Statlig eierskap

Statens eierskap i tall

Statens eierandeler på Oslo Børs

Sist oppdatert 2. oktober 2023, kl. 14.35

Markedsverdi i kroner: 1 036 264 427 998

  Markedsverdi av statens eierandel Eierandel Aksjekurs Markedsverdi
Equinor 707 mrd. 67,00 % 351,15 1,1 bill.
DNB Bank 113 mrd. 34,00 % 215,6 332 mrd.
Telenor 92 mrd. 53,97 % 121,5 171 mrd.
Norsk Hydro 47 mrd. 34,26 % 67,2 136 mrd.
Kongsberg Gruppen 39 mrd. 50, 004% 441,2 78 mrd.
Yara 37 mrd. 36,21 % 405,3 103 mrd.
Aker Solutions 1,3 mrd. 6,11 % 43,2 21 mrd.
Akastor 393 mill. 12,08 % 11,86 3,3 mrd.

 Kilde: Infront

Statens eierandeler på Oslo Børs: tall i sanntid fra OMS (oms.no)

Hovedtall for 2022

Her følger en oversikt over statens direkte eierskap pr. 31.12.2022. Tallene er hentet fra Statens eierrapport 2022.

For børsnoterte selskaper er verdiene basert på børskurser ved utgangen av 2022 og antall aksjer eid av staten på samme tidspunkt. For unoterte selskaper benyttes bokført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser ganget med statens eierandel ved utgangen av 2022.

Tallene er å anse som anslag som senere kan bli revidert.

Grafen under viser verdi av statens eierandel i selskaper som staten helt eller delvis er eier av.

 

Verdiutvikling

Selskapene er gruppert i to kategorier basert på statens mål som eier. Kategoriseringen er forenklet og mål oppdatert i Meld. St. 6 (2022-2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap - Statens direkte eierskap i selskaper (eierskapsmeldingen).

Kategori 1 består av selskaper der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. For selskapene i kategori 2 er statens mål med eierskapet bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.