Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Staten eier over 70 selskaper i Norge. Nå legger regjeringen fram en ny eierskapsmelding som blant annet skal bidra til raskere grønn omstilling. Den nye meldingen skrur på både prinsippene, statens mål som eier, kategoriene, begrunnelsene og forventningene til selskapene staten er eier i.

Næringsminister Jan Christian Vestre legger frem regjeringens eierskapsmelding på Klimahuset i Oslo.
Næringsminister Jan Christian Vestre legger frem regjeringens eierskapsmelding på Klimahuset i Oslo. Foto: Øyvinn Myge, Nærings- og fiskeridepartementet

– Det er tre år siden forrige eierskapsmelding ble lagt fram. Det er på høy tid å tilpasse eierskapspolitikken til et samfunn og en verden i endring. Denne regjeringen er opptatt av å være en aktiv eier for å sikre fellesskapets interesser. Derfor stiller vi tydeligere forventninger til selskapene enn noen gang tidligere og hensynet til bærekraft, klima og natur er forsterket. Vi skal aktivt utnytte det handlingsrommet vi har som eiere av noen av Norges viktigste selskaper, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

People, planet, profit

Regjeringen har flere og tydeligere forventninger til de selskapene staten er eier i. Dette gjelder blant annet på klima, natur, risikostyring, åpenhet og rapportering, lønns- og arbeidsvilkår og ikke minst lederlønn.

– Næringslivet vårt skal og må omstille seg mot lavutslippssamfunnet. Dette kan vi få til i fellesskap gjennom en aktiv og framtidsrettet næringspolitikk. Vi vil at statlig eierskap, i likhet med privat eierskap, skal utnytte mulighetene i det grønne skiftet, og nå er dette også reflektert veldig tydelig i statens eierpolitikk, sier Vestre.

Strammer inn på lederlønn og bonuser

–Vi gjør en kraftig innstramming i forventningene til lønn, bonuser og andre ytelser for ledere i de statlige selskapene. Dette handler om å dempe lønnsveksten og bidra til å minske forskjellene, sier Vestre.

Meldingen innfører en forventning om at dersom ledere i et statlig eid selskap får høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet for de øvrige ansatte i selskapet, må det begrunnes særskilt.

Staten forventer også at selskapene i kategori 1 reduserer maksimal oppnåelig bonus for ledende ansatte fra 50 til 25 prosent.

Klima, naturmangfold og økosystemer

Regjeringen har styrket forventningene til klima betraktelig. Staten forventer blant annet at selskapene setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon i klimagassutslipp på kort og lang sikt i tråd med Parisavtalens mål om å begrense temperaturøkningen, som innebærer at verdens utslipp av CO2 skal ned til netto null i 2050, og rapporterer om måloppnåelse. Staten forventer også at målene er vitenskapsbaserte der dette er tilgjengelig.

– Med den nye eierskapsmeldingen gjør staten som eier enda mer for å bidra til at vi er på rett spor. Det ligger store muligheter i det grønne skiftet som kan gi konkurransefortrinn for ambisiøse selskaper. For meg har det vært viktig å bidra til at de statlige eide selskapene skal være helt i front, sier Vestre.

Regjeringen introduserer i tillegg nye forventninger knyttet til naturmangfold og økosystemer. Tilsvarende som for klima forventer staten at selskapene setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon av negativ påvirkning på naturmangfold og økosystemer, og rapporterer om måloppnåelse.

Vil bruke handlingsrommet

Staten skal være en aktiv, ansvarlig og langsiktig eier som bidrar til selskapenes lønnsomhet og utvikling innenfor bærekraftige rammer. Samtidig som selskapslovgivningens rollefordeling og de andre rammene for eierutøvelsen ligger fast, vil staten aktivt bruke handlingsrommet innenfor disse rammene på linje med det gode og ansvarlige private eiere gjør. Statens eierutøvelse gir forutsigbarhet for selskapene og kapitalmarkedene, og er en forutsetning for at selskapene skal kunne videreutvikle sin virksomhet, skape verdier og bidra til å nå statens mål som eier.  

