Internasjonalt næringssamarbeid og eksport

Regionalt næringssamarbeid

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med grenseoverskridende næringssamarbeid med våre naboland. Gjennom deltakelse i regionale samarbeidsfora som Nordisk ministerråd, Barentsrådet og Østersjøsamarbeidet samarbeider departementet med lignende departementer i nabolandene om felles utfordringer. I de regionale foraene tilrettelegges det for fellesprosjekter innenfor nærings-, handels- og innovasjonspolitikk.

Nærings- og fiskeridepartementet er med i Nordisk Ministerråd for næring (MR Bærekraftig vekst). Dette samarbeidet skal bidra til å sikre regionen bærekraftig og konkurransedyktig vekst. Samarbeidet ledes av de nordiske næringsministrene. Gjennom årlige møter behandler de nordiske næringsministrene politisk aktuelle saker av felles nordisk interesse eller behov med tanke på å innlede nordisk samarbeid eller finne felles nordiske løsningen hvor det er hensiktsmessig. 

Vår felles nordiske ambisjon er å være verdensledende på omstilling, konkurransekraft og bærekraft. Sammen skal vi være en foregangsregion internasjonalt og bidra til verdenssamfunnets oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Det nordiske samarbeidet er derfor ikke bare viktig for vår egen region, men også for Europa og verden.

Samtidig står vi overfor store omstillingsbehov. Verden er i endring, klimakrisen er akutt. Valgene vi tar i dag vil prege vår egen og kommende generasjoner. Visjon 2030 er vår felles plan for hvordan Norden skal ta sitt ansvar. Visjonens målsetning om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige region er et viktig bidrag for å nå klimamålene i Parisavtalen og Europas grønne giv. Vision 2030 og EUs klimaplan for 2030 gir begge en klar og tydelig kurs for vårt arbeid.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd vil ha fullt fokus på de tre prioriterte områdene: Et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Vi skal intensivere arbeidet med visjonen, bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen og sørge for at ministerrådet arbeider effektivt. Sammen skal vi bygge et sterkere og grønnere Norden.

Barentssamarbeidet ble etablert i 1993 og har som formål å styrke grenseoverskridende kontakt og problemløsning samt fremme bærekraftig utvikling i Barentsregionen. Medlemslandene er Finland, Norge, Sverige og Russland. Nærings- og fiskeridepartementet leder Norges medvirkning i Barentsrådets arbeidsgruppe for økonomisk samarbeid (Working Group on Economic Cooperation). Arbeidsgruppens mandat er å se på muligheter for økt dialog og samkvem på det økonomiske området mellom Barentsrådets medlemsstater. I 2021 ble arbeidsgruppen slått sammen med den regionale arbeidsgruppen for investeringer og økonomisk samarbeid. Formannskapet i arbeidsgruppen følger formannskapet i Barentsrådet. I perioden 2021-2023 er det Finland som har formannskapet i Barentsrådet og følgelig også i arbeidsgruppen.

Det grenseoverskridende samarbeidet inkluderer også arbeid for økonomisk utvikling av Østersjøregionen i Østersjørådet.