Statlig eierskap

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

Statens eierskapsutøvelse

Det statlige eierskapet skal utøves profesjonelt og forutsigbart innenfor rammen av norsk selskapslovgivning og annet lovverk, basert på allment aksepterte eierstyringsprinsipper og med bevissthet om skillet mellom rollen som eier og andre roller staten har.

Telenor

Eierstyring og selskapsledelse

Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse kan beskrives som retningslinjer som klargjør rolledelingen mellom eierne, styret og ledelsen i selskapet.

Selskaper

Staten forvalter et direkte eierskap i 74 selskaper gjennom elleve ulike departementer. Eierskapet varierer i størrelse, fra store eierposter i flere av landets største børsnoterte selskaper til heleide selskaper med rene sektorpolitiske formål.

Aktuelt nå

Kompetanseforum 30.11.2016

31.01.2017: Kompetanseforum ble avholdt 30. november 2016.

Staten har solgt aksjer i SAS

13.10.2016: Den 13. oktober 2016 solgte staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, 9,2 millioner ordinære aksjer i SAS for om lag 132 millioner norske kroner.

Rapport om antikorrupsjonsarbeid

02.09.2016: Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en rapport fra PwC om antikorrupsjon.

Flere saker om Statlig eierskap

Dokumenter

Melding til Stortinget

Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27 (2014-2014)

Lovutkast:

Utkast til ny stiftelseslov

Utvalget legger med dette fram sin utredning med forslag til ny stiftelseslov som skal avløse den gjeldende stiftelsesloven av 15. juni 2001 nr. 59.

Kontakt

Eierskapsavdelingen

Telefon: 482 76 194
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo