Seksjon for EØS- og handelsrett

Sentrale arbeidsområder er rettslig og prosessuell rådgivning i forbindelse med inngåelse og fortolkning av internasjonale avtaler innenfor EU/EØS, Efta, WTO, samt investeringsavtaler. EØS-relevansvurderinger ved spørsmål om innlemmelse av nye rettsakter. Saker for Eftas overvåkingsorgan, Efta-domstolen, EU-domstolen og WTOs tvisteløsningsorgan mv. Wipo, Uncitral og Unidroit.

Seksjonen leder EØS-rettslig utvalg og deltar i forhandlinger om Eftas frihandelsavtaler.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Hege Marie Hoff.