Havbruksavdelingen

Havbruksavdelingen har ansvar for alle saker knyttet til havbruksnæringen. I dette ligger og konsesjonsregelverk og kapasitetsbegrensninger i havbruk, samt fiskehelse, fiskevelferd og miljømessig bærekraft i havbruksnæringen. Avdelingen har ansvar for blant annet akvakulturloven, matloven og dyrevelferdsloven når det gjelder havbruk.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Seksjon for havbrukspolitikk og –økonomi

    Seksjonen har ansvar for å utvikle en næringspolitikk som legger til rette for lønnsomme arbeidsplasser og å realisere hav¬bruksnæringens verdiskapingspotensial. I dette ligger bl.a. å utvikle en mangfoldig hav¬bruksnæring og å forvalte tillatelsessystemet for akvakultur. Seksjonen har ansvar for den delen av havbruksregelverket som gjelder tildeling av tillatelser, dvs frem til tillatelse er utstedt. Næringsutvikling i havbruk, næringsstruktur, tildeling av konsesjoner, og kapasitetsbegrensninger.

  • Seksjon for havbruksforvaltning

    Seksjonen har avsvar for å utvikle og forvalte rammeverket for etablering og operasjonell drift av havbruksaktivitet. I dette ligger bl.a. ansvar for arbeidet med miljømessige og klimarelaterte problemstillinger, naturvitenskapelige og tekniske forhold knyttet til etablering og drift av akvakulturanlegg og støttevirksomhet, samt areal- og plansaker i kystsonen. Seksjonen har ansvar for alle driftsmessige forhold ved havbruksnæringen, dvs alt som skjer mellom rogn legges inn i stamfiskanlegget til fisken er avlivet på slakteriet. Det dreier seg om tema som fiskesykdommer og fiskevelferd, rømming, utslipp fra oppdrettsanlegg, medisinbruk, produksjonssvinn, og hvor oppdrettsanleggene er plassert. Seksjonen har også ansvaret for forebygging og bekjempelse av sykdommer på viltlevende fisk/arter, slik som lakselus på villaks, samt gyrodactylus og krepsepest i elver og vassdrag.