Havforskingsinstituttet

Havforskingsinstituttet er rådgivar for Nærings- og fiskeridepartementet og andre delar av forvaltninga. Dei faglege kjerneområda til instituttet er fiskeri, havbruk, sjømat og økosystem. Havforskingsinstituttet har hovudkontor i Bergen og avdelingar i Tromsø og Arendal.

Ein stor del av instituttets arbeid skjer som oppfølging av internasjonale og nasjonale forpliktingar i tilknyting til arbeidet i Det internasjonale råd for havforsking (ICES), Vitskapskomiteen for mat og miljø (VKM), EUs vitskaplege komité for mattryggleik (EFSA), fiskeriavtalar, lovverk og reguleringar for fiskeri-, havbruks- og matforvaltninga, forvaltningsplanarbeid for norske havområde og vatnforskrifta. Instituttet bidreg i arbeidet med det globale handlingsnettverket under FNs ernæringstiår.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.hi.no/