Permanente styrer, råd og utvalg

Oversikt over permanente styrer, råd og utvalg under Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Faglig strategisk råd for Havforskningsinstituttet

  Havforskningsinstituttets faglige råd skal fungere som et uavhengig faglig rådgivningsorgan om instituttets faglige utvikling, gjeldende mål, oppgaver og rammer for virksomheten.

 • Faglig utvalg for ressursforskning

  Faglig utvalg for ressursforskning er en formell møtearena mellom forskere ved Havforskingsinstituttet og utvalgte representanter fra fiskerinæringen, representert ved Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Pelagisk Forening. Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet er observatører. Formålet med utvalget er å utveksle informasjon om forvaltningsrettet forskning og næringens erfaringer. Næringen kan fremme innspill og gi råd om forsknings- og overvåkingsfaglige problemstillinger og prioriteringer.

 • Klagenemnd til mesterbrevordningen

  Klageorgan for mesterbrevnemndas vedtekter. Underlagt Næringspolitisk avdeling i NFD.

 • Klagenemnda for industrielle rettigheter

  Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er et faglig uavhengig statlig klageorgan som behandler klager på vedtak fattet av Patentstyret. De fleste klagesakene som KFIR mottar behandles av paneler satt sammen av deltakere fra nemndas ledelse og eksterne eksperter. Det er totalt rundt 25 eksterne eksperter tilknyttet nemnda, fordelt på forskjellige tekniske og juridiske områder. Nærings- og fiskeridepartementet utnevner de eksterne ekspertene for perioder på tre år av gangen, etter forslag fra KFIR.

 • Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

  Nemnda skal behandle klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.

 • Konkurranseklagenemnda

  Konkurranseklagenemnda er klageinstans for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven.

 • Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

  Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser forsøker å få til en minnelig løsning mellom partene, og partenes avtale har i så fall samme bindende rettsvirkning som et rettsforlik, jf. atol § 13. Ved søksmål trer mekling i nemnda i stedet for mekling i forliksrådet. Nemnda fungerer som voldgiftsrett hvis partene er enige om det. I så fall trer nemndas avgjørelse i stedet for dom.

 • Mesterbrevnemnda

  Nemnda skal administrere mesterbrevordningen.

 • Norsk Akkrediterings klageutvalg

  Klageutvalget skal foreta selvstendige og endelige beslutninger i klager på beslutninger om akkreditering eller GLP, etter at Norsk Akkreditering har fremlagt sin vurdering av saken.

 • Norsk Akkrediterings representantskap

  Representantskapet skal bidra til at Norsk Akkreditering opererer i henhold til kravene i ISO/IEC 1701. Representantskapet skal være et rådgivende organ for Norsk Akkreditering.

 • NORTRASHIP-ledelsen

  Rådgivende og operativt organ innen skipsfartsberedskap.

 • Regelrådet

  Regelrådet skal granske utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover og forskrifter, som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold. Regelrådet skal ta stilling til om det er gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som utredningsinstruksen stiller. Regelrådet kan vurdere hvorvidt nytt eller endret regelverk er utformet slik at målene oppnås til en, relativt sett, lav kostnad for næringslivet.

 • Rådet for bygg- og anleggsberedskap

  Rådgivende organ for Nærings- og fiskeridepartementet ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid.

 • Rådet for drivstoffberedskap

  Rådet for drivstoffberedskap er et rådgivende organ for Nærings- og fiskeridepartementet i spørsmål om drivstoffberedskap og inngår i departementets beredskapsorganisasjon ved kriser. Rådet er permanent og ble opprettet i 2019

 • Rådet for matvareberedskap

  Rådet for matvareberedskap er et rådgivende organ for NFD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NFDs kriseorganisasjon innenfor sin sektor.

 • Styret for Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

  Eksfin er en statlig forvaltningsbedrift, med formål om effektiv forvaltning av finansieringsordninger for verdiskapende eksport. Virksomheten forvalter det offentlige eksportfinansieringstilbudet til næringslivet i tillegg til enkelte andre ordninger og oppgaver.

 • Styret i Garantikassen for fiskere

  Styret har til oppgave å lede Garantikassen for fiskere. De ansatte velger 1 representant.

 • Styret i Institutt for energiteknikk

  Institutt for energiteknikk (IFE) er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt med virksomhetsområdene: Forskning og utvikling, radiofarmasi og nukleærteknologi. Instituttet eier og drifter Norges to nedstengte atomreaktorer. Staten finansierer drift og sikring av reaktorene og kostnader knyttet til opprydding av atomavfall etter den nukleære forskingen ved instituttet. IFEs styre består av syv medlemmer, hvorav fem oppnevnes av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og to velges blant de ansatte.

 • Teknologirådet

  Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi - for samfunnet og for den enkelte. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter. Teknologirådet skal ha 15 ordinære medlemmer, som oppnevnes av Kongen for inntil fire år av gangen.