Seksjon for infrastruktur

Seksjonen har sektoransvar for romvirksomhet, opprydding etter Institutt for energiteknikk (IFE) sin atomreaktordrift og for det statlige investeringsprosjektet Ocean Space Centre. Seksjonen har etatsansvaret for Norsk Romsenter og Norsk nukleær dekommisjonering . Videre har seksjonen ansvaret for eierstyring av statens eierskap i Andøya Space AS og Space Norway AS. Seksjonen er også ansvarlig for romsamarbeidet i European Space Agency, EU og FN.