Høring - Reisegarantiutvalgets rapport

Barne- og familiedepartementet sender med dette Reisegarantiutvalgets rapport på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2022

Vår ref.: 22/40

Barne- og familiedepartementet sender med dette Reisegarantiutvalgets rapport på høring.

Reisegarantiutvalget ble oppnevnt av Barne- og familiedepartementet 12. mars 2021 for å vurdere det norske reisegarantisystemet i pakkereiseloven og pakkereiseforskriften. Utvalget ble ledet av professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Trygve Bergsåker. Utvalget overleverte sin rapport til Barne- og familiedepartementet den 9. november 2021, se lenke til rapporten: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reisegarantiutvalgets-rapport/id2885255/.         

I utvalgets mandat heter det at dagens reisegarantiordning har vist seg å ha flere svakheter, blant annet at kravet til garantier er kostbart for pakkereisearrangørene, at stilte garantier i enkelte tilfeller har vært utilstrekkelige og at det under pandemien har oppstått tvil om avbestillingstilfeller er omfattet av reisegarantien. Mandatet er inntatt i rapporten punkt 1.1. Utvalget fikk i oppdrag å vurdere alle sider av det norske reisegarantisystemet, herunder å vurdere alternative modeller for reisegaranti som ivaretar kravene i EU-direktiv 2015/2302 om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer (pakkereisedirektivet).

Utvalgets forslag er oppsummert i rapporten punkt 1.4. Utvalget har skissert åtte modeller og utredet to av dem i detalj: Modell 1 (justeringer i dagens modell) og modell 3 (lavere individuelle primærgarantier og kollektivt fond som sekundærgaranti). Utvalget foreslår modell 3. Utvalget peker også på problemstillinger som bør drøftes i EUs pågående revidering av pakkereisedirektivet.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene i rapporten. Departementet ber særlig om innspill til modell 1 (punkt 4.5) og modell 3 (punkt 4.7). Til modell 3 bes det særlig om høringsinstansenes syn på forslaget til reduksjon av individuelle garantier, størrelse på et kollektivt fond, oppbygning og forvaltning av et kollektivt fond, utvalgets tallgrunnlag, premiekostnader og analyser, samt lov- og forskriftsforslagene i punkt 4.7.5. Videre bes det særlig om innspill til forslagene om endringer av administrativ karakter (punkt 4.12), og utvalgets drøftelse av positive og negative virkninger av tiltakene (punkt 5.4).

Reisegarantifondet (RGF), som administrerer reisegarantiordningen, finansieres av årsgebyr som de garantipliktige arrangørene betaler. Etter departementets syn kan det være behov for å øke saksbehandlingskapasiteten i RGF. Departementet vil vurdere om det er behov for å endre forholdet mellom størrelsen på årsgebyr og størrelsen på stilte garantier, jf. pakkereiseforskriften § 8, og det bes om høringsinstansenes syn på det.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no ved å trykke på feltet markert med "Send inn høringssvar". Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Barne- og familiedepartementet per e-post til: postmottak@bfd.dep.no. Vi ber høringsinstansene videresende høringsbrevet til underliggende etater og relevante aktører. Det er anledning til å gi høringssvar selv om man ikke står på listen over høringsinstanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert løpende sammen med øvrige høringsuttalelser.

Departementet viser også til at EU-kommisjonen har varslet en gjennomgang av pakkereisedirektivet i 2022, og at kommisjonen den 15. februar 2022 satte i gang en høring med frist 10. mai 2022.[1] Høringen er åpen for alle. Her er det også flere spørsmål om reisegaranti, herunder om det bør opprettes et EU-fond som ekstra sikkerhetsgaranti i spesielle tilfeller.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Nina Wilmar Oftedahl (Nina-Wilmar.Oftedahl@bfd.dep.no) eller Morten Grandal (morten.grandal@bfd.dep.no).

Frist for å gi høringsuttalelse er 15. august 2022.

Med hilsen

Aslaug Skrede Gauslaa (e.f.)

avdelingsdirektør

Morten Grandal

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

[1] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Package-travel-review-of-EU-rules_en          

Departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Bergen tingrett

Kristiansand tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Stavanger tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

Domstoladministrasjonen

Regjeringsadvokaten

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Konkurransetilsynet

Konkursrådet

Luftfartstilsynet

Markedsrådet

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Statens jernbanetilsyn

Fylkeskommunene

Bergen kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

Sivilombudet

Forbruker Europa

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Turistforening

Finansforbundet

Finans Norge

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Hovedorganisasjonen Virke

Virke Reiseliv

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

NHO Luftfart

NHO Reiseliv

NHO Sjøfart

NHO Transport

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Reiselivsforum

Reisegarantifondet

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Hurtigruten

TUI

Ving

Apollo

Tryg Forsikring

Tryg Garanti

DNB Garantiavdelingen

Codan Forsikring

Nordea

Handelsbanken

SR-Bank

SEB

SpareBank 1 SMN

Danske Bank

Atradius Norge

IAM Insurance AS

Nordic Guarantee

Bits AS

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Innovasjon Norge

SMB Norge

SAS

Norwegian

Widerø

Flyr