Norsk Romsenter (NRS)

Norsk Romsenter skal fremme effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunnet.

Hovedoppgavene til Norsk Romsenter er rådgivning om romvirksomhet overfor norsk forvaltning og næringsliv, oppfølging av Norges deltakelse i internasjonalt samarbeid om romvirksomhet, samt forvaltning av nasjonale utviklingsmidler for romvirksomhet.

Norsk satsing på romvirksomhet er nytteorientert, med vektlegging av at romvirksomhet skal være et verktøy for norske interesser. Hovedmålene for satsingen er å bidra til lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting og til dekning av viktige samfunns- og brukerbehov. Satellitter er i dag nødvendig infrastruktur for en lang rekke grunnleggende samfunnsoppgaver og bidrar til et sikrere, mer effektivt og bærekraftig samfunn. Satsing på romvirksomhet er dermed også en satsing på å understøtte andre prioriterte samfunnsoppgaver, som verdiskapning, samfunnssikkerhet, og klima- og miljøpolitikk.  

Bærebjelken i norsk satsing på romvirksomhet er deltakelse i internasjonalt samarbeid, i første rekke gjennom den europeiske romorganisasjonen ESA og EUs romprogram. I tillegg gis det støtte til utviklingsprosjekter i nasjonal regi gjennom ordningen Nasjonale følgemidler for romvirksomhet og gjennom ordninger under Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.   


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.romsenter.no/