Reiseliv

Reiselivsnæringa er ei av dei næringane i verda som veks raskast, og landet vårt har dei beste føresetnader for å ta sin del av den internasjonale veksten. Globaliseringa legg grunnlag for ny vekst og for å utvikle den norske reiselivsnæringa. Dette fører til arbeidsplassar og utvikling lokalt, ikkje minst i mange distriktskommunar. Vi har ein storslegen natur i Noreg, og vi har eit rikt mangfald av kulturminne og eit kulturliv som skaper auka interesse i utlandet på stadig fleire område.

Tre personar går på fjelltur i Noreg

Restrukturering av reiselivsselskapene i Norge

Arbeidet med å restrukturere reisemålsselskapene ble igangsatt som et femårig prosjekt i oktober 2012, med rammer gitt i den forrige regjeringens reiselivsstrategi.

Ein person i solnedgangen på Bleik i Nordland

Framtid i nord

Sluttrapporten Framtid i nord sammenfatter resultatene fra to års arbeid med kunnskapsinnhenting hvor Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på mulighetene for økt verdiskaping i utvalgte næringer i Nord-Norge.

Nordkapplatået

Stortingsmeldinga om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Aktuelt no

Spør ungdommen om framtidas reiseliv

Korleis blir det framtidige reiselivet i landet vårt? Reiselivsminister Monica Mæland (H) spør dei unge om råd.

Vil ha flere turister til Norge

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Nå varsler regjeringen ny reiselivspolitikk. Norge skal ta større del av den internasjonale veksten.

Ny rapport om verdien av norsk reiseliv

Den nye verdiskapingsanalysen viser at norsk reiseliv skaper verdier for 70 milliarder kroner i året. Nå forventes det at både nordmenn og utlendinger vil feriere mer i Norge. Men veksten i reiselivet kommer ikke av seg selv.

Alle saker om Reiseliv

Dokument

Turistfiske i sjø

Vurdering av mulige forvaltningstiltak overfor næringsvirksomhet basert på turistfiske i sjø. Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe (27. juni 2011).

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen

Formålet med analysen er å styrke kunnskapen om norsk reiselivsnærings verdiskaping, og vurdere fremtidig potensial for verdiskaping fra reiselivsnæringen i Norge.

Ressursar

Kontakt

Reiseliv

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 8, Oslo

Til toppen