Reiseliv

Reiselivsnæringa var før pandemien ei av dei næringane i verda som vaks raskast. Næringa vart hardt råka av koronarestriksjonane, og det vil truleg ta tid før aktiviteten i næringa er attende på 2019-nivå. Det er framleis stor uvisse knytt til korleis pandemien vil påverke det globale og det nasjonale reisemønsteret framover. Noreg har ein storslegen natur, eit rikt mangfald av kulturminne og eit kulturliv som skaper interesse i utlandet. Norsk reiselivsnæring har med dette gode føresetnader for å gjenreise seg i åra framover. Dersom reisemønstra går attende til situasjonen før pandemien, kan vi få grunnlag for ny vekst og for å utvikle den norske reiselivsnæringa. Dette fører til nye arbeidsplassar og aktivitet lokalt, ikkje minst i mange distriktskommunar.

Tre personar går på fjelltur i Noreg

Reiselivsnæringen i Norge

Reiselivsnæringen brukes som en samlebetegnelse på bransjer som selger en betydelig andel av sin produksjon til turister eller andre reisende: overnatting, servering, passasjertransport, opplevelser og formidling (reisearrangører). Dette er bransjer som i stor grad utfyller og påvirker hverandres virksomhet.

Ein person i solnedgangen på Bleik i Nordland

Reiselivspolitikken

Det overordnede målet med reiselivspolitikken er økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen, innenfor bærekraftige rammer.

Nasjonal reiselivsstrategi 2030 fra Innovasjon Norge

Nasjonal reiselivsstrategi 2030 – Sterke inntrykk med små avtrykk

I 2020 fikk Innovasjon Norge oppdrag fra regjeringen Solberg om å lage en ny nasjonal reiselivsstrategi. Strategien fra Innovasjon Norge ble lansert i mai 2021 og foreslår 23 tiltak som peker ut kursen for norsk reiseliv fram mot 2030.

Snarvegar

Kontakt

Næringspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo