Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er et faglig uavhengig statlig klageorgan som behandler klager på vedtak fattet av Patentstyret. Nemnda er regulert i lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar og tilhørende forskrift. De fleste klagesakene som KFIR mottar behandles av paneler satt sammen av deltakere fra nemndas ledelse og eksterne eksperter. Det er totalt rundt 25 eksterne eksperter tilknyttet nemnda, fordelt på forskjellige tekniske og juridiske områder. Nærings- og fiskeridepartementet utnevner de eksterne ekspertene for perioder på tre år av gangen, etter forslag fra KFIR. Nemnda følges opp av Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Om Klagenemda for industrielle rettigheter

Opprettet: 2013

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo

Eget nettsted: www.kfir.no

Aktive medlemmer (pr. 2. juni 2022)

 • Lill Anita Skålbones Grimstad (leder)
 • Sarah Wennberg Svendsen (nestleder)
 • Juridiske eksterne medlemmer
  • Maria Foskolos
  • Amund Grimstad
  • Anne Cathrine Haug-Hustad
  • Kaja von Hedenberg
  • Torger Kielland
  • Kari Anne Lang-Ree
  • Liv Turid O. Myrstad
  • Martin Berggreen Rove
  • Thomas Strand-Utne
  • Amund Brede Svendsen
  • Ulla Wennermark

Tekniske eksterne medlemmer

  • Tove Aas Helge
  • Johannes Hope
  • Tom Kristensen
  • Jonny Roaldsøy
  • Pål Rongved
  • Jan Skramstad
  • Yngve Stenström
  • Gunnar Nilsen Søndersrød
  • Turid Helene Tronbøl
  • Arvid Øvrebø
  • Geir Øxseth