Statens eierskap i tall: Selskapene i kategori 2

For selskapene i kategori 2 har staten mål om bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.

Statens sektorpolitiske mål varierer mellom selskapene og fremgår av selskapssidene i Meld. St. 6 (2022–2023). De opererer primært ikke i konkurranse med andre.

Antall ansatte i selskaper i kategori 2

 

For antall ansatte kan beregningsmåten variere mellom antall ansatte ved årsslutt, antall årsverk og gjennomsnitt av året.

 

 

Kjøp/tilskudd fra/til selskaper i kategori 2

Offentlig kjøp er betaling fra staten, fylkeskommune og/eller kommune for kjøp av tjenester fra selskapet. Kjøpet reguleres gjennom avtale. 

Offentlig tilskudd er midler fra staten, fylkeskommune og/eller kommune for et oppdrag gitt spesifikt til selskapet. Det følger normalt et oppdrags-/tilskuddsbrev. Generelle offentlige tilskudd er ikke omfattet.   

 

 

 

 

Konsernregnskapstall 2022

Oversikten under viser utvalgte regnskapstall for selskaper i kategori  2.