Etater og virksomheter under Nærings- og fiskeridepartementet

Tilknytta verksemder

 • Enterprise Europe Network

  EEN er del av et europeisk nettverk som skal hjelpe bedrifter til å bli mer konkurransedyktige og øke innovasjonsevnen.

  Nettside: https://www.enterpriseeuropenetwork.no/

 • Garantikassen for fiskerne

  Garantikassen for fiskerne i Trondheim administrerer fiskernes sosiale ordninger.

 • Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

  Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.

  Nettside: http://www.kofa.no/

 • Konkurranseklagenemnda

  Konkurranseklagenemnda er en uavhengig klagenemnd, som behandler klager for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven.

  Nettside: https://www.klagenemndssekretariatet.no/konkurranseklagenemnda

 • Mattilsynet

  Mattilsynet, med hovudkontor i Oslo, er ein felles etat under Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sjømaten er trygg og held god kvalitet.

  Nettside: http://www.mattilsynet.no/

 • Mesterbrevnemnda

  Mesterbrevnemnda bestemmer hvilke fag som skal omfattes av ordningen, kravene til utdanning og praksis, innholdet i mesterutdanningen, tildeler mesterbrev, bestemmer om retten til å benytte mestertittelen skal trekkes tilbake (ved mislighold eller grov forsømmelighet) og vedtar handlingsplan og budsjett for virksomheten

  Nettside: http://www.mesterbrev.no/

 • Noregs forskingsråd

  Noregs forskingsråd er eit statleg forvaltningsorgan som finansierer forskings- og innovasjonsprosjekt.

  Nettside: http://www.forskningsradet.no/

 • Norsk design og arkitektursenter

  Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Den skal stimulere til innovasjon og effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor.

  Nettside: http://www.doga.no/

 • Standard Norge

  En uavhengig medlemsorganisasjon som utvikler og informerer om standarder Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

  Nettside: http://www.standard.no/

 • Veterinærinstituttet

  For Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet er Veterinærinstituttet eit leiande institutt når det gjeld dyrehelse og mattryggleik i landbruksbasert matproduksjon og helse hos akvatiske organismar.

  Nettside: http://www.vetinst.no/

Underliggende etater

 • Brønnøysundregistrene

  Ansvarlig for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet.

  Nettside: http://www.brreg.no/

 • Dagligvaretilsynet

  Dagligvaretilsynet ble etablert 1. januar 2021 og har ansvaret for håndhevingen av Lov om god handelsskikk, vedtatt av Stortinget 12. mars 2020.

  Nettside: http://www.dagligvaretilsynet.no/

 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

  Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (Direktoratet) forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og Bergverksordningen for Svalbard.

  Nettside: http://www.dirmin.no/

 • Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

  Eksportfinansiering Norge (Eksfin) tilbyr i hovedsak finansiering til kjøpere av norske eksportvarer og -tjenester på vegne av staten. Tilbudet bidrar til at norske eksportbedrifter får nye kontrakter og til verdiskaping og sysselsetting i Norge.

  Nettside: https://www.eksfin.no/

 • Fiskeridirektoratet

  Fiskeridirektoratet, med hovudkontor i Bergen, er rådgjevande og utøvande organ for Nærings- og fiskeridepartementet i fiskeri- og havbruksforvaltninga. Hovudoppgåvene gjeld regulering, rettleiing, tilsyn og ressurskontroll.

  Nettside: http://www.fiskeridir.no/

 • Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) - Avviklet

  Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS ble slått sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) 1. juli 2021. GIEK utstedet garantier på vegne av den norske stat frem til Eksfin ble opprettet.

  Nettside: https://www.eksfin.no/

 • Havforskingsinstituttet

  Havforskingsinstituttet er rådgivar for Nærings- og fiskeridepartementet og andre delar av forvaltninga. Dei faglege kjerneområda til instituttet er fiskeri, havbruk, sjømat og økosystem. Havforskingsinstituttet har hovudkontor i Bergen og avdelingar i Tromsø og Arendal.

  Nettside: http://www.hi.no/

 • Justervesenet

  Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit. Etaten yter bistand innen kvalitetssikring og måleteknikk, og er et kompetansesenter for næringsliv og myndigheter. Justervesenet har også det forvaltningsmessige ansvaret for regelverket innenfor måleteknikk, blant annet "Lov om målenheter, måling og normaltid"

  Nettside: http://www.justervesenet.no/

 • Klagenemnda for industrielle rettigheter

  Klagenemnda for industrielle rettigheter er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt avgjørelser i forhold til foretaksnavn, edelmetalloven og forskrift om registrering av ansvarsmerker. I tillegg behandler og avgjør Klagenemnda klager over enkelte av de avgjørelsene Plantesortnemnda treffer i medhold av lov om planteforedlerrett.

