Forsida

Verserande WTO-tvistesaker med Noreg som tredjepart

Under fylgjer ei oversikt over alle sakene der Noreg deltek som tredjepart (dvs. i ei slags observatørrolle, med rett til å gje innlegg for panel og ankeorgan).

Under fylgjer ei oversikt over alle sakene der Noreg deltek som tredjepart (dvs. i ei slags observatørrolle, med rett til å gje innlegg for panel og ankeorgan).

Kontaktperson Linn Edvartsen (UD)

Ei oversikt over tvisteløysingssystemet i WTO finn du her.

WT/DS603
Australia — Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures on Certain Products from China

Saka gjeld Australias anti-dumpingtiltak m.m på vindtårn, visse stålvaskar og jarnbanehjul frå Kina. Kina hevdar at tiltaka strir med ei rekkje reglar i anti-dumpingavtala og avtala om subsidiar og utjamningstiltak (SCM-avtala).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS602
China — Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures on Wine from Australia

Saka gjeld Kinas anti-dumping- og utjamningsavgifter på vin frå Australia. Australia hevdar tiltaka strir med ei rekkje reglar i anti-dumpingavtala og avtala om subsidiar og utjamningstiltak (SCM-avtala), og Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel VI, VI:2, VI:3 og VI:5.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS600
European Union and certain Member states — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels

Saka gjeld EU sine tiltak som påverkar palmeolje og avlingsbasert biodrivstoff frå oljepalme. Malaysia hevdar tiltaka strir med ei rekke reglar i avtala om tekniske handelshindringar (TBT-avtala) og Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS598
China — Anti-dumping and countervailing duty measures on barley from Australia

Saka gjeld Kinas anti-dumping- og utjamningsavgifter på bygg frå Australia. Australia hevdar tiltaka strir med ei rekkje reglar i anti-dumpingavtala og avtala om subsidiar og utjamningstiltak (SCM-avtala), og Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel VI, VI:2 og VI:3.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS597
United States - Origin Marking Requirement

Saka gjeld USAs regelendringar frå 2020 om merking av varer frå Hongkong (dei må no merkast med «Kina»). Hongkong hevdar at den amerikanske regel- og praksisendringa strir med fleire reglar i Generalavtale om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994), avtala om opphavsreglar og avtala om tekniske handelshindringar (TBT-avtala).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

Noreg sitt innlegg i saka: 

WT/DS593
European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels

Saka gjeld EU sine tiltak som påverkar palmeolje og avlingsbasert biodrivstoff frå oljepalme. Indonesia hevdar tiltaka strir med ei rekke reglar i avtala om tekniske handelshindringar (TBT-avtala) og Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS590
Japan — Measures Related to the Exportation of Products and Technology to Korea

Saka gjeld Japan sine krav om lisens for eksport av einskilde kjemikaliar til Korea. Korea hevdar tiltaka er i strir med ei rekke reglar i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994), avtala om handelsforenkling, avtala om handelsrelaterte investeringstiltak (Trims-avtala), avtala om handelsrelaterte aspekt ved immaterielle rettar (Trips-avtala) og Generalavtala om handel med tenester (Gats).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS589
China — Measures Concerning the Importation of Canola Seed from Canada

Saka gjeld Kinas tiltak som påverkar import av rapsfrø frå Canada. Canada hevdar tiltaka strir med ei rekkje reglar i avtala om sanitære og plantesanitære tiltak (SPS-avtala), Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel I:1, III:4, X:3(a), XI:1 og fleire reglar i avtala om handelsforenkling.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS585
India – Additional Duties on Certain Products from the United States

Saka gjeld Indias sokalla rebalanserande tiltak (mottiltak) som følgje av USAs tollauke på import av stål og aluminium. USA hevdar tiltaka strir med med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel I:1, II:1(a) og (b).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

Sjå også omtalene av DS558, DS561 og DS566.

WT/DS582/DS588
India — Tariff Treatment on Certain Goods in the Information and Communications Technology Sector
WT/DS584
India — Tariff Treatment on Certain Goods

Sakene gjeld Indias toll på ei rekke informasjonsteknologiprodukt. EU, Japan og Taiwan hevdar at tiltaka strir med artikkel II:1 (a) og (b) i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

Noreg sine innlegg i sakene:

WT/DS566
Russian Federation – Additional Duties on Certain Products from the United States

Saka gjeld Russlands sokalla rebalanserande tiltak (mottiltak) som følgje av USAs tollauke på import av stål og aluminium. USA hevdar tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel I:1, II:1(a) og (b). 

