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser.

Kystseksjonen ivaretar ansvaret for sjøtransport, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Seksjonen følger opp tiltak innen sjøtransport og forebyggende sjøsikkerhet i Nasjonal transportplan, herunder havnepolitikk, havne- og farledstiltak, godsoverføring fra veg til sjø og drift og vedlikehold av maritim infrastruktur.

Seksjonen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap på kystforvaltningsområdet. Seksjonen har også ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven, deler av Svalbardmiljøloven og deler av forurensningsloven.

Videre inkluderer seksjonens ansvar etatsstyringen av Kystverket. Seksjonen arbeider med å forbedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget på området, blant annet gjennom statistikk, varestrømsanalyser, transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser.