Avdeling for kompetanse og ressurser

Avdelingen arbeider for at utenrikstjenesten skal bli en stadig mer strategisk, helhetlig og fleksibel organisasjon. En hovedoppgave for avdelingen er å rekruttere, utvikle og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere, og videreutvikle utenrikstjenesten som en attraktiv arbeidsplass. Avdelingen arbeider for å skape bedre samsvar mellom politiske prioriteringer og fordelingen av ressurser, og for at tjenesten skal løse sine oppgaver på en effektiv måte, bl.a. ved å legge til rette for kvalitet i økonomistyringen.Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Personalseksjonen

  Seksjonen har ansvar for personalforvaltning, nyrekruttering, forflytningsprosesser, lønn og særavtale.

 • Organisasjonsutviklingsseksjonen

  Organisasjonsutviklingsseksjonen har ansvar for arbeidet med de større reformløpene og tverrgående utviklingsprosesser i utenrikstjenesten. Strukturendringer i departementet og uteapparatet ligger til seksjonens arbeidsområde. Seksjonen har også ansvar for lederutvikling i organisasjonen.

 • Økonomiseksjonen

  Økonomiseksjonen har ansvar for økonomiarbeidet i Utenrikstjenesten. Dette innebærer budsjett, regnskap, tilskuddsforvaltning og etats- og virksomhetsstyring.

 • Utenrikstjenestens kompetansesenter

  Seksjonen har ansvar for strategi, retningslinjer og verktøy for kompetanseutvikling i utenrikstjenesten. Dette inkluderer strategisk kompetansestyring og kursvirksomhet, lederopplæring, utreiseforberedende kurs, samlinger for utestasjonerte, innfasing av nyansatte og aspirantopplæringen. Språkopplæring og oversettelsestjenester er organisert i to egne enheter i seksjonen.