Utredning om ny minerallov klar

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Minerallovutvalget overleverte sin utredning, NOU 2022:8 «Ny minerallov» til næringsministeren fredag 1. juli.

Deler av utvalget
Utvalgsmedlem Katrine Broch Hauge, næringsminister Jan Christian Vestre, utvalgsleder Ernst Nordtveit og utvalgsmedlem Jøril Mæland. Foto: NFD


– Jeg gleder meg til å sette meg inn i det viktige arbeidet som er gjort med å utrede hvilken retning vi bør ha for utviklingen av mineralloven. Mineralloven er den viktigste rammebetingelsen for mineralvirksomhet i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Det grønne skiftet krever tilgang på metaller og andre mineralske råvarer. Samtidig har tilgangen på råvarer blitt mer krevende.

– Det har vært en sterk økning i etterspørselen etter disse grønne råvarene som trengs i infrastruktur, batterier, magneter og andre produkter som er helt avgjørende for det grønne skiftet. Etterspørselen øker og det vil være behov for å utvinne store mengder mineraler framover. Derfor må vi legge enda bedre til rette for utvinning av mineraler i Norge og at dette gjøres på en mest mulig bærekraftig måte, sier Vestre.

Regjeringen legger fram ny mineralstrategi til høsten 

Mineralnæringen er et viktig satsningsområde for regjeringen, som nå jobber med en mineralstrategi som skal legges fram senere i år.

– Denne NOU-en vil være et viktig grunnlag for arbeidet med regjeringens mineralstrategi.  Målet er at Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring og å bidra til at Norge leder an globalt som leverandør av grønne byggesteiner.

Mineralloven må, sammen med annet regelverk, sikre at mineralvirksomhet foregår innen forsvarlige rammer og på en mest mulig bærekraftig måte.

– Mineralutvinning har konsekvenser for omgivelsene, så et av de viktigste oppdragene Mineralloveutvalget skulle løse, var å foreslå endringer i mineralloven som legger til rette for effektive tillatelsesprosesser og samtidig forebygge og redusere konflikter knyttet til blant annet naturavtrykk, disponeringen av overskuddsmasser fra mineraluttak og forholdet til samiske interesser og særlig reindriften, sier Vestre.

Mineralloven trådte i kraft i 2010 og ble evaluert i 2018. Evalueringen anbefalte å vurdere flere endringer, Minerallovutvalget ble derfor oppnevnt to år senere, og har nå fremmet et forslag til ny minerallov.

Minerallovutvalget ble oppnevnt 23. juni 2020. Utvalgsleder Ernst Nordtveit leverte utvalgets utredning i form av NOU 2022:8 «Ny minerallov» til næringsministeren 1. juli 2022.

NOU-en er på høring fra 1. juli-1.november.

Næringsminister Jan Christian Vestre og utvalgsleder Ernst Nordtveit.
Næringsminister Jan Christian Vestre og utvalgsleder Ernst Nordtveit. Foto: NFD