Distriktsnæringsutvalget

Utvalget skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og
synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Distriktsnæringsutvalgets mandat

Distriktsnæringsutvalgets medlemmer:

  • Svein Richard Brandtzæg, leder
  • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune, Molde
  • Knut Sveinung Vareide, seniorforsker i Telemarksforsking, Bø i Telemark
  • Knut Arne Gurigard, daglig leder i Regionrådet for Hallingdal, Hemsedal
  • Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, Kristiansand
  • Merete Nygaard Kristiansen, administrerende direktør for Akvaplan-niva AS, Tromsø
  • Hanne Alstrup Velure, selvstendig næringsdrivende, Lesja

Om Distriktsnæringsutvalget

Opprettet: 2019

Opphørt: 2020

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. Utvalget er et felles initiativ fra næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren. Sekretariatet for utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Full mandattekst Distriktsnæringsutvalget