Kapital og investeringer

Virksomhetenes fysiske og immaterielle kapitalutstyr er sammen med arbeidskraft grunnlaget for produksjon. Investeringer i nytt produksjonsutstyr, nye teknologier og forskning bidrar til å forbedre kapitalutstyret og utvikle nye produkter, og er dermed sentrale for å oppnå omstilling.

Et velfungerende kapitalmarked kjennetegnes ved at kapitalen tilflyter de prosjektene som kaster mest av seg, samtidig som kapitalen trekkes ut av bedrifter som ikke lenger er lønnsomme. Generelt er kapitaltilgangen til næringslivet god i Norge. De norske verdipapirmarkedene fungerer godt, norske finansforetak er solide og likvide, og offentlige ordninger skal bidra til å finansiere prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, men som ikke lett finner ordinær markedsfinansiering.

Likevel er det rom for forbedring av markedets effektivitet, særlig innenfor visse delmarkeder. Kapitaltilgangsutvalget (NOU 2018:5)  pekte på at mangelfull kanalisering av privat risikokapital, få tidlig-fase-investeringsmiljøer, få fond-i-fond-investorer og et begrenset tilfang av aktive private eiermiljøer er begrensende faktorer i utviklingen av norsk næringsliv.

 

I 2022 utgjorde investeringene i norske fastlandsnæringer over 450 mrd. kroner[1]. Investeringene i norske fastlandsnæringer har målt i fast priser økt med 23 prosent siden 2008. Det dekker over at investeringer i industrien har falt, mens investeringene i tjenestenæringene har økt. I samme periode har investeringene i utvinning og rørtransport vært omtrent uendret målt i fast priser.

[1] Se 09189: Makroøkonomiske hovedstørrelser, etter statistikkvariabel, makrostørrelse og år.

Om indikatoren

Bruttoinvesteringer i fast realkapital: Anskaffelser av ny fast realkapital, pluss kjøp minus salg av eksisterende fast realkapital. Dermed tas det ikke høyde for depresiering av det eksisterende kapitalutstyret. For mer informasjon, se Begreper i nasjonalregnskapet.

 

I 2022 utgjorde investeringene i utvinning og rørtransport 16 pst. av de totale investeringer og dermed ble det investert omtrent 3 ganger så mye i utvinning og rørtransport som i industrien, hvor andelen var 6 pst. Utviklingen i andelene på tvers av næringer over tid skyldes dels endringer over konjunktursyklen og dels strukturelle endringer i næringssammensetningen.

Dersom kapitalmarkedene er velfungerende, er fordelingen av investeringer mellom næringer uttrykk for i hvilken grad det finnes lønnsomme prosjekter. Det er noen grad av stiavhengighet i hvilke prosjekter som er lønnsomme – det avhenger ikke bare av dagens marked og dagens rammevilkår. F.eks. er innretningen av samfunnet og infrastrukturen i stor grad bygget på adgang til billig fossil energi. Denne innretningen kan bidra til å gjøre «brune» investeringer mere lønnsomme enn de ellers ville ha vært og redusere den relative lønnsomheten for «grønne» investeringer – også selv om prisen på fossilt utslipp skulle avspeile de marginale kostnader. Dette bidrar til å senke tempoet på omstillingen.

Samtidig kan det skje strukturelle forskyvinger som kan være vanskelige å fange opp i investeringsstatistikken. For eksempel har det de siste årene vært en tendens til at virksomheter i større grad leier inn IT-tjenester enn at de selv investerer i IT.

Om indikatoren

Bruttoinvesteringer i fast realkapital: Anskaffelser av ny fast realkapital, pluss kjøp minus salg av eksisterende fast realkapital. Dermed tas det ikke høyde for depresiering av det eksisterende kapitalutstyret. For mer informasjon, se Begreper i nasjonalregnskapet.

 

 

Venturekapital som andel av BNP har overordnet sett falt fra 2007 til 2022. Siden 2013 har investeringer imidlertid tatt seg noe opp. Det overordnede fallet kan skyldes at BNP har vokst mer enn tilbudet av risikokapital,  at tilbudet av risikokapital har gått ned, eller begge deler.

Venturekapitalinvesteringer, hvor investoren tar en del av risikoen for å få en del av en potensiell gevinst, kan være en viktig kilde til finansiering for nystartede virksomheter, som kan oppleve vanskeligheter med å få lån i banken blant annet på grunn av asymmetrisk informasjon. For omstillingsevnen er det viktig at lønnsomme bedrifter har tilgang til kapital. Venturekapital spiller en viktig rolle ved å sikre kapital til bedriftene som for eksempel faller utenfor markedet for kreditt. I tillegg bidrar ventureinvestorene i flere tilfeller også med forretningsmessig kompetanse til virksomheten.

Om indikatoren

Venturekapital er egen- eller fremmedkapital som brukes som finansiering av selskaper, spesielt selskaper i en oppstarts- eller oppskaleringsfase. Såkornkapital er risikokapital til selskaper som er i spesielt tidlig oppstarts- eller planleggingsfase.