Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Avdelingen har departementets overordnende administrative ansvar for det forsknings- og innovasjonspolitiske området. Våre oppgaver omfatter forvaltning av selskaper, etater og tilskuddsbevilgninger, samt politikkutvikling og -gjennomføring. Det er et mål at forsknings- og innovasjonspolitikken legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping.

Avdelingens oppgaver omfatter forvaltning av selskaper, etater og tilskuddsbevilgninger, samt politikkutvikling og -gjennomføring. Det er et mål at forsknings- og innovasjonspolitikken legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping. Avdelingen har ansvar for departementets bevilgninger til Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA, Design og arkitektur Norge (DOGA), Patentstyret, Norsk Romsenter, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Ansvaret omfatter også deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, hovedsaklig i EU og OECD, og bilateralt samarbeid.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for budsjett og styring

  Seksjonen har ansvar for å koordinere avdelingens budsjettarbeid, etatsstyring og eieroppfølging. Seksjonen har ansvaret for egenkapitalvirkemidler, som er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. I tillegg jobber seksjonen med spørsmål om tilskuddsforvaltning, statsstøtte og evalueringer, og bistår i oppfølgingen av større investeringsprosjekter.

 • Seksjon for rammebetingelser for forskning og innovasjon

  Seksjonen har ansvar for å utvikle innovasjonspolitikken og den næringsrelevante forskningspolitikken i samarbeid med andre berørte departementer. Seksjonen tilrettelegger for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid gjennom organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Europakommisjonen og i samarbeid med enkeltland. Seksjonen følger saker under andre departements ansvarsområde som har betydning for næringsrettet forskning og innovasjon, slik som utdannings- og kompetansepolitikk, klima og skatt mv. Seksjonen har også ansvar for utvikling av politikk for industrielle rettigheter og den betydning immaterielle verdier har for verdiskaping i næringslivet, og har etatsstyringsansvar for Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

 • Seksjon for virkemidler for forskning og innovasjon

  Seksjonen har ansvar for å utvikle den målrettede forsknings- og innovasjonspolitikken og utvikle helhetlige og effektive virkemidler for oppstart, innovasjon, vekst og forskning i bedriftene.

 • Seksjon for infrastruktur

  Seksjonen har ansvar for romvirksomhet, nukleær infrastruktur og statlige investeringsprosjekter bl.a. innenfor disse. Seksjonen har etatsansvar for norsk nukleær dekommisjonering (NND) og bevilgningene til den nukleære forskningsvirksomheten til Institutt for energiteknikk (IFE).

 • Seksjon for marin forskning

  Seksjonen har ansvar for marin forskning; Dette omfatter Havforskningsinstituttet, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS , Nofima, Senter for hav og Arktis og Veterinærinstituttet. Seksjonen har ansvar for basisbevilgningen til de marine instituttene og for departementets marine virkemidler i Forskningsrådet . Seksjonen følger opp marin forskning i enkelte nasjonale og internasjonale fora.