Etater og virksomheter under Nærings- og fiskeridepartementet

Tilknytte verksemder

 • Andøya Space Center

  Andøya Space Center AS er et 90% statlig eid selskap som leverer operative tjenester og produkter innen rom- og atmosfæreforskning, miljøovervåkning, teknologitesting og -verifisering.

  Nettside: https://www.andoyaspace.no/

 • Eksportkreditt Norge AS

  Eksportkreditt Norge AS var et heleid statlig selskap, som tidligere forvaltet den statlige eksportkredittordningen. GIEK og Eksportkreditt Norge AS ble slått sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) 1. juli 2021.

  Nettside: https://www.eksfin.no/

 • Enterprise Europe Network

  EEN er del av et europeisk nettverk som skal hjelpe bedrifter til å bli mer konkurransedyktige og øke innovasjonsevnen.

  Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/no/ut-i-verden/bedrift-i-eu/

 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

  Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) er et aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansiert av næringen gjennom en FoU-avgift på eksporten av sjømat.

  Nettside: http://fhf.no/

 • Garantikassen for fiskerne

  Garantikassen for fiskerne i Trondheim administrerer fiskernes sosiale ordninger.

 • Innovasjon Noreg

  Innovasjon Noreg er staten og fylkeskommunane sitt verkemiddel for å realisere verdiskapande næringsutvikling i heile landet. Selskapet forvaltar verkemiddel innanfor finansiering, kompetanse, profilering, nettverk og rådgiving.

  Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/

 • Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

  Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.

 • Mattilsynet

  Mattilsynet, med hovudkontor i Oslo, er ein felles etat under Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sjømaten er trygg og held god kvalitet.

  Nettside: http://www.mattilsynet.no/

 • Mesterbrevnemnda

  Mesterbrevnemnda bestemmer hvilke fag som skal omfattes av ordningen, kravene til utdanning og praksis, innholdet i mesterutdanningen, tildeler mesterbrev, bestemmer om retten til å benytte mestertittelen skal trekkes tilbake (ved mislighold eller grov forsømmelighet) og vedtar handlingsplan og budsjett for virksomheten

  Nettside: http://www.mesterbrev.no/

 • Nofima

  Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

  Nettside: http://www.nofima.no/

 • Noregs forskingsråd

  Forskingsrådet er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er den viktigaste forskingspolitiske rådgjevaren til regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø knytt til forsking og utvikling (FoU).

  Nettside: http://www.forskningsradet.no/

 • Noregs sjømatråd

  Noregs sjømatråd i Tromsø har ansvar for felles marknadsføringstiltak for fisk og fiskeprodukt i utlandet og innanlands. Sjømatrådet har utsendingar i viktige marknader.

  Nettside: http://www.seafood.no/

 • Norsk design og arkitektursenter

  Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Den skal stimulere til innovasjon og effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor.

  Nettside: http://www.doga.no/

 • SIVA

  Skal bidra til etablering og utvikling av et regionbasert innovasjonsnettverk over hele landet.

  Nettside: http://www.siva.no/

 • Space Norway

  Space Norway AS er et statlig eid selskap som skal bidra til utvikling og drift av romrelatert infrastruktur for nasjonale brukerbehov og tilrettelegging for verdiskaping knyttet til satsing på romvirksomhet i Norge. Selskapet identifiserer og utvikler nye muligheter og prosjekter med langsiktig horisont.

  Nettside: https://spacenorway.no/

 • Standard Norge

  En uavhengig medlemsorganisasjon som utvikler og informerer om standarder Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

  Nettside: http://www.standard.no/

 • Veterinærinstituttet

  For Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet er Veterinærinstituttet eit leiande institutt når det gjeld dyrehelse og mattryggleik i landbruksbasert matproduksjon og helse hos akvatiske organismar.

  Nettside: http://www.vetinst.no/

Underliggende etater

 • Brønnøysundregistrene

  Ansvarlig for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet.

  Nettside: http://www.brreg.no/

 • Dagligvaretilsynet

  Dagligvaretilsynet ble etablert 1. januar 2021 og har ansvaret for håndhevingen av Lov om god handelsskikk, vedtatt av Stortinget 12. mars 2020.

  Nettside: http://www.dagligvaretilsynet.no/

 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

  Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (Direktoratet) forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og Bergverksordningen for Svalbard.

  Nettside: http://www.dirmin.no/

 • Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

  Eksportfinansiering Norge (Eksfin) tilbyr i hovedsak finansiering til kjøpere av norske eksportvarer og -tjenester på vegne av staten. Tilbudet bidrar til at norske eksportbedrifter får nye kontrakter og til verdiskaping og sysselsetting i Norge.

