Permanente styrer, råd og utvalg

Oversikt over permanente styrer, råd og utvalg under Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Den britisk-norske trålernemnd

  Underlagt Fiskeri- og havbruksavdelingen

 • Den dansk-norske trålernemnd

  Underlagt Fiskeri- og havbruksavdelingen

 • Den russisk-norske trålernemnd

  Underlagt Fiskeri- og havbruksavdelingen

 • Den tysk-norske trålernemnd

  Underlagt Fiskeri- og havbruksavdelingen

 • Faglig strategisk råd for Havforskningsinstituttet

  Havforskningsinstituttets faglige råd skal fungere som et uavhengig faglig rådgivningsorgan om instituttets faglige utvikling, gjeldende mål, oppgaver og rammer for virksomheten

 • Klagenemda for industrielle rettigheter

  Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er et faglig uavhengig statlig klageorgan som behandler klager på vedtak fattet av Patentstyret. De fleste klagesakene som KFIR mottar behandles av paneler satt sammen av deltakere fra nemndas ledelse og eksterne eksperter. Det er totalt rundt 25 eksterne eksperter tilknyttet nemnda, fordelt på forskjellige tekniske og juridiske områder. Nærings- og fiskeridepartementet utnevner de eksterne ekspertene for perioder på tre år av gangen, etter forslag fra KFIR.

 • Klagenemnd til mesterbrevordningen

  Klageorgan for mesterbrevnemndas vedtekter. Underlagt Næringspolitisk avdeling i NFD.

 • Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

  Nemnda skal behandle klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.

 • Konkurranseklagenemnda

  Konkurranseklagenemnda er klageinstans for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven.

 • Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

  Vedtekter gitt ved kgl. res av 6. april 1973.

 • Mesterbrevnemnda

  Nemnda skal administrere mesterbrevordningen.

 • Norsk Akkrediterings klageutvalg

  Klageutvalget skal foreta selvstendige og endelige beslutninger i klager på beslutninger om akkreditering eller GLP, etter at Norsk Akkreditering har fremlagt sin vurdering av saken.

 • Norsk Akkrediterings representantskap

  Representantskapet skal bidra til at Norsk Akkreditering opererer i henhold til kravene i ISO/IEC 1701. Representantskapet skal være et rådgivende organ for Norsk Akkreditering.

 • NORTRASHIP-ledelsen

  Rådgivende og operativt organ innen skipsfartsberedskap.

 • Regelrådet

  Regelrådet skal granske utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover og forskrifter, som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold. Regelrådet skal ta stilling til om det er gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som utredningsinstruksen stiller. Regelrådet kan vurdere hvorvidt nytt eller endret regelverk er utformet slik at målene oppnås til en, relativt sett, lav kostnad for næringslivet.

 • Rådet for bygg- og anleggsberedskap

  Rådgivende organ for NHD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid.

 • Rådet for drivstoffberedskap

  Rådet for drivstoffberedskap er et rådgivende organ for Nærings- og fiskeridepartementet i spørsmål om drivstoffberedskap og inngår i departementets beredskapsorganisasjon ved kriser. Rådet er permanent og ble opprettet i 2019

 • Rådet for matvareberedskap

  Rådet for matvareberedskap er et rådgivende organ for NFD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NFDs kriseorganisasjon innenfor sin sektor.

 • Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter

  Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret representerer stiftelsen utad.

 • Styret for Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

  Eksfin er en statlig forvaltningsbedrift, med formål om effektiv forvaltning av finansieringsordninger for verdiskapende eksport. Virksomheten forvalter det offentlige eksportfinansieringstilbudet til næringslivet i tillegg til enkelte andre ordninger og oppgaver.

