Internasjonalt næringssamarbeid og eksport

Internasjonalt næringssamarbeid og handel på tvers av landegrensene stimulerer til innovasjon, lønnsemd og konkurransekraft. Nærings- og fiskeridepartementet legg til rette for betre marknadstilgang for norske eksportørar, konkurransedyktige ordningar for eksportfinansiering og sterkare internasjonalisering av næringslivet.

Håndtrykk

Bilateralt samarbeid

God kontakt med myndighetene i sentrale samarbeidsland er viktig for å skape gode rammevilkår for norsk næringsliv, håndtere løpende utfordringer og styrke samarbeid om felles interesser og satsingsområder.

GIEK logo

Det norske systemet for eksportfinansiering

Det statlige norske systemet for langsiktig eksportfinansiering består av to aktører – Eksportkreditt Norge AS som gir lån og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) som gir garantier.

Norgesprofilen logo

Team Norway

Norske økonomiske interesser i utlandet blir fremmet av en rekke ulike offentlige og private aktører. Gjennom samarbeid i Team Norway koordinerer disse aktørene sine aktiviteter, og det gjennomfører felles aktiviteter og profilering.

  • Regionalt næringssamarbeid

    Artikkel Sist oppdatert: 24.09.2014

    Nærings- og fiskeridepartementet jobber med grenseoverskridende næringssamarbeid med naboland. Gjennom deltakelse i regionale samarbeidsfora som Nordisk ministerråd, Barentsrådet og Østersjøsamarbeidet samarbeider departementet med lignende departementer i nabolandene om felles utfordringer. I de regionale foraene tilrettelegges det for fellesprosjekter innenfor nærings-, handels- og innovasjonspolitikk.

  • EXPO
  • Næringslivets samfunnsansvar

Aktuelt no

Dokument

Kontakt

Handelspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo

Til toppen