Meir informasjon om saka finn ein på WTOs heimesider:

Noreg sitt innlegg i saka:

Sjå også omtalene av DS558, DS5559, DS566 og DS585.

WT/DS561
Turkey – Additional Duties on Certain Products from the United States

Saka gjeld Tyrkias sokalla rebalanserande tiltak (mottiltak) som følgje av USAs tollauke på import av stål og aluminium. USA hevdar tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel I:1, II:1(a) og (b). 

Meir informasjon om saka finn ein på WTOs heimesider:

Noreg sitt innlegg i saka:

Sjå også omtalene av DS558, DS566 og DS585.

WT/DS558
China – Additional Duties on Certain Products from the United States

Saka gjeld Kinas sokalla rebalanserande tiltak (mottiltak) som følgje av USAs tollauke på import av stål og aluminium. USA hevdar tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel I:1, II:1(a) og (b).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

Noreg sitt innlegg i saka:

Sjå også omtalene av DS559, DS561, DS566 og DS585.

WT/DS546
United States — Safeguard Measure on Imports of Large Residential Washers (Korea)

Saka gjeld USA sine vernetiltak for import av store hushaldsvaskemaskinar. Korea hevdar at tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel XIX og ei rekkje av WTO sine reglar om vernetiltak.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS545
United States — Safeguard Measure on Imports of Crystalline Silicon Photovoltaic Products (Korea)

Saka gjeld USA sine vernetiltak om import på visse produkt av fotovoltaiske celler av krystallinsk silisium. Korea hevdar at tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel XIX og ei rekkje reglar i WTO si avtale om vernetiltak.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg på WTO sine heimesider:

WT/DS544/DS547/DS554/DS556/DS564
United States — Tariff Measures on Certain Goods from China (China/India/Russia/Switzerland/Turkey)

Sakene gjeld USAs tilleggstoll på visse stål- og aluminiumsprodukt. Kina, India, Canada, Mexico, Russland og Tyrkia hevdar saman med Noreg (sjå eiga omtale av sak DS552) at USA handlar i strid med fleire reglar i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel og WTOs avtale om vernetiltak.

Meir informasjon om sakene finn ein på WTOs heimesider:

Noreg sine innlegg i sakene:

Det var opphavleg ni medlemar som gjekk til sak i WTO mot USA om disse tiltaka, men EU, Canada og Mexico har avslutta sine saker.

Sjå også DS548, DS550, DS551 og her.

WT/DS543
United States — Tariff Measures on Certain Goods from China

Saka gjeld USAs tilleggstoll på visse varer frå Kina. Kina hevdar at tiltaka strir med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel I:1 og II:1(a) og (b).

Meir informasjon om saka finn ein på WTOs heimesider:

WT/DS539
US - Anti-Dumping and Countervailing duties on Certain Products and the Use of Facts Available (Korea) 

Saka gjeld USA sine anti-dumping- og utjamningstiltak på visse produkt frå Korea. Korea hevdar at tiltaka strir med fleire reglar i anti-dumpingavtala og avtala om subsidier og utjamningstiltak (SCM-avtala).

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

Noreg sitt innlegg i saka:

WT/DS510
United States — Certain Measures Relating to the Renewable Energy Sector

Saka gjeld visse amerikanske tiltak i form av insentiv som blir gitt eller blir ført vidare på vilkår av bruk av innanlandske produkt framfor importerte produkt i fornybar energisektor. India hevdar at tiltaka er i strid med avtala om subsidiar og utjamningstiltak (SCM-avtala) artikkel 3.1(b), 3.2 og 25, Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel III:4, og med avtala om handelsrelaterte investeringstiltak (Trims-avtala) artikkel 2.1.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

Noreg sitt innlegg i saka:

WT/DS509
China — Duties and other Measures concerning the Exportation of Certain Raw Materials (EU)

Saka gjeld kinesiske eksportavgifter- og kvotar på visse råmaterialar. EU hevdar at tiltaka er i strid med artikkel XI:1 i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) og fleire reglar i tiltredingsprotokollen til Kina.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS508
China — Export Duties on Certain Raw Materials (USA)