  Nettside: http://www.kfir.no/

 • Klagenemndssekretariatet

  Klagenemndssekretariatet er et saksforberedende organ for ni ulike klagenemnder. Etaten ble opprettet 1. april 2017 og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

  Nettside: https://www.klagenemndssekretariatet.no/

 • Konkurransetilsynet

  Hovudoppgåva til Konkurransetilsynet er å handheve konkurranselova. Bedriftene pliktar å melde fusjonar og oppkjøp til Konkurransetilsynet, og tilsynet kan gripe inn mot oppkjøp og fusjonar som avgrensar konkurransen vesentleg.

  Nettside: http://www.konkurransetilsynet.no/

 • Kystverket

  Kystverket er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten skal bidra til sikker og effektiv ferdsel i farleder langs kysten og inn til havner, og har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning.

  Nettside: http://www.kystverket.no/

 • Noregs geologiske undersøking (NGU)

  NGU skal bidra aktivt til at geofagleg kunnskap blir nytta til ei effektiv og berekraftig forvaltning av naturressursar og miljø i Noreg.

  Nettside: http://www.ngu.no/

 • Norsk Akkreditering

  Utfører teknisk akkreditering, og inspeksjon i henhold til OECDs regelverk om god laboratoriepraksis.

  Nettside: http://www.akkreditert.no/

 • Norsk nukleær dekommisjonering (NND)

  Norsk nukleær dekommisjonering er et statlig forvaltningsorgan som skal planlegge og gjennomføre oppryddingen etter den nukleære virksomhet i Norge.

  Nettside: https://www.norskdekommisjonering.no/

 • Norsk Romsenter (NRS)

  Norsk Romsenter skal fremme effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunnet.

  Nettside: http://www.romsenter.no/

 • Patentstyret

  Patentstyret hjelper norsk næringsliv og innovasjonsmiljøer å styrke egen virksomhet ved bruk av industrielle rettigheter. God bruk av industrielle rettigheter er med på å sikre investeringer, konkurranseposisjoner og bidra til økonomisk vekst i det norske samfunnet.

  Nettside: http://www.patentstyret.no/no/

 • Regelrådet

  Regelrådet er et faglig og politisk uavhengig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

  Nettside: http://regelradet.no/

 • Sjøfartsdirektoratet

  Sjøfartsdirektoratet er eit forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet med myndigheitsansvar overfor norskregistrerte skip og utanlandske skip som går inn til norske hamner.

  Nettside: http://www.sdir.no/

Selskaper

 • Akastor ASA

  Akastor investerer i selskaper innenfor oljeleverandørindustrien. Selskapet har et fleksibelt investeringsmandat for aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping. Akastor er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Bærum.

  Nettside: https://akastor.com/

 • Aker Solutions ASA

  Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energisektoren. Selskapets innovative løsninger muliggjør utvinning av lavkarbon olje- og gassproduksjon og utvikling av fornybare løsninger for å møte fremtidens energibehov. Aker Solutions er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Bærum.

  Nettside: https://www.akersolutions.com/

 • Andøya Space AS

  Andøya Space AS er et 90 % statlig eid selskap som leverer tjenester innen rom- og atmosfæreforskning, miljøovervåkning, teknologitesting og verifisering.

  Nettside: https://www.andoyaspace.no/

 • Argentum Fondsinvesteringer AS

  Argentum Fondsinvesteringer (Argentum) er en kapitalforvalter som primært investerer i aktive eierfond (private equity-fond) i Norge og Nord-Europa. Disse fondene investerer i unoterte selskaper hvor de ser potensial for økt verdiskaping og hvor de kan bidra med kunnskap, kapital og nettverk. Argentum forvalter kapital også for private investorer. Selskapet ble etablert i 2001. Argentum har hovedkontor i Bergen.

  Nettside: https://argentum.no/

 • Baneservice AS

  Baneservice leverer tjenester innenfor vedlikehold og nyanlegg til banerelatert virksomhet. Selskapet ble skilt ut fra daværende Jernbaneverket i 2005. Baneservice har hovedkontor i Oslo.

  Nettside: https://www.baneservice.no/

 • DNB Bank ASA

  DNB Bank (DNB) er Norges, og et av Nordens, største finanskonsern. Konsernet har et bredt tilbud av finansielle tjenester innenfor blant annet lån, sparing, investering, betalingsformidling, rådgivning, eiendomsmegling, forsikring og pensjon for person og bedriftskunder. DNB er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.

  Nettside: https://www.dnb.no/

 • Eksportfinans ASA

  Eksportfinans forvalter en portefølje med utlån til norsk eksportnæring, utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer og til kommunal sektor i Norge. En stor andel av lånene er garantert av Eksportfinansiering Norge (Eksfin) eller banker. Selskapet forvalter også en portefølje med internasjonale verdipapirer. Eksportfinans har hovedkontor i Oslo.

