Minerallovutvalget

Minerallovutvalget er et offentlig utvalg som ble nedsatt 23. juni 2020. Utvalget skal komme med forslag til hvordan mineralloven, som trådte i kraft i 2010, kan videreutvikles og moderniseres.

Utvalget leverte sin rapport NOU 2022:8 Ny minerallov 1. juli 2022

Minerallovutvalgets mandat

Detaljer
Midlertidig, 2020-2022

Underlagt
Nærings- og fiskeridepartementet - Næringspolitisk avdeling

Type organ
Utvalg

Oppnevnt av
Kongen

Hjemmel
Kongelig resolusjon

Sekretariatsordning
Eget sekretariat

Interesserepresentasjon blant deltakerne
Ja

Geografisk virkeområde
Nasjonalt

Sammensetning
Departementet deltar ikke

Minerallovutvalgets medlemmer:

  • Ernst Nordtveit, professor, Bergen, leder
  • Rune Sverre Fjellheim, direktør, Karasjok
  • Frode Michal Nilsen, konsernsjef, Andøy
  • Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis, Oslo
  • Jøril Mæland, førsteamanuensis, Bergen
  • Kurt Aasly, førsteamanuensis, Brisbane, Australia (til juli 2020)
  • Riikka Aaltonen, gruveoverinspektør, Helsingfors