Seksjon for havbruksforvaltning

Seksjonen har avsvar for å utvikle og forvalte rammeverket for etablering og operasjonell drift av havbruksaktivitet. I dette ligger bl.a. ansvar for arbeidet med miljømessige og klimarelaterte problemstillinger, naturvitenskapelige og tekniske forhold knyttet til etablering og drift av akvakulturanlegg og støttevirksomhet, samt areal- og plansaker i kystsonen. Seksjonen har ansvar for alle driftsmessige forhold ved havbruksnæringen, dvs alt som skjer mellom rogn legges inn i stamfiskanlegget til fisken er avlivet på slakteriet. Det dreier seg om tema som fiskesykdommer og fiskevelferd, rømming, utslipp fra oppdrettsanlegg, medisinbruk, produksjonssvinn, og hvor oppdrettsanleggene er plassert. Seksjonen har også ansvaret for forebygging og bekjempelse av sykdommer på viltlevende fisk/arter, slik som lakselus på villaks, samt gyrodactylus og krepsepest i elver og vassdrag.

Avdelingsdirektør Vegard Haukeland