Statlig eierskap: Publikasjoner

Her finnes Statens eierberetning, meldinger til Stortinget og andre relevante dokumenter om statlig eierskap.

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 23. januar 2020 erstatter retningslinjer av 2. mars 2018

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 13. februar 2015 nye retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel.

 

Publikasjonen tydeliggjør mål og ambisjoner som ligger til grunn for statens eierskap og utøvelsen av eierskapet, slik disse er forankret i regjering og Storting.

 

2016

Prop. 52 S (2015-2016) - Endringer i statsbudsjettet under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - rammer for kullvirksomheten)  

2015

Prop. 1 S (2015-2016) - For budsjettåret 2016  

Prop. 118 S (2014-2015) - Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift)

Prop. 89 L (2014-2015) – Endringer i lov om Innovasjon Norge (eierforhold og forvaltning av selskapet)

2014

Prop. 40 S (2014-2015) – Endringer i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet (Statkraft SF – finansielle rammer)

Prop. 29 S (2014-2015) – Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 1 S (2014-2015) – For budsjettåret 2015

Prop. 34 S (2013-2014) – SAS AB – innhenting av hybridkapital

2013

Prop. 19 S (2013-2014) – Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 1 S (2013-2014) – For budsjettåret 2014

Prop. 187 L (2012-2013) – Endringer i lov om Innovasjon Norge

Prop. 178 S (2012-2013) – Statens eierskap i Cermaq ASA

Prop. 119 S (2012-2013) – Endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet (Cermaq ASA – statlig deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

2012

Prop. 38 S (2012-2013) – SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet

Prop- 26 S (2012-2013) – Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 1 S (2012-2013) – For budsjettåret 2013

Prop. 142 S (2011-2012) – Secora AS – finansielle rammer

Prop. 102 L (2011-2012) Lov om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven)

2011

Prop. 25 S (2011-2012) – Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 1 S (2011-2012) – For budsjettåret 2012

Prop. 145 S (2010-2011) – SAS AB – konvertible obligasjonslån

Prop. 83 S (2010-2011) – Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper

2010

Prop. 24 S (2010-2011) – Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 39 L (2010-2011) – Endringer i lov om Innovasjon Norge

Prop. 1 S (2010-2011) – For budsjettåret 2011

Prop. 131 S (2009-2010) – Norsk Hydro ASA – statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Prop. 89 S (2009-2010) – SAS AB – konvertibelt obligasjonslån

Prop. 79 S (2009-2010) – SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse

2009

Prop. 48 S (2009-2010) – Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 22 S (2009-2010) – DnB NOR ASA – Statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Prop. 1 S (2009-2010) – For budsjettåret 2010

St.prp. nr. 41 (2008-2009) – SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse

2008

St. prp. nr. 35 (2008-2009) – BaneTele AS – salg av statens aksjer

St.prp. nr. 32 (2008-2009) – Statlige lån til Eksportfinans ASA

St.prp. nr. 29 (2008-2009) – Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 (2008-2009) – For budsjettåret 2009

St.prp. nr. 62 (2007-2008) – Eierskapssaker vedrørende Eksportfinans ASA mv.

St.prp. nr. 33 (2007-2008) – Eksportfinans ASA – statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

2007

St.prp. nr. 15 (2007-2008) - Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 (2007-2008) – For budsjettåret 2008

St.prp. nr. 88 (2006-2007) – Statens eierskap i Aker Holding AS

2006

St.prp. nr. 23 (2006-2007) – Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 (2006-2007) – For budsjettåret 2007

St.prp. nr. 74 (2005-2006) Statens eierskap i BaneTele AS 

2005

St.prp. nr. 25 (2005-2006) Om endringer av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 (2005-2006) – For budsjettåret 2006

OECDs nettsider om eierstyring og selskapsledelse i statlig eide selskaper 

Norges offentlige utredninger 

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 15. november 2002. Avgitt til Nærings- og handelsdepartementet 16. mars 2004.

Gjennomgang av Gudmund Knudsen og Sven Ole Fagernæs