Reiseliv

Reiselivsnæringa er ei av dei næringane i verda som veks raskast, og landet vårt har dei beste føresetnader for å ta sin del av den internasjonale veksten. Globaliseringa legg grunnlag for ny vekst og for å utvikle den norske reiselivsnæringa. Dette fører til arbeidsplassar og utvikling lokalt, ikkje minst i mange distriktskommunar. Vi har ein storslegen natur i Noreg, og vi har eit rikt mangfald av kulturminne og eit kulturliv som skaper auka interesse i utlandet på stadig fleire område.

Tre personar går på fjelltur i Noreg

Restrukturering av reiselivsselskapene i Norge

Arbeidet med å restrukturere reisemålsselskapene ble igangsatt som et femårig prosjekt i oktober 2012, med rammer gitt i den forrige regjeringens reiselivsstrategi.

Ein person i solnedgangen på Bleik i Nordland

Framtid i nord

Sluttrapporten Framtid i nord sammenfatter resultatene fra to års arbeid med kunnskapsinnhenting hvor Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på mulighetene for økt verdiskaping i utvalgte næringer i Nord-Norge.

Nordkapplatået

Stortingsmeldinga om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt no

Siste nytt om temaet

Dokument

Turistfiske i sjø

Vurdering av mulige forvaltningstiltak overfor næringsvirksomhet basert på turistfiske i sjø. Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe (27. juni 2011).

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen

Formålet med analysen er å styrke kunnskapen om norsk reiselivsnærings verdiskaping, og vurdere fremtidig potensial for verdiskaping fra reiselivsnæringen i Norge.

Hurtigval

Kontakt

Budsjett- og etatsstyring

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 8, Oslo

Til toppen