Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) tilbyr i hovedsak finansiering til kjøpere av norske eksportvarer og -tjenester på vegne av staten. Tilbudet bidrar til at norske eksportbedrifter får nye kontrakter og til verdiskaping og sysselsetting i Norge.

 • Eksfin er en statlig forvaltningsbedrift med formål om effektiv forvaltning av finansieringsordninger for verdiskapende eksport.
 • Eksfin består av det som tidligere var GIEK og Eksportkreditt Norge AS.
 • Eksfin kan gi lån og garantier til kjøpere av norske eksportvarer og -tjenester på vegne av staten. I tillegg har Eksfin flere tilbud direkte til norske bedrifter som skal eksportere.
 • Samfunnsmålet for Eksfin er størst mulig verdiskapende eksport, og brukermålet er konkurransedyktige eksportører.
 • Eksfin har også enkelte andre forvaltningsoppgaver som finansiering til kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge (midlertidig tilbud), samt byggelåns- og kraftgarantier.
 • I saker der Eksfin gir garanti gjør Eksfin grundige risikovurderinger i hver enkelt sak for å oppfylle kravet om at den enkelte garantiordning skal gå i balanse på lang sikt.
 • Eksfins aktiviteter reguleres av internasjonalt regelverk.
 • Eksfin ledes av et styre.

Langsiktig eksportfinansiering til kjøpere av norsk eksport

Eksfins tilbud av langsiktig eksportfinansiering består av lån og garantier til kjøp av norske eksportvarer og -tjenester. Eksfin bidrar til at norske eksportbedrifter får nye kontrakter og til verdiskaping og sysselsetting i Norge. Norges eksportfinansieringstilbud skal være et supplement til kommersiell finansiering av eksportkontrakter. Både store og små bedrifter i alle næringer kan søke Eksfin om eksportfinansiering.

Her følger et eksempel på bruk av eksportfinansiering: Eksfin gir et lån til en kjøper av en norsk eksportvare eller -tjeneste. Risikoen for at låntakeren ikke betaler tilbake lånet må dekkes av en garanti. En slik garanti kan Eksfin få av private finansinstitusjoner eller banker. Som regel deler Eksfin risikoen med private finansinstitusjoner. Eksfin kan også få private banker til å dekke hele risikoen for sitt lån og Eksfin kan også selv dekke hele risikoen for private bankers lån.

Vilkårene for å få lån og garantier, og vilkårene for selve lånet og garantien, reguleres bl.a. i den OECD-tilknyttede eksportfinansieringsavtalen "Arrangement on Officially Supported Export Credits" (Arrangement), og i Eksfins regelverk og instruks.

Eksfin tilbyr fastrentelån (såkalte CIRR-lån – Commercial Interest Reference Rate) og markedslån. Alle søknader om lån som faller innenfor det fastsatte regelverket, vil få tilbud om finansiering. Med det fastsatte regelverk menes Eksfins regelverk og instruks, norsk lov, den OECD-tilknyttede eksportfinansieringsavtalen Arrangement, samt internasjonale lover, avtaler og konvensjoner som er relevante for det enkelte tilbud om finansiering.

Finansiering til norske eksportører og annen finansiering uten krav til eksport

Eksfin er i hovedsak rettet mot kjøpere av norsk eksport som har et langsiktig finansieringsbehov, som nevnt over. I tillegg finnes det flere tilbud direkte til norske bedrifter som skal eksportere, for eksempel garantier for lån til norske bedrifter som gjør eksportrelaterte investeringer i Norge. Eksfin stiller også garantier for investeringer i utlandet.

Eksfin har også enkelte andre forvaltningsoppgaver som garantier for byggelån som banker gir til norske verft i forbindelse med verftenes finansiering av nybygging og ombygging av skip, samt garantier for finansiering i forbindelse med kjøp av kraft på langsiktige vilkår. Eksfin tilbyr også i en midlertidig periode lån og garantier for lån til kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge. Eksfin har også ansvaret for forvaltningen av flere midlertidige garantiordninger for å avdempe konsekvenser av koronakrisen.

Internasjonalt regelverk

Eksfins virksomhet skal finne sted innenfor de rammer som settes av internasjonalt regelverk. Dette omfatter bl.a.:

 • WTO regelverket, særlig «the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures»
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte
 • den OECD-tilknyttede eksportfinansieringsavtalen "Arrangement on Officially Supported Export Credits" med sektoravtaler og tilhørende retningslinjer

Offentlig langsiktig eksportfinansiering (med løpetider over to år) reguleres i dag av den OECD-tilknyttede avtalen "Arrangement on Officially Supported Export Credits" (Arrangement). Formålet med eksportfinansieringsavtalen er at konkurransen skal baseres på pris og kvalitet på de varene/tjenestene som eksporteres og ikke vilkårene på den offentlige finansieringen. I tillegg skal avtalen bidra til å begrense subsidiekonkurranse mellom land.

Avtalen ble inngått i 1978, og Norge har vært medlem siden starten. Avtalen er en såkalt "Gentleman's agreement" mellom Australia, Canada, EU, Japan, New Zealand, Norge, Storbritannia, Sveits, Sør‑Korea, Tyrkia og USA. I avtalen er det bestemmelser om blant annet maksimal nedbetalingstid, minimum rentesatser og -garantipremier. Avtalen består av en hovedavtale og seks sektoravtaler, henholdsvis for skip, fly, tog, atomkraftverk, fornybar energi og kullkraftverk. Det finnes også tilhørende retningslinjer for håndtering av antikorrupsjon, bærekraftig långivning, miljø og sosiale spørsmål.

Sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge

Tidligere var det to aktører som forvaltet det offentlige systemet for eksportfinansiering. Eksportkredittordningen ble forvaltet av Eksportkreditt Norge AS, mens garantiordningene ble forvaltet av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Eksportkreditt Norge AS og GIEK ble 1. juli 2021 slått sammen til Eksfin. Formålet med sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge til Eksfin er å gjøre tilbudet enklere for næringslivet og få et mer effektivt eksportfinansieringssystem.

Eksportfinans ASA (15 pst. statseid) forvaltet låneordningen før Eksportkreditt Norge AS ble etablert i 2012. Nye lån blir ikke gitt av Eksportfinans, men selskapet har fremdeles en portefølje med utestående lån som de forvalter fra avtalen.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.eksfin.no/