Tilknytta verksemder

 • Enterprise Europe Network

  EEN er del av et europeisk nettverk som skal hjelpe bedrifter til å bli mer konkurransedyktige og øke innovasjonsevnen.

  Nettside: https://www.enterpriseeuropenetwork.no/

 • Garantikassen for fiskerne

  Garantikassen for fiskerne i Trondheim administrerer fiskernes sosiale ordninger.

 • Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

  Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.

  Nettside: http://www.kofa.no/

 • Konkurranseklagenemnda

  Konkurranseklagenemnda er en uavhengig klagenemnd, som behandler klager for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven.

  Nettside: https://www.klagenemndssekretariatet.no/konkurranseklagenemnda

 • Mattilsynet

  Mattilsynet, med hovudkontor i Oslo, er ein felles etat under Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sjømaten er trygg og held god kvalitet.

  Nettside: http://www.mattilsynet.no/

 • Mesterbrevnemnda

  Mesterbrevnemnda bestemmer hvilke fag som skal omfattes av ordningen, kravene til utdanning og praksis, innholdet i mesterutdanningen, tildeler mesterbrev, bestemmer om retten til å benytte mestertittelen skal trekkes tilbake (ved mislighold eller grov forsømmelighet) og vedtar handlingsplan og budsjett for virksomheten

  Nettside: http://www.mesterbrev.no/

 • Noregs forskingsråd

  Noregs forskingsråd er eit statleg forvaltningsorgan som finansierer forskings- og innovasjonsprosjekt.

  Nettside: http://www.forskningsradet.no/

 • Norsk design og arkitektursenter

  Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Den skal stimulere til innovasjon og effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor.

  Nettside: http://www.doga.no/

 • Standard Norge

  En uavhengig medlemsorganisasjon som utvikler og informerer om standarder Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

  Nettside: http://www.standard.no/

 • Veterinærinstituttet

  For Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet er Veterinærinstituttet eit leiande institutt når det gjeld dyrehelse og mattryggleik i landbruksbasert matproduksjon og helse hos akvatiske organismar.

  Nettside: http://www.vetinst.no/