Meld. St. 6 (2022–2023)

Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap — Statens direkte eierskap i selskaper

I eierskapsmeldingen redegjør regjeringen for retningen i det statlige eierskapet. Meldingen omhandler hvorfor staten eier direkte i selskaper, hva staten eier, inkludert hva som er statens begrunnelse for eierskapet og statens mål som eier i hvert selskap, samt hvordan staten utøver sitt eierskap, inkludert statens prinsipper for god eierutøvelse og statens forventninger til selskapene. I eierskapsmeldingen er eierpolitikken videreutviklet og tilpasset muligheter og utfordringer for dette tiåret.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget