Styrer, råd og utvalg

Oversikt over nemnder, styrer, råd og utvalg under Nærings- og fiskeridepartementet

Midlertidige styrer, råd og utvalg

Permanente styrer, råd og utvalg

 • Den britisk-norske trålernemnd

  Underlagt Fiskeri- og havbruksavdelingen

 • Den dansk-norske trålernemnd

  Underlagt Fiskeri- og havbruksavdelingen

 • Den russisk-norske trålernemnd

  Underlagt Fiskeri- og havbruksavdelingen

 • Den tysk-norske trålernemnd

  Underlagt Fiskeri- og havbruksavdelingen

 • Faglig strategisk råd for NIFES

  Faglig strategisk råd for NIFES er et rådgivende organ for instituttet som skal bidra til faglig kvalitet og utvikling innenfor instituttets formål og øvrige rammer for instituttets virksomhet.

 • Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond

  FHF skal forvalte næringens egne midler til finansiering av næringsrettet forskning/fellesprosjekter hvor resultatene gjøres tilgjengelig for bransjene. FHF skal være fiskeri- og havbruksnæringens eget organ. Underlagt  Forsknings- og innovasjonsavdelingen i NFD

 • Hovedstyret for Innovasjon Norge

  Skal bidra til lønnsom næringsutvikling (jf. § 1 i Lov om Innovasjon i Norge)

 • Klagenemda for industrielle rettigheter

  Klagenemda for industrielle rettigheter er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver avgjørelsen innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt avgjørelser i forhold til foretaksnavn og edelmetalloven. Underlagt Forsknings- og innovasjonsavdelingen i NFD

 • Klagenemnd til mesterbrevordningen

  Klageorgan for mesterbrevnemndas vedtekter. Underlagt Næringspolitisk avdeling i NFD.

 • Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

  Nemnda skal behandle klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.

 • Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

  Vedtekter gitt ved kgl. res av 6. april 1973.

 • Mesterbrevnemnda

  Nemnda skal administrere mesterbrevordningen.

 • NOFIMA AS

  Forskning og utvikling innen naturvitenskap og teknikk.

 • Norges sjømatråd AS

  Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) er et statlig aksjeselskap 100 prosent  eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet skal øke verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen og fremme verdien av norsk sjømat ved å øke etterspørselen og kunnskapen om norsk sjømat i inn- og utland. Sjømatrådets virksomhet finansieres gjennom en lovpålagt markedsavgift på all eksport av norsk fisk og sjømat. Sjømatrådet driver markedsføring av norsk sjømat i inn- og utland. Selskapet er rådgivende organ for Nærings- og fiskeridepartementet i spørsmål om eksport og omsetning og produksjon som henger sammen med eksport av sjømat. Sjømatrådet har også ansvar for registrering og godkjenning av eksportforetak innenfor sjømatindustrien.

 • Norsk Akkrediterings klageutvalg

  Klageutvalget skal foreta selvstendige og endelige beslutninger i klager på beslutninger om akkreditering eller GLP, etter at Norsk Akkreditering har fremlagt sin vurdering av saken.

 • Norsk Akkrediterings representantskap

  Representantskapet skal bidra til at Norsk Akkreditering opererer i henhold til kravene i ISO/IEC 1701. Representantskapet skal være et rådgivende organ for Norsk Akkreditering.

 • NORTRASHIP-ledelsen

  Rådgivende og operativt organ innen skipsfartsberedskap.

 • Rådet for bygg- og anleggsberedskap

  Rådgivende organ for NHD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid.

 • Rådet for matvareberedskap

  Rådet for matvareberedskap er et rådgivende organ for NFD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NFDs kriseorganisasjon innenfor sin sektor.

 • Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter

  Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret representerer stiftelsen utad.

 • Styret for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

  GIEK har som formål å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat.

 • Styret for Selskapet for industrivekst SF - SIVA SF

  Bidra til innovasjon og næringsutvikling.

 • Styret i Garantikassen for fiskere

  Styret har til oppgave å lede Garantikassen for fiskere. De ansatte velger 1 representant.

 • Styret i Norsk Designråd

  Designrådets målsetning: Fremme bruk av god design for å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk industri og næringsliv - nasjonalt og internasjonalt.

 • Styret i Norsk Romsenter

  Skal medvirke til å utvikle, samordne og evaluere norsk romvirksomhet - samarbeide med andre lands romrelaterte organisasjoner og medvirke til å samordne norsk romvirksomhet med internasjonal romvirksomhet

 • Teknologirådet

  Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi - for samfunnet og for den enkelte. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter.