Underliggende etater

 • Brønnøysundregistrene

  Ansvarlig for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet.

  Nettside: http://www.brreg.no/

 • Dagligvaretilsynet

  Dagligvaretilsynet ble etablert 1. januar 2021 og har ansvaret for håndhevingen av Lov om god handelsskikk, vedtatt av Stortinget 12. mars 2020.

  Nettside: http://www.dagligvaretilsynet.no/

 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

  Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (Direktoratet) forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og Bergverksordningen for Svalbard.

  Nettside: http://www.dirmin.no/

 • Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

  Eksportfinansiering Norge (Eksfin) tilbyr i hovedsak finansiering til kjøpere av norske eksportvarer og -tjenester på vegne av staten. Tilbudet bidrar til at norske eksportbedrifter får nye kontrakter og til verdiskaping og sysselsetting i Norge.

  Nettside: https://www.eksfin.no/

 • Fiskeridirektoratet

  Fiskeridirektoratet, med hovudkontor i Bergen, er rådgjevande og utøvande organ for Nærings- og fiskeridepartementet i fiskeri- og havbruksforvaltninga. Hovudoppgåvene gjeld regulering, rettleiing, tilsyn og ressurskontroll.

  Nettside: http://www.fiskeridir.no/

 • Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) - Avviklet

  Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS ble slått sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) 1. juli 2021. GIEK utstedet garantier på vegne av den norske stat frem til Eksfin ble opprettet.

  Nettside: https://www.eksfin.no/

 • Havforskingsinstituttet

  Havforskingsinstituttet har størstedelen av verksemda si i Bergen, er rådgjevar for Nærings- og fiskeridepartementet og har sentrale oppgåver i å undersøkje og overvake fiskebestandar og sjøpattedyr, hav- og kystmiljø og arbeide med havbruk og havbeite.

  Nettside: http://www.hi.no/

 • Justervesenet

  Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit. Etaten yter bistand innen kvalitetssikring og måleteknikk, og er et kompetansesenter for næringsliv og myndigheter. Justervesenet har også det forvaltningsmessige ansvaret for regelverket innenfor måleteknikk, blant annet "Lov om målenheter, måling og normaltid"

  Nettside: http://www.justervesenet.no/

 • Klagenemnda for industrielle rettigheter

  Klagenemnda for industrielle rettigheter er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt avgjørelser i forhold til foretaksnavn, edelmetalloven og forskrift om registrering av ansvarsmerker. I tillegg behandler og avgjør Klagenemnda klager over enkelte av de avgjørelsene Plantesortnemnda treffer i medhold av lov om planteforedlerrett.

  Nettside: http://www.kfir.no/

 • Klagenemndssekretariatet

  Klagenemndssekretariatet er et saksforberedende organ for ni ulike klagenemnder. Etaten ble opprettet 1. april 2017 og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Konkurranseklagenemnda

  Konkurranseklagenemnda er en uavhengig klagenemnd, som behandler klager for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven.

 • Konkurransetilsynet

  Hovudoppgåva til Konkurransetilsynet er å handheve konkurranselova. Bedriftene pliktar å melde fusjonar og oppkjøp til Konkurransetilsynet, og tilsynet kan gripe inn mot oppkjøp og fusjonar som avgrensar konkurransen vesentleg.

  Nettside: http://www.konkurransetilsynet.no/

 • Kystverket

  Kystverket er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten skal bidra til sikker og effektiv ferdsel i farleder langs kysten og inn til havner, og har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning.

  Nettside: http://www.kystverket.no/

 • Noregs geologiske undersøking (NGU)

  NGU skal bidra aktivt til at geofagleg kunnskap blir nytta til ei effektiv og berekraftig forvaltning av naturressursar og miljø i Noreg.

  Nettside: http://www.ngu.no/

 • Norsk Akkreditering

  Utfører teknisk akkreditering, og inspeksjon i henhold til OECDs regelverk om god laboratoriepraksis.

  Nettside: http://www.akkreditert.no/

 • Norsk nukleær dekommisjonering (NND)

  Norsk nukleær dekommisjonering er et statlig forvaltningsorgan som skal planlegge og gjennomføre oppryddingen etter den nukleære virksomhet i Norge.

  Nettside: https://www.norskdekommisjonering.no/

 • Norsk Romsenter (NRS)

  Norsk Romsenter skal fremme effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunnet.

  Nettside: http://www.romsenter.no/

 • Patentstyret

  Patentstyret hjelper norsk næringsliv og innovasjonsmiljøer å styrke egen virksomhet ved bruk av industrielle rettigheter. God bruk av industrielle rettigheter er med på å sikre investeringer, konkurranseposisjoner og bidra til økonomisk vekst i det norske samfunnet.

  Nettside: http://www.patentstyret.no/no/

 • Regelrådet

  Regelrådet er et faglig og politisk uavhengig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

  Nettside: http://regelradet.no/

 • Sjøfartsdirektoratet

  Sjøfartsdirektoratet er eit forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet med myndigheitsansvar overfor norskregistrerte skip og utanlandske skip som går inn til norske hamner.

  Nettside: http://www.sjofartsdir.no/no/