  Nettside: https://www.eksportfinans.no/

 • Equinor ASA

  Equinor er et internasjonalt teknologi- og energiselskap hvor hovedaktiviteten er produksjon av olje og gass. Selskapet har også nedstrømsvirksomhet og aktivitet innenfor fornybar energi, herunder vindkraft til havs og solenergi. Selskapet er en stor selger av råolje, kondensat og naturgass på global basis. Equinor markedsfører og selger statens olje og gass sammen med egne volumer, jf. avsetningsinstruksen som ble vedtektsfestet i forkant av selskapets børsnotering i 2001. Selskapet ble opprettet som et heleid selskap av staten i 1972. Equinor er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange og har hovedkontor i Stavanger.

  Nettside: https://www.equinor.com/

 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

  Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) er et statsaksjeselskap. Staten eier 100 prosent av aksjene i selskapet. FHFs virksomhet finansieres av en FoU-avgift på eksport av sjømat. Selskapet skal utvikle kunnskap for norsk sjømatnæring for å muliggjøre verdiskaping, bærekraft og innovasjon.

  Nettside: http://fhf.no/

 • Flytoget AS

  Flytoget driver persontransport med tog på strekningen fra Drammen til Oslo lufthavn. Selskapet ble opprettet i 1992 for å bygge ut Gardermobanen og har siden Oslo lufthavn åpnet i 1998 drevet persontransport på strekningen. Flytoget har hovedkontor i Oslo.

  Nettside: https://flytoget.no/

 • Innovasjon Norge

  Innovasjon Norge er et særlovsselskap. Staten og fylkeskommunene eier henholdsvis 51 og 49 pst. av selskapet. Innovasjon Norge er en sentral aktør i det næringsrettede virkemiddelapparatet. Selskapets lovfestede formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede ordninger innen finansiering, kompetanse, profilering, nettverk og rådgiving.

  Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/

 • Investinor AS

  Investinor skal bedre kapitaltilgangen i tidligfasemarked gjennom å utøve følgende virksomhet: 1) Aktive direkteinvesteringer, 2) Oppfølging av såkornfond, 3) Oppfølging av pre-såkornfond, 4) Koinvesteringsfondet for Nord-Norge, 5) Fonds- og matchinginvesteringer og 6) Oppfølging av fond forvaltet fra Nord-Norge. Selskapet ble opprettet i 2008. Investinor har hovedkontor i Trondheim.

  Nettside: https://investinor.no/

 • Kongsberg Gruppen ASA

  Kongsberg Gruppen leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innenfor energi, offshore, shipping, fiskeri, forsvar og romfart. Selskapet er en videreføring av statseide Kongsberg Våpenfabrikk, som ble avviklet i 1987. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs og har hovedkontor på Kongsberg.

  Nettside: https://www.kongsberg.com/

 • Mantena AS

  Mantena leverer vedlikeholdstjenester til togoperatører i Norden, primært vedlikehold av lokomotiver, vogner og motorvogner. I tillegg vedlikeholder selskapet komponenter og utfører vedlikehold og reparasjoner av skinnegående arbeidsmaskiner. Selskapet ble fisjonert ut fra Vygruppen AS i 2017. Mantena har hovedkontor i Oslo.

  Nettside: https://mantena.org/

 • Mesta AS

  Mesta er Norges største entreprenørselskap innenfor drift og vedlikehold av vei. Selskapet har også en stor virksomhet innenfor anleggsprosjekter på vei og bane som tunnelrehabilitering, fjell- og rassikring, kai- og bruvedlikehold og veisikring. Mesta er også den største aktøren innenfor elektroarbeider på vei og tunnel. Selskapet ble skilt ut fra Statens vegvesen i 2003 og har hovedkontor i Bærum.

  Nettside: https://www.mesta.no/

 • Nammo AS

  Nammo leverer høyteknologiske produkter til romfarts- og forsvarsindustrien. Kjernevirksomheten omfatter utvikling og produksjon av rakettmotorer, militær og kommersiell ammunisjon, skulderfyrte våpensystemer og miljøvennlig demilitarisering. Selskapet ble etablert i 1998 ved at nordisk ammunisjonsindustri ble slått sammen som et ledd i å styrke forsyningssikkerheten for ammunisjonsprodukter i Norden. Nammo har hovedkontor på Raufoss i Vestre Toten.

  Nettside: https://www.nammo.com/

 • Nofima

  Nofima er et aksjeselskap. Staten eier 56,8 pst. av aksjene i selskapet. Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt med formål om å bidra til økt konkurransekraft i matindustrien og fiskeri- og havbruksnæringen gjennom egen- og oppdragsfinansiert forskning og utvikling.