– Denne regjeringen har en pragmatisk tilnærming til hva staten skal eie. Til forskjell fra forrige eierskapsmelding er det ikke lenger et mål i seg selv å redusere statens eierskap. Det kan være aktuelt å både øke og redusere det statlige eierskapet i tråd med hva som vurderes å være av strategisk interesse for Norge. Staten skal bruke hele den næringspolitiske verktøykassen, inkludert statlig eierskap når dette er beste løsning, sier Vestre.

Hva er nytt i eierskapsmeldingen?

 • Hensynet til bærekraft er tydeliggjort og forsterket i statens mål som eier.
 • Nye og videreutviklede begrunnelser for statlig eierskap. 
 • Kategoriseringen av selskapene er forenklet og endret fra tre til to kategorier.
 • Staten skal være en mer aktiv eier. Staten som eier vil aktivt benytte handlingsrommet innenfor selskapslovgivningens ansvars- og rollefordeling, på linje med det gode og ansvarlige private eiere gjør.
 • Flere og mer tydelige forventninger til selskapene. Regjeringen har blant annet:
  • tydeliggjort og styrket forventningene til selskapenes arbeid med klima og nye forventninger til selskapenes arbeid med natur.
  • ny forventning om at selskapet inkluderer arbeidet med FNs bærekraftsmål i selskapets strategier og arbeider aktivt med å følge dette opp i daglig drift. 
  • tydeliggjort forventningene til selskapenes arbeid med menneskerettigheter og styrket forventningene om anstendige arbeidsforhold.
  • ny forventning om at selskapene benytter fag- og yrkesopplæring og læreplasser der det er relevant for selskapet.
  • ny forventning til selskapene om at selskapet særskilt begrunner høyere lønnsjustering for ledende ansatte enn for selskapets øvrige ansatte. 
  • ny forventning om at selskapene i kategori 2 ikke har egne bonusordninger for ledende ansatte. For selskapene i kategori 1 er forventningen om maksimalt tillatt bonusramme redusert fra 50 til 25 prosent.
  • styrket forventning om at selskapene er ledende i arbeidet med åpenhet og rapportering.

Verdien av statens direkte eierskap

Statens direkte eierskap utgjør i dag 70 selskaper. Gjennom det direkte statlige eierskapet i selskaper eier vi i fellesskap verdier for 1 179 milliarder kroner (pr. 31.12.21). Av dette utgjorde 844 milliarder kroner verdien av statens aksjer notert på Oslo Børs, noe som tilsvarer i overkant av en femtedel av verdiene på Oslo Børs.

Statens mål som eier og kategorisering av selskapene

Hensynet til bærekraft er tydeliggjort og forsterket i statens mål som eier. For selskaper som primært opererer i konkurranse med andre, er målet høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. For sektorpolitiske selskaper, det vil si selskaper som primært ikke opererer i konkurranse med andre, er målet bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.

Selskapene er delt inn i to kategorier. I kategori 1 inngår selskapene der staten som eier har mål om høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. I kategori 2 inngår selskapene der statens mål som eier er bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål. Sammenslåing av tidligere kategori 1 og 2 til dagens kategori 1 påvirker ikke statens eierutøvelse i disse selskapene.

Begrunnelser for statlig eierskap

Staten har seks ulike begrunnelser for når statlig eierskap kan være et hensiktsmessig tiltak for å oppnå ulike samfunnsbehov:

 • Hovedkontorfunksjoner i Norge
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Energi og naturresurser
 • Tilrettelegging for bærekraftig omstilling og økt verdiskaping
 • Infrastruktur, monopoler og tildelte rettigheter
 • Fellesgoder og/eller sosial og geografisk fordeling