 • Styret for Selskapet for industrivekst SF - SIVA SF

  Siva – Selskapet for industrivekst er organisert som et statsforetak, jf. statsforetaksloven. Selskapet er, gjennom sin eiendoms- og innovasjonsvirksomhet, statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Siva ledes av et styre på høyst syv medlemmer, eksklusive ansattevalgte representanter. Styremedlemmene oppnevnes av selskapets foretaksmøte. Statens eierskap i Siva følges opp av forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Styret i Andøya Space AS

  Andøya Space er organisert som et aksjeselskap. Staten og Kongsberg Defence & Aerospace AS eier henholdsvis 90 og 10 pst. av selskapet. Andøya Space leverer infrastrukturtjenester til aktiviteter innen romforskning, miljørelatert forskning og overvåkning, teknologitesting og romrelatert undervisning i Norge. Selskapets styre skal ha mellom fire og ni medlemmer, som oppnevnes av selskapets generalforsamling. Statens eierskap i Andøya Space følges opp av forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

  Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) er organisert som et statsaksjeselskap. FHF finansierer forsknings- og utviklingsprosjekter som fiskeri- og havbruksnæringen ønsker gjennomført. Styret i FHF skal bestå av mellom fem og syv medlemmer, som velges av selskapets generalforsamling. Statens eierskap i selskapet følges opp av forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Styret i Garantikassen for fiskere

  Styret har til oppgave å lede Garantikassen for fiskere. De ansatte velger 1 representant.

 • Styret i Innovasjon Norge

  Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap, jf. lov om Innovasjon Norge. Staten og fylkeskommunene eier henholdsvis 51 og 49 pst. av selskapet. Innovasjon Norges lovfestede formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Styret i Innovasjon Norge består av elleve medlemmer, hvorav ni oppnevnes av selskapets foretaksmøte og to velges blant de ansatte. Statens eierskap i Innovasjon Norge følges opp av forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Styret i Institutt for energiteknikk

  Institutt for energiteknikk (IFE) er organisert som en selvstyrende stiftelse. Stiftelsens formål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling på energiområdet og på andre områder der stiftelsens kompetanse særlig egner seg, samt andre aktiviteter som står i forbindelse hermed, herunder samarbeid med, deltakelse og eierskap i andre selskaper og organisasjoner. IFEs styre består av syv medlemmer, hvorav fem oppnevnes av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og to velges blant de ansatte. Instituttet følges opp av forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Styret i Nofima AS

  Nofima er organisert som et aksjeselskap. Staten, Stiftelsen for Landbrukets Næringsmiddelforskning og Akvainvest Møre og Romsdal AS eier henholdsvis 56,8, 33,2 og 10 pst. av selskapet. Nofimas formål er å bidra til økt konkurransekraft i matindustrien og fiskeri- og havbruksnæringen gjennom egen- og oppdragsfinansiert forskning og utvikling, herunder deltakelse i andre virksomheter med slik virksomhet. Styret i Nofima skal bestå av mellom seks og ni medlemmer, som oppnevnes av selskapets generalforsamling og blant de ansatte. Statens eierskap i Nofima følges opp av forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Styret i Norsk Designråd

  Designrådets målsetning: Fremme bruk av god design for å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk industri og næringsliv - nasjonalt og internasjonalt.

 • Styret i Norsk Romsenter

  Skal medvirke til å utvikle, samordne og evaluere norsk romvirksomhet - samarbeide med andre lands romrelaterte organisasjoner og medvirke til å samordne norsk romvirksomhet med internasjonal romvirksomhet

 • Styret i Space Norway AS

  Space Norway er organisert som et statsaksjeselskap. Selskapets formål er å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. Styret i Space Norway skal bestå av mellom tre og seks medlemmer, som oppnevnes av selskapets generalforsamling. Statens eierskap i Space Norway følges opp av Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Styringsgruppe for Senter for hav og Arktis

  Styringsgruppen leder senteret og forvalter tilskuddet fra staten.

 • Teknologirådet

  Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi - for samfunnet og for den enkelte. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter. Teknologirådet skal ha 15 ordinære medlemmer, som oppnevnes av Kongen for inntil fire år av gangen.