Tilknytte verksemder

Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) er et 100 % statlig eid selskap som har kullgruvedrift på Svalbard som hovedvirksomhet.

Nettside: https://www.snsk.no/

 • Andøya Space Center

  Andøya Space Center AS er et 90% statlig eid selskap som leverer operative tjenester og produkter innen rom- og atmosfæreforskning, miljøovervåkning, teknologitesting og -verifisering.

  Nettside: https://www.andoyaspace.no/

 • Eksportkreditt Norge AS

  Eksportkreditt Norge AS var et heleid statlig selskap, som tidligere forvaltet den statlige eksportkredittordningen. GIEK og Eksportkreditt Norge AS ble slått sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) 1. juli 2021.

  Nettside: https://www.eksfin.no/

 • Enterprise Europe Network

  EEN er del av et europeisk nettverk som skal hjelpe bedrifter til å bli mer konkurransedyktige og øke innovasjonsevnen.

  Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/no/ut-i-verden/bedrift-i-eu/

 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

  Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) er et aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansiert av næringen gjennom en FoU-avgift på eksporten av sjømat.

  Nettside: http://fhf.no/

 • Garantikassen for fiskerne

  Garantikassen for fiskerne i Trondheim administrerer fiskernes sosiale ordninger.

 • Innovasjon Noreg

  Innovasjon Noreg er staten og fylkeskommunane sitt verkemiddel for å realisere verdiskapande næringsutvikling i heile landet. Selskapet forvaltar verkemiddel innanfor finansiering, kompetanse, profilering, nettverk og rådgiving.

  Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/

 • Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

  Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.

 • Mattilsynet

  Mattilsynet, med hovudkontor i Oslo, er ein felles etat under Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sjømaten er trygg og held god kvalitet.

  Nettside: http://www.mattilsynet.no/

 • Mesterbrevnemnda

  Mesterbrevnemnda bestemmer hvilke fag som skal omfattes av ordningen, kravene til utdanning og praksis, innholdet i mesterutdanningen, tildeler mesterbrev, bestemmer om retten til å benytte mestertittelen skal trekkes tilbake (ved mislighold eller grov forsømmelighet) og vedtar handlingsplan og budsjett for virksomheten

  Nettside: http://www.mesterbrev.no/

 • Nofima

  Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

  Nettside: http://www.nofima.no/

 • Noregs forskingsråd

  Forskingsrådet er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er den viktigaste forskingspolitiske rådgjevaren til regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø knytt til forsking og utvikling (FoU).

  Nettside: http://www.forskningsradet.no/

 • Noregs sjømatråd

  Noregs sjømatråd i Tromsø har ansvar for felles marknadsføringstiltak for fisk og fiskeprodukt i utlandet og innanlands. Sjømatrådet har utsendingar i viktige marknader.

  Nettside: http://www.seafood.no/

 • Norsk design og arkitektursenter

  Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Den skal stimulere til innovasjon og effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor.

  Nettside: http://www.doga.no/

 • SIVA

  Skal bidra til etablering og utvikling av et regionbasert innovasjonsnettverk over hele landet.

  Nettside: http://www.siva.no/

 • Space Norway

  Space Norway AS er et statlig eid selskap som skal bidra til utvikling og drift av romrelatert infrastruktur for nasjonale brukerbehov og tilrettelegging for verdiskaping knyttet til satsing på romvirksomhet i Norge. Selskapet identifiserer og utvikler nye muligheter og prosjekter med langsiktig horisont.

  Nettside: https://spacenorway.no/

 • Standard Norge

  En uavhengig medlemsorganisasjon som utvikler og informerer om standarder Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

  Nettside: http://www.standard.no/

 • Veterinærinstituttet

  For Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet er Veterinærinstituttet eit leiande institutt når det gjeld dyrehelse og mattryggleik i landbruksbasert matproduksjon og helse hos akvatiske organismar.

  Nettside: http://www.vetinst.no/