Regionalt næringssamarbeid

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med grenseoverskridende næringssamarbeid og felles utfordringer med våre naboland. Dette gjøres gjennom deltakelse i regionale samarbeidsfora som Nordisk ministerråd, Barentsrådet og Østersjøsamarbeidet. I de regionale foraene tilrettelegges det for fellesprosjekter innenfor nærings-, handels- og innovasjonspolitikk.

Nærings- og fiskeridepartementet er med i Nordisk ministerråd for næring (MR Bærekraftig vekst). Nærinssamarbeidet skal bidra til å sikre den nordiske regionen bærekraftig og konkurransedyktig vekst. Samarbeidet ledes av de nordiske næringsministrene. Gjennom årlige møter behandler de nordiske næringsministrene politisk aktuelle saker av felles nordisk interesse eller behov med tanke på å innlede nordisk samarbeid eller finne felles nordiske løsninger der det er hensiktsmessig. 

Vår felles nordiske ambisjon er å oppnå de nordiske statsministrenes visjon om at Norden skal være verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030. Sammen skal vi være en foregangsregion internasjonalt og bidra til verdenssamfunnets oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Det nordiske samarbeidet er derfor ikke bare viktig for vår egen region, men også for Europa og verden.

Samtidig står vi overfor store omstillingsbehov. Verden er i endring, klimakrisen er akutt. Valgene vi tar i dag vil prege vår egen og kommende generasjoner. Visjon 2030 er vår felles plan for hvordan Norden skal ta sitt ansvar. Visjonens målsetning om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige region er et viktig bidrag for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Barentssamarbeidet ble etablert i 1993 og har som formål å styrke grenseoverskridende kontakt og problemløsning samt fremme bærekraftig utvikling i Barentsregionen. Medlemslandene er Finland, Norge og Sverige. Barentsrådets rolle uten Russland vurderes nå av UD, herunder om det innenfor denne rammen skal jobbes for å øke grønn omstilling og legge til rette for bærekraftig og langsiktig økonomisk utvikling og samarbeid i den vestlige Barentsregionen. Nærings- og fiskeridepartementet har deltatt i Barentsrådets arbeidsgruppe for økonomisk samarbeid (Working Group on Economic Cooperation). Hvilken rolle arbeidsgruppens skal ha fremover, er foreløpig usikkert.  

Det regionale næringssamarbeidet inkluderer også Østersjørådets ekspertgruppe for bærekraftig maritim økonomi. Gruppen ble etablert i 2009 og arbeider for å styrke samarbeid for bærekraftig skipsfart og blå økonomi i Østersjøregionen.