Kystverket

Kystverket er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten skal bidra til sikker og effektiv ferdsel i farleder langs kysten og inn til havner, og har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning.

Kystverket har ansvar for sikkerhet og fremkommelighet for alminnelig ferdsel i farvannet. I dette inngår ansvar for navigasjonsinfrastruktur, statlige fiskerihavneanlegg, farvannstiltak, lostjenester og sjøtrafikksentraltjenester. Kystverket har også ansvar for den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning. Videre medvirker Kystverket i planprosesser og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven, deler av forurensningsloven, svalbardmiljøloven og plan- og bygningsloven.

Kystverket deltar også i arbeidet med Nasjonal transportplan, som fremlegges hvert fjerde år og omfatter alle de fire transportsektorene vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport.

Kystverket har en funksjonsorganisering med inndeling i fire virksomhetsområder:
1) Transport, havn og farled, 2) Navigasjonsteknologi og maritime tjenester, 3) Miljøberedskap, og 4) Lostjenesten.

Etaten har kontorer i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg, i tillegg til flere tjenestestasjoner og virksomheter langs hele kysten.

Kystdirektøren sitter i Ålesund og er øverste leder for organisasjonen.   

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.kystverket.no/