Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har ansvar for utvikling og implementering av den næringsrettede forsknings- og innovasjonspolitikken. Ansvarlige statsråder er både næringsministeren og fiskeri- og havministeren.

Våre oppgaver omfatter forvaltning av departementets bevilgninger til Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA, Investinor, Design og arkitektur Norge, Patentstyret, Klagenemda for industrielle rettigheter, Norsk Romsenter, Havforskningsinstituttet, Senter for hav og Arktis, Veterinærinstituttet, Institutt for energiteknikk og Norsk nukleær dekommisjonering. Avdelingen følger også opp det internasjonale forsknings- og innovasjonsarbeidet i hovedsakelig EU, EEA/EFTA, OECD, ESA og FN.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for budsjett, styring og kapitalvirkemidler

  Seksjonen samordner avdelingens arbeid med statsbudsjettet, etatsstyring og forvaltning av det statlige eierskapet i flere selskaper. Seksjonen arbeider også med virkemidler som skal gi til økt kapitaltilgang i næringslivet, oppgaver knyttet til forvaltning av tilskudd, statsstøtte og oppfølging av store investeringsprosjekter.

 • Seksjon for rammebetingelser for forskning og innovasjon

  Seksjonen har ansvar for å utvikle den næringsrettede forsknings- og innovasjonspolitikken. Seksjonen tilrettelegger for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid gjennom OECD, Europakommisjonen og i samarbeid med enkeltland. Seksjonen har ansvar for politikk for immaterielle rettigheter og har ansvar for departements styring av Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

 • Seksjon for virkemidler for forskning og innovasjon

  Seksjon har ansvar for å forvalte og utvikle helhetlige og effektive virkemidler for oppstart, innovasjon, vekst og forskning i bedriftene. Seksjonen har ansvar for departementets styring av, og bevilgninger til Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Siva, Doga og Leverandørutviklingsprogrammet. Seksjonen har også ansvaret for utvikling av politikk for gründere og kommersialisering av forskningsresultater.

 • Seksjon for infrastruktur

  Seksjonen har sektoransvar for romvirksomhet, opprydding etter Institutt for energiteknikk (IFE) sin atomreaktordrift og for det statlige investeringsprosjektet Ocean Space Centre. Seksjonen har etatsansvaret for Norsk Romsenter og Norsk nukleær dekommisjonering . Videre har seksjonen ansvaret for eierstyring av statens eierskap i Andøya Space AS og Space Norway AS. Seksjonen er også ansvarlig for romsamarbeidet i European Space Agency, EU og FN.

 • Seksjon for marin forskning

  Seksjonen har ansvar for marin forskning. Dette innebærer oppfølging av Havforskningsinstituttet, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS , Nofima AS, Veterinærinstituttet, Senter for hav og Arktis og departementets marine virkemidler i Forskningsrådet. Seksjonen følger også opp hav innenfor Horisont Europa og Nordisk ministerråd innenfor fiskeri og havbruk.