NOU 2022: 8

Ny minerallov

Minerallovutvalget ble oppnevnt 23. juni 2020 og fikk et bredt mandat om å vurdere endringer i mineralloven. Formålet er å legge bedre til rette for verdiskaping i mineralnæringen gjennom gode rammebetingelser for leting, undersøkelser utvinning og avslutning av mineralvirksomhet. Utvalget skulle blant annet vurdere forholdet mellom mineralloven og annet relevant regelverk og hvordan mineralloven best bør legge rammer for mineralvirksomhet i tradisjonelle samiske områder.

Les dokumentet