Kystseksjonen

Kystseksjonen ivaretar ansvaret for sjøtransport, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Seksjonen har også ansvaret for havnepolitikk, havne- og farledstiltak, og godsoverføring fra vei til sjø.

Kystseksjonen ivaretar ansvaret for sjøtransport, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Seksjonen følger opp tiltak innen sjøtransport og forebyggende sjøsikkerhet i Nasjonal transportplan, herunder havnepolitikk, havne- og farledstiltak, godsoverføring fra veg til sjø og drift og vedlikehold av maritim infrastruktur.

Seksjonen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap på kystforvaltningsområdet. Seksjonen har også ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven, deler av Svalbardmiljøloven og deler av forurensningsloven.

Videre inkluderer seksjonens ansvar etatsstyringen av Kystverket. Seksjonen arbeider med å forbedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget på området, blant annet gjennom statistikk, varestrømsanalyser, transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser.