Reiseliv

Reiselivsnæringa er ei av dei næringane i verda som veks raskast, og landet vårt har dei beste føresetnader for å ta sin del av den internasjonale veksten. Globaliseringa legg grunnlag for ny vekst og for å utvikle den norske reiselivsnæringa. Dette fører til arbeidsplassar og utvikling lokalt, ikkje minst i mange distriktskommunar. Vi har ein storslegen natur i Noreg, og vi har eit rikt mangfald av kulturminne og eit kulturliv som skaper auka interesse i utlandet på stadig fleire område.

Tre personar går på fjelltur i Noreg

Reiselivsnæringen i Norge

I 2017 var det om lag 166 000 årsverk i reiselivsnæringen. Næringen skapte verdier for 120 milliarder kroner. Dette utgjorde 6,9 pst. av sysselsettingen og 4,3 pst. av verdiskapingen i norsk fastlandsøkonomi.

Ein person i solnedgangen på Bleik i Nordland

Reiselivspolitikken

Regjeringens mål med reiselivspolitikken er økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen, innenfor bærekraftige rammer.

Nordkapplatået

Stortingsmeldinga om reiseliv

Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Aktuelt no

Nye tiltak skal restarte reiselivet på vei ut av pandemien

06.05.2021: I dag mottok næringsministeren en ny nasjonal reiselivsstrategi fra Innovasjon Norge. Her får regjeringen anbefalinger om hvilke grep som bør tas for å styrke reiselivet fram mot 2030.

Sertifiserte Svalbard-guider skal gi et tryggere reiseliv

10.05.2021: I arbeidet med en revidert turistforskrift for Svalbard ber regjeringen om innspill til den varslede sertifiseringen av turistguider. Målet er å skape bedre opplevelser for turistene og samtidig dempe belastningen på sårbar natur.

Siste nytt om temaet

Dokument

13. juni 2019

Strategi for kultur og reiseliv - Noreg som attraktiv kulturdestinasjon

Med denne strategien ønsker vi å styrke Noreg sin posisjon som kulturdestinasjon. Vi ønsker at både norske og utanlandske reisande skal ha med seg ein bit av kultur-Noreg når dei reiser heim, og at Noreg skal vere eit land dei vil oppleve meir av.

Stortingsmeldinga om reiseliv

Meld. St. 19 (2016–2017)

Meldinga skildrar utviklinga i reiselivet og presenterer regjeringa sin politikk for å legge til rette for eit berekraftig og lønsamt reiseliv.

Hurtigval

Kontakt

Budsjett- og etatsstyring

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 8, Oslo