Seksjon for havbrukspolitikk og –økonomi

Seksjonen har ansvar for å utvikle en næringspolitikk som legger til rette for lønnsomme arbeidsplasser og å realisere hav¬bruksnæringens verdiskapingspotensial. I dette ligger bl.a. å utvikle en mangfoldig hav¬bruksnæring og å forvalte tillatelsessystemet for akvakultur. Seksjonen har ansvar for den delen av havbruksregelverket som gjelder tildeling av tillatelser, dvs frem til tillatelse er utstedt. Næringsutvikling i havbruk, næringsstruktur, tildeling av konsesjoner, og kapasitetsbegrensninger.

Leder: avdelingsdirektør Kjersti Vartdal