Utval har gått gjennom reisegarantisystemet

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Reisegarantiutvalet overleverte i dag rapporten sin til forbrukarminister Kjersti Toppe. Utvalet har vurdert alternative modellar for reisegarantisystemet for pakkereiser.

Reisegarantiutvalet vart sett ned på bakgrunn av svakheiter ved reisegarantiane som pakkereisearrangørane stiller i dag. Mellom anna gir dagens system høge kostnader for arrangørane, garantiane har i enkelte tilfelle vist seg å vere utilstrekkelege, og det har under pandemien vore uklart om reisegarantien omfatta reiser som er avbestilte eller avlyste før ein arrangør går konkurs.

Pakkereisearrangørane har plikt til å stille garantiar som dekkjer krav frå dei reisande i tilfelle dei går konkurs. Kravet om å stille reisegaranti følgjer av EUs pakkereisedirektiv. Stilt garanti er eit vilkår for å kunne selje pakkereiser. Mandatet frå utvalet har vore å vurdere alternative modellar for eit reisegarantisystem og føreslå den modellen som best sikrar god handtering av krav frå reisande, og dessutan lågast mogleg samfunnsøkonomiske kostnader.

Utvalet anbefaler derfor ein modell med lågare individuelle primærgarantiar og eit kollektivt fond som sekundærgaranti. Eit slik kollektivt fond finst ikkje i dag. Modellen gir auka føreseielegheit for arrangørane, senkar terskelen for dei som vil etablere seg i pakkereisemarknaden, og er meir samfunnsøkonomisk lønnsam enn dagens modell.

Utvalet peikar vidare på problemstillingar som bør drøftast i EUs revidering av pakkereisedirektivet, mellom anna at avbestilte reiser bør omfattast i eit revidert direktiv.

– I Hurdalsplattforma seier vi at regjeringa vil greie ut endringar i reisegarantiordninga i lys av koronapandemien. Rapporten frå utvalet vil vere eit sentralt utgangspunkt for mitt og regjeringa sitt vidare arbeid, seier forbrukarminister Kjersti Toppe (Sp).

Reisegarantiutvalet vart sett ned i mars 2021, og var leidd av Trygve Bergsåker, professor i rettsvitskap ved Universitetet i Oslo. Dei andre medlemmene i utvalet har vore:

  • Haakon Vennemo, dagleg leiar i Vista Analyse
  • Bård Støve, professor i statistikk ved Universitetet i Bergen
  • Linda Mulehamn, aktuar og direktør for underwriting og analyse i Codan Forsikring
  • Hanne Zimmer, partnar ved advokatkontoret Wikborg Rein

Les rapporten frå Reisegarantiutvalet (PDF)

Overrekkelse av reiseutvalets rapport
Reiseutvalets leiar, Trygve Bergsåker, overrekker utvalets rapport til forbrukarminister Kjersti Toppe (Sp). Foto: Barne- og familiedepartementet