Statlig eierskap

Staten er fortsatt en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

En vindmøllepark i vinterlandskap

Statens eierskapsutøvelse

Det statlige eierskapet skal utøves profesjonelt og forutsigbart innenfor rammen av norsk selskapslovgivning og annet lovverk, basert på allment aksepterte eierstyringsprinsipper og med bevissthet om skillet mellom rollen som eier og andre roller staten har.

Telenor

Eierstyring og selskapsledelse

Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse kan beskrives som retningslinjer som klargjør rolledelingen mellom eierne, styret og ledelsen i selskapet.

Illustrasjonsbilde om digitalisering av industri

Selskaper

Staten forvalter et direkte eierskap i 74 selskaper gjennom tolv departementer. Eierskapet varierer i størrelse, fra store eierposter i flere av landets største børsnoterte selskaper til heleide selskaper med rene sektorpolitiske formål.

Aktuelt nå

Rapport om klima og miljø i det statlige eierskapet

Rapport om klima og miljø i det statlige eierskapet

13.06.2017: - Rapporten gir ny kunnskap om hvordan selskapene håndterer klimarelatert risiko, minimerer utslipp og ser grønne muligheter, sier næringsminister Monica Mæland.

Kraftmast sett fra undersiden

Samling om anti-korrupsjon avholdt 12.oktober

Samling om anti-korrupsjon avholdt hos NFD.

Buet glassvegg utendørs på Telenors hovedkontor på Fornebu.

Staten har solgt 9,2 millioner ordinære aksjer i SAS AB

13.10.2016: Den 13. oktober 2016 solgte staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, 9,2 millioner ordinære aksjer i SAS for om lag 132 millioner norske kroner.

Flere saker om Statlig eierskap

Dokumenter

Melding til Stortinget

Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27 (2014-2014)

Lovutkast:

Utkast til ny stiftelseslov

Utvalget legger med dette fram sin utredning med forslag til ny stiftelseslov som skal avløse den gjeldende stiftelsesloven av 15. juni 2001 nr. 59.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo