Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

En vindmøllepark i vinterlandskap

Statens direkte eierskap i selskaper

Det statlige eierskapet skal utøves profesjonelt og forutsigbart innenfor rammen av norsk selskapslovgivning og annet lovverk, basert på allment aksepterte eierstyringsprinsipper og med bevissthet om skillet mellom rollen som eier og andre roller staten har.

Telenor

Eierstyring og selskapsledelse

Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse kan beskrives som retningslinjer som klargjør rolledelingen mellom eierne, styret og ledelsen i selskapet.

Illustrasjonsbilde om digitalisering av industri

Selskaper

Staten forvalter et direkte eierskap i 74 selskaper gjennom tolv departementer. Eierskapet varierer i størrelse, fra store eierposter i flere av landets største børsnoterte selskaper til heleide selskaper med rene sektorpolitiske formål.

Aktuelt nå

Rapport om klima og miljø i det statlige eierskapet

Rapport om klima og miljø i det statlige eierskapet

- Rapporten gir ny kunnskap om hvordan selskapene håndterer klimarelatert risiko, minimerer utslipp og ser grønne muligheter, sier næringsminister Monica Mæland.

Kraftmast sett fra undersiden

Kompetanseforum 23.november 2017

Kompetanseforum ble avholdt 23.november. Temaet for møtet var todelt; i) om departementenes eieroppfølging av forventningene innenfor bærekraft- og samfunnsansvarsområdet og ii) om skatt og åpenhet om pengestrømmer.

Buet glassvegg utendørs på Telenors hovedkontor på Fornebu.

Notat om forvaltningen av statens eierskap

Formålet med notatet er å redegjøre for hovedlinjene i reglene om statsrådens forvaltning av statens eierskap i selskaper som staten eier alene eller sammen med andre.

Alle saker om Statlig eierskap

Dokumenter

Melding til Stortinget

Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27 (2014-2014)

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo