Handel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norges utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler gjennom Efta. Disse avtalene bestemmer hvilke betingelser varer eller tjenester kan selges under, for eksempel hvilke tollsatser og avgifter som gjelder.

WTO gir forutsigbar og enklere handel

WTO har gitt muligheten for stor økning i internasjonal handel og verdiskaping gjennom spilleregler som har gitt forutsigbarhet og enklere og billigere handel over landegrensene. WTO-medlemskapet innebærer at alle må følge samme kjøreregler for handel over landegrensene.

Handel i EØS

Gjennom EØS-avtalen er EØS/EFTA-landene Norge, Island Liechtenstein en del av det EUs indre marked. Dette kalles EØS-området, og omfatter i dag 31 land. På disse nettsidene finner du informasjon om hvordan Norge er tilknyttet det indre marked, samt oversikt over overordnede regler som gjelder for fri bevegelighet av varer og tjenester. Her finner du informasjon om regelverksarbeid, tilsyn og annen myndighetsutøvelse.

EFTA - kart frihandelsavtaler

Frihandels- og investeringsavtaler

Norge har sammen med de andre EFTA-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Uformelt ministermøte om handel i Oslo

Utenriksminister Børge Brende er vert når ministre fra 24 land kommer til Norge for å diskutere internasjonal handel 21. og 22. oktober. Under møtet i Oslo vil ministrene diskutere hvordan en kan sikre fremdrift i handelsforhandlingene og derigjennom bidra til vekst i internasjonal handel.

Vil ha mer finskehandel

Næringsminister Monica Mæland diskuterte omstilling og nye muligheter da hun besøkte Nokias fabrikk i Uleåborg. - Nokia har møtt tøff konkurranse de siste årene, og ble nødt til å omstille seg. De er et eksempel på en bedrift som har tatt i bruk digitalisering og automatisering for å beholde store deler av produksjonen i Finland, sier ministeren

Økt innsats i Tisa-forhandlingene

Tempoet øker i Tisa-forhandlingene denne høsten. For å nå det ambisiøse målet om å sluttføre forhandlingene innen utgangen av året er det planlagt flere lange runder i løpet av høsten. Den neste finner sted 2.-10. november.

Flere saker om Handel

Dokumenter

Stortingsmelding

Muligheter og utfordringer i handelspolitikken

Meldingen drøfter endringer i norsk og global økonomi og handelssamarbeid, og konsekvenser for norsk arbeid med å fremforhandle og benytte handelsavtaler for å fremme norske interesser.

Stortingsmelding

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014

Meldingen gir informasjon om eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell i 2014, og er den tjuende meldingen som legges frem på rad.

Kontakt

Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/Victoria Terrasse 7,