Omstillingstempen

Det er betydelig omstilling i norsk økonomi. Nye jobber og nye bedrifter skapes hver dag og erstatter mindre lønnsomme jobber og bedrifter. Men det gjenstår en stor grønn omstillingsjobb for at Norge skal nå sine klimamål. Med omstillingstempen vil regjeringen skape debatt om hvor godt rustet norsk økonomi er til å takle endringer.

50 prosent nedgang i klimautslipp fra 1990 til 2022

Klima og miljø

Det må kuttes utslipp tilsvarende ti ganger så mye for å nå det norske klimamålet til FN om minst 55 % reduksjon innen 2030.

9,7 %  av unge er verken i jobb eller utdanning

Arbeidsmarked

Når unge over tid verken deltar i utdanning, arbeidslivet eller i opplæring, medfører det et tap både for den enkelte og for verdiskapingen i samfunnet.

23 %  vekst i eksporten fra Fastlands-Norge siden 2010

Handel og konkurranseevne

Tilgang til markeder i utlandet er avgjørende for mange norske næringer og selskaper. Å konkurrere i internasjonale markeder tvinger norske bedrifter til å produsere mer effektivt.

16 %  av alle foretak i 2020 ble etablert i løpet av dette året

Bedriftsdynamikk

Fornyelse gjennom etablering av nye bedrifter og avvikling av mindre lønnsomme bedrifter er avgjørende for vekst og verdiskaping.

0,8 % av BNP brukte næringslivet på forskning og utvikling i 2022

Forskning og kompetanse

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil videreføre treprosentmålet i forskningspolitikken og legge frem en strategi for at forskning og utvikling i næringslivet skal utgjøre to prosent av BNP innen 2030.

3  ganger større investeringer i oljeutvinning enn i fastlandsnæringer

Kapital og investeringer

Det investeres fortsatt 3 ganger mer i utvinning og rørtransport (177 mrd. kroner) enn i industrien (58 mrd. kroner).

Aktuelt nå

Næringsministeren lanserer måleverktøy for omstilling

Pressemelding 29.11.2023

Fredag 1. desember presenterer næringsminister Jan Christian Vestre «Omstillingstempen», et nytt verktøy for å måle omstillingsevnen i norsk økonomi.

Hva er omstillingstempen?

Omstillingstempen viser noen indikatorer som belyser ulike sider ved omstilling. Formålet er å skape debatt om hvor godt rustet norsk økonomi er til å takle endringer. Omstillingstempen skal kontinuerlig utvikles med ny kunnskap, og innspill til indikatorer som er egnet til å belyse vår evne til omstilling, er velkomne. Innspill kan sendes til postmottak@nfd.dep.no

Behovet for omstilling

Bedrifter må hele tiden tilpasse seg til endret etterspørsel, teknologisk fremgang og nye rammevilkår. Omstilling skjer både internt i bedriftene, mellom bedrifter i en næring og på lengre sikt mellom næringer og sektorer i økonomien. Det er viktig at norsk økonomi står rustet til å takle endringene, uansett hva disse er. Det innebærer at næringspolitikken bør være utformet for å sikre høy omstillingsevne i økonomien. Slik kan vi forvalte våre samlede ressurser på den beste måten.