Reiseliv

Reiselivsnæringa er ei av dei næringane i verda som veks raskast, og landet vårt har dei beste føresetnader for å ta sin del av den internasjonale veksten. Globaliseringa legg grunnlag for ny vekst og for å utvikle den norske reiselivsnæringa. Dette fører til arbeidsplassar og utvikling lokalt, ikkje minst i mange distriktskommunar. Vi har ein storslegen natur i Noreg, og vi har eit rikt mangfald av kulturminne og eit kulturliv som skaper auka interesse i utlandet på stadig fleire område.

Tre personar går på fjelltur i Noreg

Reiselivsnæringen i Norge

I 2017 var det om lag 166 000 årsverk i reiselivsnæringen. Næringen skapte verdier for 120 milliarder kroner. Dette utgjorde 6,9 pst. av sysselsettingen og 4,3 pst. av verdiskapingen i norsk fastlandsøkonomi.

Ein person i solnedgangen på Bleik i Nordland

Reiselivspolitikken

Regjeringens mål med reiselivspolitikken er økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen, innenfor bærekraftige rammer.

Nordkapplatået

Stortingsmeldinga om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Aktuelt no

Siste nytt om temaet

Hurtigval

Kontakt

Budsjett- og etatsstyring

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 8, Oslo