  Nettside: http://www.nofima.no/

 • Norsk Hydro ASA

  Norsk Hydro (Hydro) er et ledende aluminium- og energiselskap med virksomhet i hele verdikjeden for aluminium, fra energiproduksjon til bauksittutvinning, aluminaraffinering, produksjon av primæraluminium, aluminiumekstrudering og resirkulering av aluminium. Staten overtok en stor eierandel i Hydro etter andre verdenskrig. Hydro er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Norge.

  Nettside: https://www.hydro.com/

 • Norges sjømatråd

  Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) er et statlig aksjeselskap 100 prosent eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet skal øke verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen og fremme verdien av norsk sjømat ved å øke etterspørselen og kunnskapen om norsk sjømat i inn- og utland.

  Nettside: http://www.seafood.no/

 • Nysnø Klimainvesteringer AS

  Nysnø Klimainvesteringer (Nysnø) skal foreta investeringer som direkte eller indirekte bidrar til reduserte klimagassutslipp. Selskapet investerer i unoterte selskaper og fond rettet mot unoterte selskaper, med virksomhet i eller ut fra Norge. Investeringsuniverset er selskaper i tidlige faser og investeringene retter seg i hovedsak mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Selskapet ble etablert i 2017 og har vært operativt siden høsten 2018. Nysnø har hovedkontor i Stavanger.

  Nettside: https://www.nysnoinvest.no/

 • Petoro AS

  Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette på vegne av staten. SDØE-ordningen innebærer at staten deltar som en direkte investor i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Petoro er rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg. Selskapet står ikke selv for markedsføring og salg av statens olje og gass. Dette ansvaret har Equinor ASA i henhold til instruks vedtatt på selskapets generalforsamling (avsetningsinstruksen). Petoro følger opp at Equinors salg av statens olje og gass skjer i tråd med avsetningsinstruksen. Selskapet ble etablert i 2001. Petoro har hovedkontor i Stavanger.

  Nettside: https://www.petoro.no/

 • Posten Bring AS

  Posten Bring er et av Nordens største post- og logistikkonsern. Selskapet posisjonerer seg for langsiktig vekst i logistikksegmentet, særlig innenfor netthandel, gjennom satsing på innovasjon og bærekraft. Posten Bring møter markedet med to merkevarer, Posten er tilbudet til det norske folk og Bring er tilbudet til alle bedriftskunder samt privatkundene utenfor Norge. Selskapet har hovedkontor i Oslo.

  Nettside: https://www.postenbring.no/

 • SIVA

  Siva - selskapet for industrivekst SF, er et statsforetak og en viktig del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Staten eier 100 pst. av selskapet. Siva er, gjennom sin eiendoms- og innovasjonsvirksomhet, statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Selskapet har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

  Nettside: http://www.siva.no/

 • Statkraft SF

  Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og en stor aktør innenfor energihandel i Europa. Tyngdepunktet av Statkrafts virksomhet er i Norge gjennom den norske vannkraftvirksomheten. Selskapet kan også investere i lønnsomme prosjekter internasjonalt, og selskapet har produksjons- og handelsaktivitet i en rekke andre europeiske land, samt utvalgte markeder i Asia og Sør-Amerika. Selskapet ble skilt ut fra Statskraftverkene i 1992 og har hovedkontor i Oslo.

  Nettside: https://www.statkraft.no/

 • Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

  Store Norske Spitsbergen Kulkompani (Store Norske) driver kullvirksomhet i Gruve 7, boligvirksomhet og forvaltning av næringsbygg, logistikktjenester, prosjekter innenfor fornybar energi og en besøksgruve på Svalbard. I tillegg er Store Norske ansvarlig for oppryddingen av den tidligere kullvirksomheten i Svea og Lunckefjell. Selskapet ble stiftet i 1916 og staten ble eier på 1930-tallet. Store Norske har hovedkontor i Longyearbyen.

  Nettside: https://www.snsk.no/

 • Space Norway AS

  Space Norway er et statlig heleid selskap som forvalter og videreutvikler sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

  Nettside: https://spacenorway.no/

 • Telenor ASA

  Telenor er en global mobiloperatør med 172 millioner mobilabonnementer. Selskapet ble etablert ved omdanning av Televerket til aksjeselskap i 1994. Telenor er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Bærum.

  Nettside: https://www.telenor.com/

 • Yara International ASA

  Yara International (Yara) er et globalt ledende plantenæringsselskap med en portefølje av nitrogenbaserte produkter til industriell bruk. Yara er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.

  Nettside: https://www.yara.com/

Styrer, råd og utvalg