Statlig eierskap

Statlig eierskap: Publikasjoner

Her finnes Statens eierrapport, meldinger til Stortinget og andre relevante dokumenter om statlig eierskap.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 12. desember 2022 nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel.

Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel (12. desember, 2022)

Tidligere retningslinjer for lederlønn:

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 16. november 2023, erstatter retningslinjer av 8. november 2022.

 

2016

Prop. 52 S (2015-2016) - Endringer i statsbudsjettet under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - rammer for kullvirksomheten)  

2015

Prop. 1 S (2015-2016) - For budsjettåret 2016  

Prop. 118 S (2014-2015) - Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift)

Prop. 89 L (2014-2015) – Endringer i lov om Innovasjon Norge (eierforhold og forvaltning av selskapet)

2014

Prop. 40 S (2014-2015) – Endringer i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet (Statkraft SF – finansielle rammer)

Prop. 29 S (2014-2015) – Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 1 S (2014-2015) – For budsjettåret 2015

Prop. 34 S (2013-2014) – SAS AB – innhenting av hybridkapital

2013

Prop. 19 S (2013-2014) – Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 1 S (2013-2014) – For budsjettåret 2014

Prop. 187 L (2012-2013) – Endringer i lov om Innovasjon Norge

Prop. 178 S (2012-2013) – Statens eierskap i Cermaq ASA

Prop. 119 S (2012-2013) – Endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet (Cermaq ASA – statlig deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

2012

Prop. 38 S (2012-2013) – SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet

Prop- 26 S (2012-2013) – Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 1 S (2012-2013) – For budsjettåret 2013

Prop. 142 S (2011-2012) – Secora AS – finansielle rammer

Prop. 102 L (2011-2012) Lov om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven)

2011

Prop. 25 S (2011-2012) – Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 1 S (2011-2012) – For budsjettåret 2012

Prop. 145 S (2010-2011) – SAS AB – konvertible obligasjonslån

Prop. 83 S (2010-2011) – Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper

2010

Prop. 24 S (2010-2011) – Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 39 L (2010-2011) – Endringer i lov om Innovasjon Norge

Prop. 1 S (2010-2011) – For budsjettåret 2011

Prop. 131 S (2009-2010) – Norsk Hydro ASA – statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Prop. 89 S (2009-2010) – SAS AB – konvertibelt obligasjonslån

Prop. 79 S (2009-2010) – SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse

2009

Prop. 48 S (2009-2010) – Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 22 S (2009-2010) – DnB NOR ASA – Statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Prop. 1 S (2009-2010) – For budsjettåret 2010

St.prp. nr. 41 (2008-2009) – SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse

2008

St. prp. nr. 35 (2008-2009) – BaneTele AS – salg av statens aksjer

St.prp. nr. 32 (2008-2009) – Statlige lån til Eksportfinans ASA

St.prp. nr. 29 (2008-2009) – Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 (2008-2009) – For budsjettåret 2009

St.prp. nr. 62 (2007-2008) – Eierskapssaker vedrørende Eksportfinans ASA mv.

St.prp. nr. 33 (2007-2008) – Eksportfinans ASA – statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

2007

St.prp. nr. 15 (2007-2008) - Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 (2007-2008) – For budsjettåret 2008

St.prp. nr. 88 (2006-2007) – Statens eierskap i Aker Holding AS

2006

St.prp. nr. 23 (2006-2007) – Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 (2006-2007) – For budsjettåret 2007

St.prp. nr. 74 (2005-2006) Statens eierskap i BaneTele AS 

2005

St.prp. nr. 25 (2005-2006) Om endringer av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 (2005-2006) – For budsjettåret 2006

OECDs nettsider om eierstyring og selskapsledelse i statlig eide selskaper 

Norges offentlige utredninger 

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 15. november 2002. Avgitt til Nærings- og handelsdepartementet 16. mars 2004.

Gjennomgang av Gudmund Knudsen og Sven Ole Fagernæs

Tidligere publikasjoner av Statens eierpolitikk

Publikasjonen tydeliggjør mål og ambisjoner som ligger til grunn for statens eierskap og utøvelsen av eierskapet, slik disse er forankret i regjering og Storting.