Saka gjeld kinesiske eksportavgifter- og kvotar på visse råmaterialar. USA hevdar at tiltaka er i strid med artikkel XI:1 i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) og fleire reglar i tiltredingsprotokollen til Kina.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine  heimesider:

WT/DS494
European Union — Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-dumping Measures on Imports from Russia – (Second complaint)

Saka gjeld EU sin metodikk for kostnadsberekning og anti-dumpingavgifter på ei visse produkt frå Russland. Russland hevdar at tiltaka er i strid med ei rekke reglar i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994), anti-dumpingavtala og Marrakesh-avtala.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

Sjå også omtala av DS474.

Noreg sitt innlegg i saka:

WT/DS484
Indonesia — Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products (Brasil)

Saka gjaldt opphavleg Indonesias tiltak på import av kyllingkjøtt og kyllingprodukt. Brasil hevda at tiltaka var i strid med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) artikkel III:4, X:1, X:3 og XI:1, landbruksavtala artikkel 4.2, ei rekkje reglar i avtala om sanitære og plantesanitære tiltak (SPS-avtala), avtala om tekniske handelshindringar (TBT-avtala) artikkel 2.1 og 2.2, og artikkel 3.2 og 3.3 i avtala om importlisensiering. WTOs tvisteløysingsorgan vedtok panelets rapport 22. november 2017.

Når eit WTO-medlem har gjennomført rapportane til panelet og ankeorganet slik desse er vedteke av tvisteløysingsorganet i WTO (og dermed blir tvisteløysingsorganets anbefalingar og konklusjonar), og partane er usamde om dei nye tiltaka er i samsvar med WTO sine reglar, kan partane i saka etter tvisteløysingsavtala be om at et tvisteløysingspanel avgjer dette etter tvisteløysingsavtala. Brasil har i 2019 gått til sak om gjennomføringa til Indonesia av anbefalingar og konklusjonar frå tvisteløysingsorganet, og tvitseløysingsorganet .

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

Noregs innlegg i den opphavlege saka:

WT/DS474
European Union — Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-dumping Measures on Imports from Russia

Saka gjeld EU sin metodikk for kostnadsberekning og anti-dumpingavgifter på ei rekke produkt frå Russland. Russland hevdar at tiltaka er i strid med ei rekke reglar i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994), anti-dumpingavtala og Marrakesh-avtala.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS462
Russian Federation – Recycling Fee on Motor Vehicles

Saka gjeld Russland sine resirkuleringsavgifter på importerte motorkøyretøy (unntatt er køyretøy frå Kviterussland og Kasakhstan). EU hevdar at tiltaka er i strid med Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994), artikkel I:1, II:1(a) og (b), III:2, og III:4, samt med avtala om handelsrelaterte investeringstiltak (Trims-avtala) artikkel 2.1 og 2.2.

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider:

WT/DS420
United States — Anti-Dumping Measures on Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Korea 

Saka gjeld USA sine anti-dumpingtiltak, irekna sokalla ”zeroing”, mot korrosjonsresistente stålprodukt frå Korea. Korea meiner at tiltaka er i strid med fleire reglar i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994), anti-dumpingavtala, og Marrakech-avtala. 

Meir informasjon om saka fin  ein på WTO sine heimesider: 

WT/DS389
European Communities - Certain Measures Affecting Poultry Meat and Poultry Meat Products from the United States

Sakene gjeld EU sine tiltak knytt til import av fjørfekjøtt. EU har sidan 1997 hatt eit importforbod mot fjørfekjøtt utsett for sjukdomshemjande mikrobe-behandling (sokalla PRTs), som fører til at det ikkje er løyve til å importere amerikanske fjørfeprodukt. USA meiner at tiltaka er i strid med artikkel 2.2, 5.1, 5.2, 7 og 8 i avtala om sanitære og plantesanitære tiltak (SPS-avtala), artikkel 4.2 i landbruksavtala, artikkel III:4, X:1 og XI:1 i Generalavtala om tolltariffar og handel 1994 (Gatt 1994) og artikkel 2.1 i avtala om tekniske handelshindringar (TBT-avtala). 

Meir informasjon om saka finn ein på WTO sine heimesider: