Personalseksjonen

Seksjonen har ansvar for personalforvaltning, nyrekruttering, forflytningsprosesser samt lønn og særavtale.

Seksjonen består av tre enheter som samarbeider tett.

Rekrutteringsenheten har ansvaret for all rekruttering og forflytning av alle kategorier ansatte i utenrikstjenesten, herunder aspiranter og spesialutsendinger. Enheten har også ansvaret for sekonderinger og rekrutteringer til internasjonale organisasjoner.  

Lønnsenheten har ansvaret for lønnsutbetalinger, tarifforhandlinger, lønnspolitikk, særavtaleforhandlinger og reiseadministrasjon.

Personalenheten har ansvar for rådgivning, veiledning og tjenester innen personalforvaltning og regelverk, herunder HMS, juridisk bistand knyttet til arbeidsrettslige og forvaltningsrettslige spørsmål og forvaltning av lokalt ansatte medarbeidere ved utenriksstasjonene. Enheten er ansvarlig for oppfølging av sykefravær og har ansvaret for departementets familiepolitikk.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Tove Bruvik Westberg