Mesterbrevnemnda

Mesterbrevnemnda bestemmer hvilke fag som skal omfattes av ordningen, kravene til utdanning og praksis, innholdet i mesterutdanningen, tildeler mesterbrev, bestemmer om retten til å benytte mestertittelen skal trekkes tilbake (ved mislighold eller grov forsømmelighet) og vedtar handlingsplan og budsjett for virksomheten

Mesterbrevnemnda består av en leder og fire medlemmer, samt varamedlemmer. Medlemmene er oppnevnt etter forslag fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, LO og NHO. Lederen oppnevnes av departementet på uavhengig grunnlag. Nemnda oppnevnes for fire år av gangen.

Mesterbrevnemnda:
- bestemmer hvilke fag som skal omfattes av ordningen
- bestemmer kravene til utdanning og praksis
- bestemmer innholdet i mesterutdanningen
- tildeler mesterbrev
- bestemmer om retten til å benytte mestertittelen skal trekkes tilbake (ved mislighold eller grov forsømmelighet)
- vedtar handlingsplan og budsjett for virksomheten

Mesterbrevnemndas vedtak kan klages inn for en særskilt klagenemnd som Nærings- og handelsdepartementet har oppnevnt

Nettside: http://www.mesterbrev.no/