Regionalt næringssamarbeid

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med grenseoverskridende næringssamarbeid med våre naboland. Gjennom deltakelse i regionale samarbeidsfora som Nordisk ministerråd, Barentsrådet og Østersjøsamarbeidet samarbeider departementet med lignende departementer i nabolandene om felles utfordringer. I de regionale foraene tilrettelegges det for fellesprosjekter innenfor nærings-, handels- og innovasjonspolitikk.

Nærings- og fiskeridepartementet er med i Nordisk Ministerråd for næring-, energi- og regionalpolitikk (MR-VEKST). Dette samarbeidet skal bidra til å sikre regionen bærekraftig og konkurransedyktig vekst. Samarbeidet ledes av de nordiske næringsministrene sammen med regional- og energiministrene. Det nordiske nærings- og innovasjonspolitiske samarbeidsprogrammet 2018-2021 vektlegger at Norden skal være en bærekraftig og konkurransedyktig region som skal arbeide for å sikre nordiske bedrifters raske omstillingsevne, styrke bedriftenes innovasjons- og konkurranseevne samt forbedre deres globale markedsmuligheter.

Sommeren 2019 ble de Nordiske statsministrene enige om en ny visjon for det nordiske samarbeidet; Norden skal være verdens mest integrerte region, med tre påfølgende strategiske prioriteringer; Et grønt Norden, et konkurransedyktig Norden og et sosialt bærekraftig Norden. Disse strategiske prioriteringene vil følges opp gjennom konkrete handlingsplaner og prosjekter under MR-VEKST fremover.

Gjennom årlige møter behandler de nordiske næringsministrene politisk aktuelle saker av felles nordisk interesse eller behov med tanke på å innlede nordisk samarbeid eller finne felles nordiske løsninger hvor det er hensiktsmessig.

Barentssamarbeidet ble etablert i 1993 og har som formål å styrke grenseoverskridende kontakt og problemløsning samt fremme bærekraftig utvikling i Barentsregionen. Nærings- og fiskeridepartementet har det overordnede ansvaret for Norges medvirkning i Barentsrådets arbeidsgruppe for økonomiske samarbeid (Working Group on Economic Cooperation). Arbeidsgruppen jobber med å øke den økonomiske utviklingen av Barentsregionen gjennom blant annet økt samarbeid og dialog mellom Barentsrådets medlemsstater. Norge har formannskapet i Barentsrådet for toårsperioden 2019-2021 og følgelig har NFD formannskapet i arbeidsgruppen for økonomisk samarbeid.

Det grenseoverskridende samarbeidet inkluderer også arbeid for økonomisk utvikling av Østersjøregionen i Østersjørådet.