  Nettside: https://www.eksfin.no/

 • Eksportstrategirådet

  Eksportstrategirådet (ESR) har som formål å utløse potensialet for økt verdiskapende eksport som ligger i at næringslivet og virkemiddelapparatet i fellesskap beslutter, finansierer og gjennomfører noen utvalgte større strategiske eksportsatsinger.

 • Fiskeridirektoratet

  Fiskeridirektoratet, med hovudkontor i Bergen, er rådgjevande og utøvande organ for Nærings- og fiskeridepartementet i fiskeri- og havbruksforvaltninga. Hovudoppgåvene gjeld regulering, rettleiing, tilsyn og ressurskontroll.

  Nettside: http://www.fiskeridir.no/

 • Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

  Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS ble slått sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) 1. juli 2021. GIEK utstedet garantier på vegne av den norske stat frem til Eksfin ble opprettet.

  Nettside: https://www.eksfin.no/

 • Havforskingsinstituttet

  Havforskingsinstituttet har størstedelen av verksemda si i Bergen, er rådgjevar for Nærings- og fiskeridepartementet og har sentrale oppgåver i å undersøkje og overvake fiskebestandar og sjøpattedyr, hav- og kystmiljø og arbeide med havbruk og havbeite.

  Nettside: http://www.imr.no/

 • Justervesenet

  Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit. Etaten yter bistand innen kvalitetssikring og måleteknikk, og er et kompetansesenter for næringsliv og myndigheter. Justervesenet har også det forvaltningsmessige ansvaret for regelverket innenfor måleteknikk, blant annet "Lov om målenheter, måling og normaltid"

  Nettside: http://www.justervesenet.no/

 • Klagenemnda for industrielle rettigheter

  Klagenemnda for industrielle rettigheter er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt avgjørelser i forhold til foretaksnavn, edelmetalloven og forskrift om registrering av ansvarsmerker. I tillegg behandler og avgjør Klagenemnda klager over enkelte av de avgjørelsene Plantesortnemnda treffer i medhold av lov om planteforedlerrett.

  Nettside: http://www.kfir.no/

 • Konkurransetilsynet

  Hovudoppgåva til Konkurransetilsynet er å handheve konkurranselova. Bedriftene pliktar å melde fusjonar og oppkjøp til Konkurransetilsynet, og tilsynet kan gripe inn mot oppkjøp og fusjonar som avgrensar konkurransen vesentleg.

  Nettside: http://www.konkurransetilsynet.no/

 • Kystverket

  Kystverket er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten skal bidra til sikker og effektiv ferdsel i farleder langs kysten og inn til havner, og har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning.

  Nettside: http://www.kystverket.no/

 • Noregs geologiske undersøking (NGU)

  NGU skal bidra aktivt til at geofagleg kunnskap blir nytta til ei effektiv og berekraftig forvaltning av naturressursar og miljø i Noreg.

  Nettside: http://www.ngu.no/

 • Norsk Akkreditering

  Utfører teknisk akkreditering, og inspeksjon i henhold til OECDs regelverk om god laboratoriepraksis.

  Nettside: http://www.akkreditert.no/

 • Norsk nukleær dekommisjonering (NND)

  Norsk nukleær dekommisjonering er et statlig forvaltningsorgan som skal planlegge og gjennomføre oppryddingen etter den nukleære virksomhet i Norge.

  Nettside: https://www.norskdekommisjonering.no/

 • Norsk Romsenter (NRS)

  Norsk Romsenter skal fremme effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunnet.

  Nettside: http://www.romsenter.no/

 • Patentstyret

  Patentstyret hjelper norsk næringsliv og innovasjonsmiljøer å styrke egen virksomhet ved bruk av industrielle rettigheter. God bruk av industrielle rettigheter er med på å sikre investeringer, konkurranseposisjoner og bidra til økonomisk vekst i det norske samfunnet.

  Nettside: http://www.patentstyret.no/no/

 • Regelrådet

  Regelrådet er et faglig og politisk uavhengig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

  Nettside: http://regelradet.no/

 • Sjøfartsdirektoratet

  Sjøfartsdirektoratet er eit forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet med myndigheitsansvar overfor norskregistrerte skip og utanlandske skip som går inn til norske hamner.

  Nettside: http://www.sjofartsdir.no/no/

Styrer, råd og utvalg