Noreg i WTO-tvistesaker

Tvisteløysingssystemet til WTO vart oppretta i 1995, samstundes med WTO. WTO sitt tvisteløysingssystem avløyste tvisteløysingssystemet under Gatt (Generalavtala for toll og handel).

WTO sine medlemmer kan delta i tvistesaker enten som part (saksøker eller saksøkt) eller som såkalla tredjepart, dvs. ein slags observatør, med rett til å gje innlegg for panel og ankeorgan.

Ei oversikt over tvisteløysingssystemet til WTO finn du her.