Statens eierskap i tall

Statens eierandeler på Oslo Børs

Sist oppdatert 27. februar 2024, kl. 14.42

Markedsverdi i kroner: 858 866 825 746

  Markedsverdi av statens eierandel Eierandel Aksjekurs Markedsverdi
Equinor 529 mrd. 67,00 % 263 787 mrd.
DNB Bank 109 mrd. 34,00 % 207 322 mrd.
Telenor 89 mrd. 53,97 % 118,1 165 mrd.
Norsk Hydro 39 mrd. 34,26 % 56,12 115 mrd.
Kongsberg Gruppen 60 mrd. 50, 004% 677,5 117 mrd.
Yara 32 mrd. 36,21 % 343 86 mrd.
Aker Solutions 1,1 mrd. 6,11 % 35,48 18 mrd.
Akastor 379 mill. 12,08 % 11,44 3,1 mrd.

 Kilde: Infront

Statens eierandeler på Oslo Børs: tall i sanntid fra OMS (oms.no)

Hovedtall for 2022

Her følger en oversikt over statens direkte eierskap pr. 31.12.2022. Tallene er hentet fra Statens eierrapport 2022.

Tallene er å anse som anslag som senere kan bli revidert.

Grafen under viser verdi av statens eierandel i selskaper som staten helt eller delvis er eier av.

 

Verdiutvikling

Selskapene er gruppert i to kategorier basert på statens mål som eier. Kategoriseringen er forenklet og mål oppdatert i Meld. St. 6 (2022-2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap - Statens direkte eierskap i selskaper (eierskapsmeldingen).

Kategori 1 består av selskaper der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. For selskapene i kategori 2 er statens mål med eierskapet bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.